Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/verksamhet/lss-och-socialpsykiatri

Anhörigombud ordinärt boende

Hur gör jag som anhörigombud för att arbeta utifrån anhörigperspektivet och föra det på tal i min vardag?

Hur bibehåller jag som anhörigombud en dialog med anhöriga så att deras förmåga och livssituation alltid beaktas?

Vilket ansvar har anhörigombud inom ordinärt boende när det gäller:

INFORMATION

 • Att informera om lagstiftning och Malmö stads stödformer samt dela ut material specifikt riktat till anhöriga.
 • Att hänvisa till, eller hjälpa till att ta kontakt med, sektionschef och/eller anhörigkonsulent.
 • Att lyfta och prata om anhörigperspektivet bland kollegor, närstående och anhöriga själva.

SAMTALSSTÖD

 • Anhörigombuden informerar sina kolleger om hur det ska gå till, och kontaktpersonen utför samtalen, anhörigombudet kan initialt vara med som stöd för kontaktpersonen.
 • Stödja sina kollegor att under den tid som den anhörigas närstående befinner sig på korttidsboendet föra en dialog med anhöriga genom t.ex. prata-av-sig-samtal, bekräftelsesamtal, trygghetssamtal och/eller konfliktförebyggande samtal.
 • Stödja sina kollegor att fokusera på att stödja, förbereda och bekräfta den anhöriga inför att deras närstående kommer hem eller flyttar till ett särskilt boende.
 • Att vid behov stödja kollegor att hjälpa anhöriga att avgränsa sitt engagemang.
 • Att överlag påminna kollegor om att alltid se och fråga hur anhöriga har det.

AVLÖSNING

 • Att informera anhöriga om möjligheten till avlösning och eventuellt hänvisa till, eller hjälpa till att ta kontakt med, sektionschef eller biståndshandläggare.
 • Att motivera anhöriga att använda sig av avlösningsformer.
 • Att förbereda och stödja den anhöriga inför och efter avlösningstillfällena.

Anhörigas valmöjligheter

 • Att bemöta anhöriga så att de upplever sig ha möjligheten att välja mellan olika alternativ utan att känna sig tvingade till att ta ansvar för något som de inte upplever sig ha valt utifrån sin egen förmåga och sin egen livssituation.
 • Att hos anhöriga skapa tillit och förtroende till verksamheten. 

Här hittar du allt på - Socialpsykiatri & LSS