Arkivredogörare

Varje verksamhetsområde eller enhet bör utse en arkivredogörare. Det är arkivredogöraren som ansvarar för den löpande hanteringen av allmänna handlingar. Lathund för arkivläggning och andra dokument finns längst ner på den här sidan.

En arkivredogörare ansvarar för att en god dokumenthantering
upprätthålls på den egna enheten eller avdelningen enligt de anvisningar som finns. Hen är också är en länk mellan verksamhet och förvaltningens arkivarie. Arkivredogörare måste vid sidan av andra arbetsuppgifter få tid till arkivvården samt få den utbildning som behövs.

Som arkivredogörare har du mycket god kännedom om myndighetens verksamhet och administrativa rutiner. Du ansvarar för det praktiska arbetet med arkivet vilket bland annat innebär:

  • Sortera in personakter, diarieförda handlingar med mera på rätt
    plats i arkivet.
  • Gallra handlingar en gång per år. I arkivredovisningen framgår efter hur många år olika typer av handlingar ska gallras. I arkivsammanhang betyder gallring att man plockar ut och förstör handlingen eller akten.
  • De handlingar som ska bevaras för alltid ska levereras till stadsarkivet. Inför leveransen ska varje ärende/personakt läggas i ett
    aktomslag och dessa akter placeras i kronologisk ordning i arkivboxar. Se lathunden.

Vidare ska du som arkivredogörare ansvara för att gällande lagar och föreskrifter efterföljs vid informationshantering i den egna enheten eller avdelningen. Dessutom ska du se till att arkivfrågor beaktas i den egna enhetens eller avdelningens planeringsarbete, både när det gäller pappershandlingar såväl som digital information.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen