Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/verksamhet/lss-och-socialpsykiatri

Konsultativt stödteam vid utmanande beteende

Konsultativa stödteamet vid utmanande beteende i funktionsstödsförvaltningen är ett rådgivande stöd för alla verksamheter inom LSS och socialpsykiatrin.  

Teamet fungerar som ett konsultativt stöd i situationer där verksamheten har behov av förstärkt stöd för att kunna förebygga eller bemöta utmanande beteende hos brukare. Stödet kan till exempel handla om förslag på kompetensutveckling, anpassningar i boendet eller förmedling av kontakt till hälso– och sjukvården, habiliteringen eller psykiatrin.  

Stödteamet tar aldrig över ansvaret för stöd och service till den enskilde brukaren, utan fungerar som en förstärkning till det befintliga nätverk som finns till stöd för brukaren. 

Det konsultativa stödteamet består av chefer och medarbetare, med bred kompetens, som involveras utifrån behov. Stödteamet har god kännedom om och kontakter med psykiatri, habilitering, den kommunala HSL-verksamheten, biståndshandläggare och andra funktioner som kan vara av vikt för att utveckla stödet till brukaren.  

Kontakta teamet 

För att involvera teamet krävs ett beslut från avdelningschef, därefter kontaktar enhetschefen teamets samordnare. Innan teamet blir kontaktade, är det bra att verksamheten har tänkt igenom handlingsplan, riskbedömning och genomförandeplan kring brukaren. Teamets samordnare erbjuder ett möte för att gå igenom blanketten för ansökan om stödteamet inför att en ansökan görs.  

Här hittar du allt på - Socialpsykiatri & LSS