Värdighetsgarantier för hemtjänsten

Den 7 februari 2013 tog Kommunfullmäktige beslut om att införa värdighetsgarantier för hemtjänsten i Malmö stad och den 1 juli 2013 började de gälla. Syftet med garantierna är att öka kvaliteten i hemtjänsten.

I socialtjänstlagen finns en nationell värdegrund som gäller för all äldreomsorg i Sverige. Malmö stads fem värdighetsgarantier för hemtjänsten är ett sätt att förtydliga värdegunden i socialtjänstlagen. Värdighetsgarantierna omfattar hemtjänstverksamheten och beslut om hemtjänst. Kommunstyrelsen har beslutat att brukaren inte kommer att kunna få någon kompensation om garantierna inte uppfylls.

  
Värdighetsgaranti 1Vi garanterar att du som fått ett biståndsbeslut om hjälp och stöd i det egna hemmet erbjuds ett uppföljningssamtal senast 3 månader efter att hjälpen påbörjats. Vid samtalet får du möjlighet att tillsammans med din biståndshandläggare diskutera vad biståndsbeslutet innebär för dig.
Värdighetsgaranti 2Tillsammans med dig skriver vi en genomförandeplan. Den beskriver hur du vill att vi ska hjälpa dig, med det som du blivit beviljad. Vi garanterar att planen ska vara klar inom 2 veckor från det att din hjälp har startat.
Väridghetsgaranti 3Vi garanterar dig som har hjälp från hemtjänsten, att personal från Malmö stad som besöker dig i ditt hem legitimerar sig. Legitimationen ska bäras synlig för dig.
Värdighetsgaranti 4A) Om vi inte kan komma på avtalad tid garanterar vi att vi tar kontakt med dig.
 B) Om någon annan än för dig känd personal kommer, garanterar vi att vi kontaktar dig i förväg.
Värdighetsgaranti 5Om den hjälp du har blivit beviljad i form av serviceinsatser t. ex. städning och tvätt, inte blir utförd vid det tillfälle som är avtalat, garanterar vi att hjälpen kommer att bli utförd snarast. Dock allra senast inom 5 veckodagar (måndag-söndag). Vi tar kontakt med dig för att tillsammans komma överens om när hjälpen kan utföras.