Processbeskrivning anmälan/ansökan om god man och förvaltare

1 a. Ansökan/Anmälan eller Föreläggande från TR inkommer till avdelningen för överförmyndarärenden   

Registrator​

 • Kontrollera behörighet. Skriv ut KIR utdrag och eventuella relationer och diarieför dessa. Se rutinbeskrivning för sökning i KIRWord (word, 14.9 kB).
 • Om avdelningen för överförmyndarärenden inte är behörig kommun: skicka ärendet till rätt kommun. Se rutinbeskrivning vid felsänt ärende.Word (word, 14.1 kB)
 • Diarieför anmälan/föreläggande/ansökan och lägg upp ärendet i Wärna.
 • Upprätta ny fysisk akt.
 • Lägg akten i gemensamt postfack samma dag.

Handläggare ansvarig för gemensamt postfack

 • En handläggare är ansvarig varje vecka, enligt rullande schema.
  Sortera dagligen det gemensamma postfack och gör en första granskning av ärendet samt fördela i vagn utefter brådskande, föreläggande, ansökan, samt övriga. Fördela därefter ärende från vagn senast inom fem arbetsdagar. Brådskande ärenden handläggs dock skyndsamt. Se rutinbeskrivning för dragande systemWord (word, 17.2 kB).
 • Avgör om det är en ansökan eller en anmälan. Se rutinbeskrivning för anmälan/ansökanWord (word, 30 kB).
 • Om ansökan inkommit ska den och ev. originalhandlingar kopieras och skickas till tingsrätten med följebrev där det framgår att överförmyndarnämnden inkommer med yttrande och utredning inom tre månader. Se mall i Wärna- ansökan som skickas till TR.
 • Diarieför i Wärna
 • Om ärendet gäller ett aktivt ärende ska ärendekort sättas upp på styrtavlan enligt rutinbeskrivning ovan.

1 b. Ansökan inkommer i anmälningsärende

 • När som helst under ärendeprocessen kan en ansökan inkomma i ett redan inkommet ärende. Ansökan ska rätteligen skickas till tingsrätten.
 • Kopiera och skicka ansökan tillsammans med alla handlingar i original till tingsrätten tillsammans med ett följebrev där det framkommer att överförmyndarnämnden ska inkomma med yttrande och utredning inom två månader. Se mall i Wärna- Ansökan som skickas till TR.
 • Diarieför i Wärna.

2. Genomgång av handlingar

Handläggare

 • Om aktivt ärende ta ärendekort och registrera dig som handläggare utifrån vald färg.
 • Om det är ett nytt ärende registrera dig som handläggare i Wärna.
 • Om ärendet avser ett föreläggande eller en ansökan: sätt bevakning på datum för inlämnande av yttrande till TR.
 • Ansvaret för att inhämta tillräcklig utredning i alla ärenden åligger avdelningen för överförmyndarärenden. Kontrollera om det finns tillräckligt underlag eller om ärendet behöver kompletteras.Se socialtjänstens anmälningsskyldighet.Word (word, 22.8 kB)
 • Om huvudmannen enligt läkarintyg förstår vad saken gäller, ska huvudmannens inställning till godmanskapet inhämtas. Kan ske via telefonsamtal eller brev/mail.
 • Om aktivt ärende sätt ärendekort på styrtavlan

3 a. Begär komplettering vid behov

 • Begär komplettering skriftligen inom fem dagar och avgör vilka kompletteringar som behövs. Det kan handla om att social utredning och/eller läkarintyg ska begäras eller kompletteras.
 • Om social utredning finns tillskriv sökanden (gäller föreläggande eller ansökan) eller anmälaren eller ansvarig läkare för läkarintyg. Se mall i Wärna-Anmodan att inkomma med läkarintyg eller Se mall i Wärna- Begäran komplettering handlingar till anmälaren.
 • Saknas social utredning eller om den är bristfällig begär in denna av IoF, VoO, ekonomiskt bistånd, vårdcentral, kurator mm. Se mall i Wärna-Begäran komplettering handlingar till anmälaren.
 • Om ett bristfälligt läkarintyg finns: begär komplettering. Se mall i Wärna- Begäran komplettering handlingar till anmälare.
 • Sätt bevakning i Wärna.
 • Vid behov, kontakta anhöriga eller huvudmannen för mer information om ärendet.

3 b. Lämplighetsbedömning av föreslagen ställföreträdare

 • Om det anges förslag till god man/förvaltare och denne inte sedan tidigare har uppdrag som god man/förvaltare ska sedvanlig bedömning av dennes lämplighet ske. Se process för lämplighetsbedömning.
 • Kontakt med föreslagen ställföreträdare ska tas inom två arbetsdagar. Gör en djupintervju med föreslagen ställföreträdare. Se checklista med frågor.Om det gäller ett föreläggande eller ansökan ska även kallelse till utbildning skickas och personen ska bokas in på utbildning se kallelse till utbildningWord (word, 44.2 kB).
 • Sätt bevakning i Wärna på att handlingar från föreslagen stf inkommit inom en månad.
  Fyll i mall inför lämplighetsbedömningWord (word, 52 kB).

4. Komplettering inkommer/inkommer ej

Registrator

 • Diarieför de inkomna handlingarna och lägg i handläggares postfack.

Handläggare

 • När bevakningstid för komplettering gått ut: bedöm om ärendet ska avskrivas eller om ytterligare komplettering behövs eller om ansökan eller tillstyrkande till tingsrätt ändå kan göras på befintligt underlag. Vid behov rådgör med kollegor på handläggarträff.
 • Vid behov begär läkarintyg från ansvarig läkare (gäller inom offentlig vård). se mall i Wärna- Anmodan att inkomma med läkarintyg
 • Innan avskrivning görs ska dock berörda (anmälaren och huvudmannen om denne förstår) ges möjlighet att yttra sig inom en vecka vid äventyr om avskrivning. Se mall i Wärna- Begäran om yttrande angående behov av god man.

5. E-postutskick till ställföreträdare

 • Handläggare som har utredningsansvaret tar fram utskicksmall i Wärna och fyller i uppgifter om ärendet. Se mall i Wärna-Mailutskick veckovis till lämpliga stf.
  Lägg in ärenden på maillistan senast varje torsdag kl. 10.00.
 • Ansvarig för mailutskicket sammanställer listan och mailar ut till ställföreträdare. Se rutinbeskrivning för vidtalande av ställföreträdare i mailutskick.Word (word, 46 kB)
 • Maillistan ska innehålla alla för närvarande lämpliga ställföreträdare som tar uppdrag som utomstående. Se rutinbeskrivning för underhåll av maillistaWord (word, 45 kB).
 • Om ingen anmält intresse för ett ärende på maillistan efter två veckor ringer ansvarig handläggare ut ärendet.

6. Ringa ut ärenden

7. Vidtala ställföreträdare

 • Skriv och skicka en kort sammanfattning av uppdraget Se mall i Wärna- Sammanfattning till stf med åtagande/godkännande samt åtagande/godkännande (i de fall huvudmannen förstår) se blankettWord (word, 65.5 kB) till vidtalad god man/förvaltare med begäran om svar inom 2 veckor.
 • Undersök när den vidtalade gode mannen/förvaltaren är kontrollerad senast. Vid behov beställ utdrag ur RPS och ring till Kronofogdemyndigheten. Se utdrag ur RPSWord (word, 35 kB).
 • Om det saknas uppgift på när kontakt med referenser är gjord eller referenser saknas helt ska ny referens blankett skickas till ställföreträdaren. se referenserWord (word, 50.4 kB).
 • Sätt bevakning i Wärna.

8. Åtagande/godkännande inkommer/ inkommer ej

Registrator

 • Diarieför handlingarna och lägg i handläggarens postfack.

Handläggare

 • Om handlingar inte inkommer så kontaktar handläggaren den vidtalade ställföreträdaren.
  Vid behov tillfrågas annan ställföreträdare.
 • När det gäller föreslagen ställföreträdare som inte inkommit med alla handlingar se process för lämplighetsbedömning.
 • Sätt ny bevakning i Wärna.

9. Tillskriva närmast anhöriga vid behov 

 • Tillskriv närmast anhöriga se rutinbeskrivning för inhämta yttrande från anhöriga enligt se mall i Wärna- Tillskriva anhöriga inför anordnande
 • Sätt bevakning (7 dagar) i Wärna.
 • Genomgång av ev inkommen synpunkt. Bedöm om synpunkt påverkar utredningen.

10. Eventuell begäran om anstånd

Handläggare

 • Begär eventuellt anstånd i TR. Redogör för omständigheterna och varför anstånd behövs. Se mall i Wärna- Begäran anstånd till TR.
 • Diarieför i Wärna.
 • Lägg enligt rutin i postlåda TR. Se rutinbeskrivning för brev till TRWord (word, 12.6 kB)

11 a. Skriv ansökan           

 • Skriv ansökan till TR Se mall i Wärna - Ansökan t tingsrätt
 • Bifoga originalhandlingar, ta kopia på de handlingar som skickas till TR, samt utdrag från KIR.
 • Diarieför i Wärna och registrera datum för inlämnande till TR.
 • Registrera ställföreträdare i Wärna.
 • Flytta den fysiska akten i arkivet.
 • Lägg enligt rutin i postlåda TR. Se rutinbeskrivning för brev till TRWord (word, 12.6 kB).

11 b. Skriv yttrande till TR   

 • Vid tillstyrkande se punkt 10 a.

 • Vid avstyrkande se följande:
 • Avstyrk anordnande av godmanskap/förvaltarskap eller hemställ att TR ska inhämta vidare information eller avskriva ärendet. Detta kan ske i olika stadier under ärendeprocessen.
 • Diarieför och lägg i postlåda TR. Se rutinbeskrivning för brev till TR.

11 c. Avskrivning           

 • Fatta beslut om avskrivning.
 • Diarieför beslutet och avsluta ärendet i Wärna.
 • Avsluta den fysiska akten.
 • Skicka beslut om avskrivning till anmälare och till huvudmannen om han eller hon förstår vad saken gäller.

12. Eventuellt kan ett föreläggande inkomma

Registrator

 • Diarieför det inkomna föreläggandet och lägg i handläggares postfack.

Handläggare

13. Beslut från TR

       Vid avskrivningsbeslut

            Registrator

 • Diarieför eventuellt avskrivningsbeslut från TR och lägg i handläggares postfack.

            Handläggare

 • Avsluta ärendet i Wärna och avsluta den fysiska akten.

           Vid beslut om anordnande av ställföreträdarskap

            Registrator

 • Diarieför inkommet beslut om anordnande av ställföreträdarskap.
 • Registrera beslutsdatum och kontrollera omfattning.
 • Fyll i inkommet beslutsdatum i rutan för ”åter från TR”.
 • Ändra status till aktiv.
 • Skriv ut registerutdrag, begäran om förteckning av egendom Se mall i Wärna-infodrande av förteckning till god man/förvaltare, checklista till STF, se mall i ”mappen Checklistor” under mappen GEM, samt registrera redovisningsskyldighet. Skriv ut ”meddelande till anmälaren”, se mall i Wärna.
 • Lägg akt i handläggares postfack.

            Handläggare

 • Kontrollera registerutdraget. Om det är korrekt: skriv på, i annat fall: skriv ut nytt utdrag.
 • Skicka handlingar till anmälare och till ställföreträdare. Vid föreläggande behöver anmälare inte informeras.
 • Kontrollera att bevakning är satt på ansvarig granskningshandläggare att förteckning inkommer.
 • Vid behov överrapportera till granskningshandläggare.
 • Kontrollera redovisningsskyldighet.
 • Lägg akt i registrators postfack.
 • Ärendet övergår till löpande tillsyn.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen