Trafik i framtidens Malmö

Framtidens Malmö är en integrerad, hållbar och attraktiv stad. I utvecklingen av Malmö som en attraktiv och hållbar stad har kollektivtrafik och cyklister en avgörande betydelse.

Hur staden knyter sig närmare omvärlden (exempelvis genom höghastighetståg) är mycket viktigt för utvecklingen. Minskade restider och pålitliga transporter är bra för arbetsmarknaden. Det tryggar företagens kompetensförsörjning samtidigt som invånarna lättare kan nå arbete, utbildning, fritidsutbud, kultur och nöjen. Sammantaget gör detta också att arbetsmarknaden kan växa.

Effektiva transporter gör det också möjligt att till exempel bygga bostäder nära exempelvis kollektivtrafik – så kallade stationsnära lägen. Detta gör också att vi kan bygga Malmö tätare och att fler kan få tillgång till stadens utbud genom att kunna gå och cykla mer. På så sätt blir luften i Malmö också bättre.

Detta ställer samtidigt högre krav på godstrafiken som på allt smartare sätt måste förse Malmö med varor och skapa förutsättningar för tjänster. Godsleveranserna är mycket viktiga för välfärden.

En förbättrad trafikstruktur, främst för kollektivtrafiken, har en omedelbar betydelse för att skapa delaktighet och ökad hälsa. I arbetet fokuserar vi på barnens möjligheter att röra sig självständigt i staden – trygghet är en viktig faktor för både flickor, pojkar och för den delen kvinnor och män i Malmö. På längre sikt kan vi bygga bort större vägar och andra strukturer som separerar bostadsområden och människor i sin vardag.

Strategi för framtidens trafik

Trafiken i Malmö styrs av olika planer, strategier och program, ta del av dessa nedan;

Pågående satsningar

Läs mer om de olika satsningar som görs inom trafik i Malmö idag;