Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.sharepoint.com/sites/ASFInnerstaden

Processbeskrivning

Nyplacering av barn, de första 6 månaderna.

Här finns hela processbeskrivningen i löpande text. Klicka på de blåa rubrikerna om du vill komma direkt till en speciell del.

1. MU-möte

  • På MU-mötet fattas placeringsbeslut avseende barnet.

Upp igen

2. Underskrift av avtal

Familjehemssekreterare ansvarar för följande uppgifter

  • A-familjehemssekreterare fyller i och skickar Meddelande om placeringWord (word, 610.5 kB) till familjehemmets kommun. BeräkningsunderlagWord (word, 24 kB) (word, 24 kB) för omkostnadsersättning fastställs varefter avtal om arvode och omkostnadsersättning samt övriga villkor färdigställs i Procapita. Avtalet skickas till familjehemmet för underskrift.
  • Ekonomiblad Utbetalningar familjehemsvårdWord (word, 31 kB) fylls i vid ändring av arvode och omkostnader, samt kontinuerligt vid extra utbetalningar.
  • Extra omkostnadsersättning kan utgå efter beräkning en gång per månad. Använd blankettmall i Procapita "Extra utbetalning familjehemsvård". Familjehemmet ska skicka in underlag senast den sista vardagen i månaden. Utbetalning sker månaden efter. Omräkning av arvode görs varje årsskifte samt vid förändringar som påverkar uppdraget.

Upp igen

3. Formell överlämning av ärendet

  • Barnakten överlämnas till vårdansvarig socialsekreterare i familjehemsvården. Utredande socialsekreterare registrerar om ärendet i Procapita och meddelar assistenten placeringsbeslutet.

Upp igen

4. Nyplacering (period 26 veckor) varav inskolning (ca tre veckor)

Barnets inskolning löper efter nedanstående plan. Under inskolningen hålls kontakten via e-post och telefon mellan familjehemmet och familjehemssekreteraren.

FH=familjehemmet JH=jourhem, kan även vara HVB-hem annan institution eller vårdnadshavare.
StegAktivitetTid
1FH besöker barnet i JH. 
2Barnet besöker FH tillsammans med JH.1 till 3 tillfällen.
3Barnet besöker FH på egen hand. FH hämtar och lämnar.2 till 5 tillfällen. Utöka timmarna efter hand.
4Barnet besöker FH och övernattar.Em till fm.
5Cirka två dagars paus.2 dagar.
6Barnet besöker FH och övernattar.1 dygn.
7Cirka två dagars paus.2 dygn.
8Barnet besöker FH och övernattar två nätter. Upprepning vid behov.2 dygn.
9Sista övernattningen i JH. Avslutning i JH.1 dygn.
10Inflyttning. 

5. Mötesplan första halvåret

  • Nedanstående mötesplan visar rollfördelning, innehåll och syfte.Familjehemssekreterarens handledning med familjehemmet ska planeras in utifrån barnets behov och familjehemmets förutsättningar, i enlighet Malmö Stads Riktlinjer. Handledningen framgår ej av mötesplanen.
    Barnsekreterarens kontakt planeras på motsvarande sätt utifrån barnets behov.
Mötesplan vecka för vecka

Mötesplan

Var

Syfte

Deltagare

Vecka 1

Besök i familjehemmet

Första hembesök, överlämning av barnpärm m.m.

Barnet/den unge, barnsekreterare, familjehemssekreterare, familjehemsföräldrar.

Vecka 1

Nya skolan

Överlämning av information.

Barnsekreterare, rektor, lärare, ev. skolpsykolog

Vecka 2

Socialkontoret

Information samt uppföljning av umgängesplanering.Word (word, 22.8 kB) (word, 22.8 kB)

Bio-föräldrar och barnsekreterare.

Vecka 4

Familjehem

Uppföljning nyplacering

Familjehem, barn och barnsekreterare, familjehemssekreterare.

Vecka 8

Familjehem

Uppföljning nyplacering

Familjehem, barn och barnsekreterare, familjehemssekreterare.

Vecka 12

Socialkontoret

Genomförandeplansmöte, inför genomförandeplansmötet har barnsekreteraren samlat in relevant information och förberett de som bjudits in till mötet.

Barnsekreterare, familjehemssekreterare, bio-föräldrar, familjehem och barn.

Vecka 19

Socialkontoret

Telefonkontakt med skola/förskola.

Barnsekreterare tar kontakt med skolan eller förskolan för att höra hur det går.

Vecka 20

Familjehem

Uppföljning inför övervägande.

Barnsekreterare, familjehemssekreterare, familjehem, barn och eventuellt bio-föräldrar.

 

6. Första övervägandet (v. 23)

  • Vårdansvarig socialsekreterare sammanställer det första övervägandet (Procapita) och skickar rapporten till sektionschef, som läser och lämnar in till nämndkansliet.

Upp igen

7. MU-möte (v. 26)

  • Tio dagar efter MU-mötet kommer ett justerat beslut som ska journalföras av vårdansvarig socialsekreterare.

Upp igen

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen