Processbeskrivning lämplighetsbedömning och utbildning nya stf

1. a. Intresseanmälan

 • Intresseanmälan inkommer via telefon, besök eller e-post och registreras i Platina. Ett brev, Svarsbrev avseende intresseanmälan som inte inkommit via webbenWord (word, 39.2 kB), skickas ut av registrator per post eller e-post med information att intresseanmälan endast tas emot via webben.
 • På webbsidan kan intressenterna välja mellan tre olika typer av uppdrag – ställföreträdare för vuxna/god man för ensamkommande barn (EKB)/annan ställföreträdare för barn.
 • När intressenten gjort sitt val, informeras intressenten om vilka handlingar som ska inkomma inom två månader för att intresseanmälan ska behandlas och intressenten bli inbjuden till utbildningsträff. Samtliga intressenter ska inkomma med utdrag från Rikspolisstyrelsen (RPS) och Kronofogdemyndigheten (KFM), intyg från socialtjänsten och referenser (på särskild blankett). Intressenter till uppdrag som ställföreträdare för vuxna ska även inkomma med bevis om genomfört webbtest med godkänt resultat (minst 18 av 20 rätt). Intressenter till uppdrag som god man för EKB ska i stället även inkomma med bevis om genomgången webbutbildning hos SKL.
 • Intresseanmälan inkommer via webben. Automatiskt meddelande skickas ut med bekräftelse att anmälan mottagits samt en påminnelse om vilka handlingar som ska skickas in.
 • Intresseanmälan registreras i Platina och under GEM-mappen i Excel-filen ”Nya stf 2015” i respektive flik (vuxen/EKB/barn).

1. b. Förslag

 • Förslag på ställföreträdare framförs i anmälan om behov av ställföreträdare, i begäran om byte eller i föreläggande från tingsrätten.
 • Anmälan/begäran/föreläggandet registreras i Wärna.

2. Särskild hantering av:

2. a. förslag vid anmälan/begäran om byte

2. b. förslag i föreläggande från tingsrätten

2. c. förslag vid anmälan om behov av god man för bortavarande

 • Den föreslagna rings upp och tillfrågas om han/hon har någon juridisk utbildning och/eller erfarenhet av att arbeta med arvskiftesjuridik, vilket är ett krav. Den föreslagna informeras om att utdrag från RPS och KFM samt intyg från socialtjänsten ska inkomma innan lämplighetsbedömning kan ske. Den föreslagna informeras också om de arvodesregler som tillämpas för denna typ av uppdrag.
 • När utdrag från RPS och KFM samt intyg från socialtjänsten inkommit och dessa inte visar någon förekomst, bedöms den föreslagna som lämplig för uppdrag enligt föräldrabalken 11 kap. 3 §. Särskilt informationsmaterial, Information om uppdraget som god man för bortavarandeWord (word, 47.7 kB), skickas ut. 

3. Underlag för lämplighetsbedömningen

3. a Underlag inkommer

 •  När utdrag från RPS (i oöppnat kuvert) och KFM, intyg från socialtjänsten, ifylld referensblankett samt genomfört godkänt webbtest/SKL-test inkommer, registrerar registrator dessa handlingar i Platina och i Excel-filen i mappen GEM.
 • Registrator signerar RPS som bekräftelse att det inkommit i oöppnat kuvert. 

3. b. Underlag inkommer ej

 • Om fullgott underlag (se 3 a) inte inkommit inom två månader – eller inom en månad vid förslag i anmälan eller begäran om byte – är personen inte aktuell för uppdraget. Handläggaren skickar Meddelande om att ej aktuell då tidsfristen löpt utWord (word, 39.7 kB) till den föreslagna personen.
 • De handläggare som ska hålla i veckans utbildningsträff går igenom Excel-filen under GEM angående vilka intresseanmälda som inte inkommit med begärda handlingar inom två månader och skickar i förekommande fall ut Meddelande om att ej aktuell då tidsfristen löpt ut.Word (word, 39.7 kB)

4. Inbokning av utbildningsträff

5. Skriftlig kallelse

6. Utbildningsträff

 • Mall för lämplighetsbedömning utbildningsträff blivande stfWord (word, 52 kB) fylls i över inkomna handlingar för varje intresseanmäld/ förslagen.
 • Inför utbildningsträffen hålls ett förberedande samtal angående deltagarna mellan de två handläggare som ska hålla i utbildningsträffen.
 • Ca 6 deltagare ska bokas per utbildningstillfälle. Om för få deltagare är anmälda ska utbildningstillfället ställas in, om inte särskilda skäl till annat föreligger.
 • Kontroll av ID sker i receptionen av samtliga deltagare, innan dessa släpps in på utbildningsträffen.
 • Utbildningsträffen är ca tre timmar lång och Power Point för utbildningsträff används. Utbildningsträffen börjar med en kort presentation av hur vår verksamhet är organiserad i Malmö, sedan genomförs en redovisningsutbildning med ett redovisningstest (ej EKB) och träffen avslutas med diskussion kring två olika case. Deltagaren ska klara redovisningstestet för att kunna bli godkänd. Särskilda skäl kan föreligga för att en utomstående deltagare kan bedömas som lämplig även om personen ej haft alla rätt på redovisningstestet. Hur deltagaren resonerar kring casen ligger till grund för handläggarnas lämplighetsbedömning.

7. Lämplighetsbedömning

8. Efterarbete

8. a. Lämplig

 • Om den intresseanmälda/den föreslagna bedöms som lämplig, signerar båda handläggare Mall för lämplighetsbedömning utbildningsträff blivande stfWord (word, 52 kB) för den intresseanmälda/föreslagna och kontaktar den blivande ställföreträdaren för att meddela detta.
 • Registrator registrerar in handlingen i Platina.
 • Att personen godkänts fylls i de särskilda Excel-filerna ”lämpliga” och ”Nya stf 2015” under GEM-mappen.
 • Registrator avslutar ärendet i Platina.
 • Handlingarna från den godkända intresseanmälda/föreslagna sorteras in i respektive pärm (intresseanmälda i vuxenärenden/ föreslagna i vuxenärenden/EKB/övriga ställföreträdare för barn).

8. b. Ej lämplig

 • Om deltagaren inte bedöms lämplig som ställföreträdare, ringer handläggare som hållit i utbildningsträffen deltagaren och informerar om det samt om skälen till att personen inte bedömts lämplig.
 • Därefter skrivs in i Excel-filen i mappen GEM att personen inte är aktuell.
 • Handlingarna sorteras in i särskild pärm.
 • Registrator avslutar ärendet i Platina.


Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen