Direktupphandling

En direktupphandling är en upphandling utan krav på särskild form eller på annonsering. Tillvägagångssättet är beroende av vad du köper in och för hur mycket. En direktupphandling kan göras om det sammanlagda värdet av varan/tjänsten understiger 615 312 kr.

Direktupphandlingsprocessen

Förvaltningen har en rutin för direktupphandling som styr hur processen ska genomföras. Rutinen är baserad på nämndens riktlinje för direktupphandling, Lagen om offentlig upphandling och Malmö stads policy för inköp. Syftet med rutinen är att säkra att direktupphandling sker på ett korrekt sätt.

Avgränsningar

I förvaltningen är inköp av varor eller tjänster som understiger 1000 kr ett inköp av lågt värde och ska inte hanteras som direktupphandling. Den som gör inköpet ska trots detta säkerställa att varan/tjänsten inte finns i Ekot eller kan köpas på avtal för då ska varan/tjänsten inköpas där. Den som gör inköpet ska även sträva efter att konkurrensutsätta genom att kontrollera priset hos tre leverantörer innan inköp. Du får inte dela upp ditt inköp i flera mindre i syfte att komma under gränsen på 1000 kr. Då ska varan/tjänsten direktupphandlas istället. Inköp under 1000 kr behöver inte dokumenteras men fakturan ska ha verifikationsunderlag.

Om du har frågor om verifikationsunderlag kan du vända dig till den ekonom som är ansvarig för din verksamhet.

Ska jag direktupphandla?

Ställ dig följande kontrollfrågor:

  • Överstiger varan/tjänstens pris 1000 kr?
  • Understiger varan/tjänstens pris direktupphandlingsgränsen?
  • Saknas varan/tjänsten i Ekot?
  • Saknas varan/tjänsten i avtalskatalogen?
  • Saknas ett förvaltningsövergripande avtal för varan/tjänsten?

Om du svarat JA på samtliga frågor, då ska du göra en direktupphandling.

Gå då vidare och läs i detalj hur processen ska gå till i  direktupphandlingsprocessen. Där hittar du stöd, mallar till dokument du ska använda och namn på kontaktpersoner.

 

Kontaktpersoner på arbetsmarknads- och socialförvaltningen

 

Jeanette Lebedies Nord
controller
jeanette.lebedies-nord@malmo.se


Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen