Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/verksamhet/lss-och-socialpsykiatri

Hälso- och sjukvårdsenheten i funktionsstödsförvaltningen

Här hittar du kontaktuppgifter till funktionsstödsförvaltningens hälso- och sjukvårdsenhet samt rutiner för legitimerad personal. Inom enheten arbetar förvaltningens sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Funktionsstödsförvaltningen ansvarar för hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå för de personer som tillhör målgruppen enligt reglementet. Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso-och sjukvård ska ges företräde. Hälso- och sjukvården ska även arbeta för att förebygga ohälsa.

Verksamheten ska i samband med hälso- och sjukvård erbjuda
rehabilitering och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.
Kommunen ska, i samverkan med den enskilde, andra vårdgivare och övriga samarbetspartners samordna, dokumentera och följa upp beslutade insatser.

Hälso- och sjukvårdsenhetens organisation

Funktionsstödsförvaltningen har tre hälso- och sjukvårdsteam där sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut ingår. Teamen är uppdelade inom verksamhetsområdena:

  • LSS-bostäder PK1 och PK2
  • Socialpsykiatri, LSS-bostäder PK3 och boendestöd
  • Hemsjukvård och personlig assistans

Varje hälso- och sjukvårdsteam ingår också i ett verksamhetsteam, där även sektionschef och medarbetare från LSS-verksamheten ingår.

Det teambaserade arbetssättet ska bidra till:

  • förbättrad kontinuitet
  • ökad patient/brukarsäkerhet
  • riktad kompetens och erfarenhet kring målgruppen
  • mer tid för legitimerad personal hos patienten
  • förebyggande och hälsofrämjande arbete
  • helhetssyn
  • att skapa förutsättningar för goda relationer och lärande

Här hittar du allt på - Socialpsykiatri & LSS