Leankoordinator i ASF

En leankoordinator är en medarbetare som, tillsammans med chefen, är drivande i verksamhetsutvecklingen enligt leanprinciperna. I uppdraget ingår det att guida sina kollegor till att förstå lean som en filosofi och kultur samt att ha kunskap om leanverktyg och kunna använda dem i det fortsätta förbättringsarbetet.

Inför implementering av verksamhetsutveckling med stöd av lean

En eller två personer i arbetsgruppen utses till leankoordinator. För att utse leankoordinator i verksamheten kan följande frågor vara till hjälp:

 • Har medarbetaren ett intresse av utmaningar och utvecklingsarbete?
 • Har medarbetaren ett intresse för att få en fördjupad kunskap om leanfilosofin och leanverktyg?
 • Har medarbetaren ett genuint engagemang och det som krävs för att kunna stödja verksamhetens chef med att driva och leda utvecklingsarbete?

Uppdraget ingår i den ordinarie tjänsten och tiden för uppdraget ska planeras tillsammans med verksamhetens chef.

Under implementeringen

Under implementeringen krävs det ofta mycket tid av leankoordinatorn, detta ska planeras in tillsammans med verksamhetens chef.

Leankoordinatorn har följande ansvar:

 • Fortlöpande ge gruppen den information de behöver och guida sina kollegor till att förstå lean som filosofi, kultur och metod.
 • Dokumentation under och efter workshops.
 • Ta hand om praktiska detaljer (till exempel att boka lokaler och ordna med fika om det önskas).

Leankoordinatorn ska också vara delaktig i planerandet och utförandet av workshops.

Efter implementeringen

Tillsammans med chefen fortsätter leankoordinatorn att driva verksamhetsutvecklingen framåt samt säkerställa att leankulturen implementeras bland medarbetare och blir en naturlig del i verksamheten. Chef och leankoordinator ska tillsammans säkerställa övriga medarbetares delaktighet i verksamhetsutvecklingen genom stöd, coaching och utmaningar. Leankoordinatorn har följande ansvar:

 • Stödja chefen med att introducera nya medarbetare i utvecklingsarbetet.
 • Kontinuerligt uppdatera processbeskrivningar.
 • Hålla målstyrningstavlan uppdaterad inför tavelmöte.
 • Hålla i tavelmöte då chefen inte kan närvara, eller enligt annan överenskommelse i verksamheten.
 • Delta vid inbokade uppföljningsmöten tillsammans med sektionschef.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen