Ung Malmö

Ung Malmö är arenan för samverkan mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen med målsättningen att minska ungdomsarbetslösheten i Malmö. Ung Malmö riktar sig till unga Malmöbor 16–29 år som varken arbetar eller studerar, och är i behov
av samverkande insatser som leder till studier eller arbete.

Ung Malmö är en samverkansorganisation bestående av enheten
för arbete och studier unga (ASF), KAA-Ung Malmö (GVF) och Arbetsförmedlingen.

På Ung Malmö finns arbetsmarknadssekreterare, vägledare, arbetsförmedlare, kuratorer och specialpedagog. Här finns samlad kompetens kring olika arbetsmarknadspolitiska insatser som är riktade och anpassade till unga 16–29 år. Unga Malmöbor som har behov av dessa insatser skrivs in på Ung Malmö och får en individuell handlingsplan.

Samverkansparter

För att sänka arbetslösheten bland unga och unga vuxna i
staden behöver Ung Malmö samverka med interna såväl som med externa verksamheter och organisationer. Bland annat samverkar Ung Malmö med civilsamhället, ekonomiskt bistånd, Region Skåne, elevhälsan, Plattform Malmö, Maria Malmö, gymnasieskolor, folkhögskolor, vägledningscentrum med mera.

Styrning och ledning

Ung Malmös operativa styrgrupp består av för verksamheten ansvariga
chefer från respektive organisation. Truls Hallin, chef för enheten för
arbete och studier unga (ASF), samordnar arbetet. Styrgruppen rapporterar till den strategiska styrgruppen för SÖK (strategisk överenskommelse för samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad).

Bakgrund

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) har regeringens uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan och utvecklandet
av nya samverkansformer i syfte att effektivisera unga och nyanländas
etablering i arbetslivet. Ung Malmö etablerades 2016 som arenan för samverkan mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen inom ramen för den lokala DUA-överenskommelsen.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen