Försäkringskassan och sjukpenning

Försäkringskassan tillämpar idag strikta tidsgränser vad gäller sjukpenning enligt deras rehabiliteringskedja. Det innebär att
Försäkringskassan nu, i allt högre grad, vid dag 180 bedömer att det finns en arbetsförmåga i normalt förekommande arbete på den vanliga arbetsmarknaden och att individen därför inte har rätt till sjukpenning.

Det vi som arbetsgivare kan göra för att säkerställa att rehabiliteringen blir så bra och effektiv som möjligt är att följa rehabiliteringsprocessen med fokus på

  • tidiga insatser
  • att vara aktiv i trepartsprocessen med fokus på återgång i det
    ordinarie arbetet.

Detta i syfte att så långt det är möjligt vara färdiga med utredningen för återgång i ordinarie arbete eller i arbete i Malmö stad, innan dag 180.

Försäkringskassans handläggare är idag återhållsamma med att medverka fysiskt på möten. Det gör att vi som arbetsgivare i högre grad
behöver tänka att vi ska följa processen/göra vår utredning för återgång i
ordinarie arbete eller arbete i Malmö stad generellt, innan dag 180, utan
Försäkringskassans fysiska medverkan.

Även om Försäkringskassan sällan medverkar fysiskt vid möten är vi ändå tvingade att hålla Försäkringskassan informerad om vår plan
för återgång i arbete och göra det tidigt – innan dag 30 och löpande. Planen behöver åtminstone ange vårt nästa steg för återgång i arbete. Ta eventuellt hjälp av HR-avdelningen i kommunikationen med Försäkringskassan.

Mer information om plan för återgång i arbete hittar du här:

Planen, ny eller löpande/uppdaterad ska alltid skickas till Försäkringskassans inläsningscentral. Ange medarbetarens namn och
personnummer, så hittar den till rätt handläggare.

Kontaktuppgifter Försäkringskassan

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

Som arbetsgivare kan vi också vända oss till Försäkringskassans kundcenter på telefon 0771- 17 90 00 i olika frågor.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen