Tidiga insatser vid signaler på ohälsa

När du som chef, eller en medarbetare själv, är orolig för symtom på ohälsa ska i första hand primärvården utreda orsakerna till symtomen.

Det händer att primärvården hänvisar medarbete med anställning i Malmö stad direkt till företagshälsovården. Primärvården har dock ingen rätt att göra detta eftersom varje individ har rätt till sin primärvård. Företagshälsovården arbetar på uppdrag av arbetsgivaren och företagshälsoarbetet har också en tydlig avgränsning gentemot primärvården. Företagshälsovården ska inte ta över någon sjukskrivning eller utföra någon behandling, detta ansvar ligger alltid kvar hos primärvården.

I de fall utredningen hos primärvården visar att det finns arbetsrelaterade orsaker till ohälsan är företagshälsovården den resurs
som du som chef kan anlita för att stötta dig och din medarbetare – i syfte att bevara arbetsförmågan. Ju tidigare ni får stöd desto bättre. Det är alltid billigare och bättre att investera i tidiga signaler än att riskera ytterligare ohälsa och rent av sjukskrivning.

Kartläggande samtal hos psykolog

Om primärvården utrett att det finns arbetsrelaterade orsaker kan med fördel så kallade kartläggande samtal hos psykolog inledningsvis genomföras.

Efter utfört kartläggande samtal hos psykolog behövs klargörande av förutsättningarna för att bevara arbetsförmågan i ett så kallat trepartsmöte (medarbetare – chef – representant från Feelgood).

Kartläggande samtal hos psykolog kan också genomföras utan att symtom först utretts i primärvården. I de fall det framkommer att
medarbetaren behöver medicinsk eller behandlande rehabilitering remitterar Feelgood medarbetaren till primärvården.

I de fall medarbetaren är sjukskriven är syftet med processen alltid i första hand återgång ordinarie arbete.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen