Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.sharepoint.com/sites/ASFInnerstaden

Upplägg för HBTQ-certifieringen

Upplägg i fyra steg för missbrukssektionerna på Väster och Innerstaden.

Steg 1 – förändringsarbete och HBTQ

Vi startar upp HBTQ-certifieringen med information om varför enheten valt att genomföra certifieringen, en introduktion av utbildningsprocessen samt genom att sätta ramar för det fortsatta arbetet. Vi introducerar HBTQ-området med utgångspunkt i normer och begrepp och ger möjlighet till diskussion utifrån egna föreställningar och tankar. Syftet är att skapa insikt om hur normer kan påverka bemötande av anställda och Malmös innevånare. Avslutningsvis formuleras en vision för enhetens HBTQ-arbete.


Steg 2 – diskriminering och likabehandling

Under certifieringens andra steg bekantar vi oss med områdena diskriminering och likabehandling. Vi fördjupar oss i begreppen trakasserier och kränkningar och kopplar dem till verksamheten, både gällande medarbetarnas arbetsmiljö och bemötandet av Malmös innevånare. Vi gör även en genomlysning av organisationen för att få en bild av normer och tänkbara risker i den egna verksamheten.


Steg 3 – livsvillkor och inkludering

Det tredje steget tar avstamp i kunskap om situationen för HBTQ-personer i samhället och i relation till enhetens verksamhetsområde, i syfte att sätta utvecklingsarbetet i ett sammanhang. Områden som berörs är HBTQ, psykisk ohälsa, missbruk, våldsutsatthet samt bemötande. Utifrån den inventering som gjordes under steg 1 och 2 formuleras förslag på insatser för verksamhetens fortsatta arbete, avseende bemötande och arbetsmiljö.


Steg 4 – HBTQ-kompetent bemötande

Under det fjärde steget arbetar vi vidare med områdena HBTQ och bemötande utifrån normkritiska perspektiv. Under tillfället summeras och sammanfattas det arbete som genomförts under certifieringsutbildningen. HBTQ-gruppen presenterar en plan för verksamhetens HBTQ-arbete och vi avslutar med en diskussion om det fortsatta arbetet.

Utöver detta tillkommer två workshops och HBTQ-gruppens möten.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen