Rutin för årlig löneprocess 

Denna rutin vänder sig till chefer och tydliggör hur den årliga löneöversynen ska bedrivas.

Arbetet med löneprocessen och löneöversyn ska ske i dialog mellan chef och medarbetare. Genom delaktighet under löneprocessen skapar chefer förutsättningar för en lyckad process och framgångsrika samtal där båda parter har möjlighet att förbereda sig.

Del 1. Inför löneöversyn

Dialog om lönekriterier på arbetsplatsnivå (april–oktober)

Informera och för dialog om lönekriterierna dess innebörd i den egna verksamheten på arbetsplatsen (på APT eller motsvarande)

Arbetsgivaren har partsgemensamt tillsammans med fackliga organisationer tagit fram förvaltningsgemensamma lönekriterier för arbetsmarknads- och socialförvaltningen. För att lönekriterierna ska uppfattas som tydliga, relevanta och meningsfulla behöver de konkretiseras på arbetsplatsnivå. Genom att göra lönekriterierna väl kända och att arbeta med att konkretisera dem på arbetsplatsnivå tydliggörs sambandet mellan uppnådda resultat, måluppfyllelse och löneutveckling.

Länkar:

Medarbetarsamtal (april–oktober)

Syftet med medarbetarsamtalet är att genom dialog skapa rätt förutsättningar för att nå målen i verksamheten och gemensamt planera för medarbetarens utveckling. Medarbetarsamtalet är framåtsyftande och ska utmynna i en individuell utvecklingsplan.

Medarbetarsamtalen bör med fördel ske inom en samlad tidsram samt hållas så tidigt som möjligt under perioden. På så vis får medarbetarna samma förutsättningar samt goda möjligheter att med utgångspunkt i den individuella utvecklingsplanen uppnå resultat under året.

Länkar:
Underlag för medarbetarsamtal

Löpande bedömning

Som chef bedömer du även medarbetarens prestation löpande under året i det dagliga arbetet och följer utifrån behov kontinuerligt upp resultat och de utvecklingsområden som har lyfts i den individuella utvecklingsplanen.

Information och dialog kring lönestruktur utifrån löneanalys (oktober–december)

Delta i dialog tillsammans med HR kring löneanalys och målbild för lönestruktur för yrkesgrupper i förvaltningen.

Del 2. Under pågående löneöversyn

Informationsträffar för chefer (januari)

Delta i informationsträff gällande löneöversyn för att ta del av inriktning, tidplan och övriga förutsättningar.

Säkerställa löneöversynsunderlaget (januari)

Utifrån instruktion från HR-avdelningen säkerställer du att ditt underlag inför löneöversynen är korrekt och meddelar rättning vid behov.

Informera om löneöversyn på APT (januari)

Informera om löneöversynsprocessen, gällande överläggningsprotokoll, årets inriktning för löneöversyn samt påminn om verksamhetens lönekriterier.

Lönesamtal (december–februari)

Syftet med lönesamtal är att utvärdera det gångna årets arbetsresultat utifrån arbetsmarknads- och socialförvaltningens lönekriterier. Lönesamtalet är ett uppföljningssamtal av medarbetarsamtalet där lönesättande chef gör en bedömning av medarbetarens resultat och måluppfyllelse utan att prata om pengar. Medarbetaren får också möjlighet att lyfta ytterligare prestationer som medarbetaren tycker ska ingå i bedömningen.

Länkar:
Underlag för lönesamtal

Lönesättande chef lägger in förslag om ny lön (februari)

Lönesättande chef lägger in bud och ny lön i systemverktyget för löneöversyn. Chef kan få stöd av respektive HR-konsult när det gäller att arbeta med lönespridning, strategisk lönesättning samt förhållningssätt till aktuell inriktning.

Besked om ny lön (mars)

Ett kort samtal där lönesättande chef meddelar hur hen värderar prestation och måluppfyllelse av lönekriterierna i pengar. Lönesättande chef hänvisar till lönesamtalet och lämnar besked om vad årets nya heltidslön blir. Lönesättande chef inväntar klartecken från HR avdelningen innan samtal med besked om ny lön hålls.

Del 3. Efter avslutad löneöversyn

Utvärdera årets löneöversyn (juni)

Synpunkter och tankar kring eventuella åtgärder ska inkomma till HR-avdelningen för att löneöversynsarbetet ska kunna utvecklas i önskad riktning kommande år.

 

För Kommunals medlemmar löper löneåret från 1 maj till 30 april nästkommande år.

För övriga förbund löper löneåret från 1 april till 31 mars nästkommande år.

 

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen