Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin/verksamhet/lss-och-socialpsykiatri

Lokal överenskommelse missbruk och beroende

Överenskommelserna för missbruk och beroende innebär en gemensam viljeriktning för samarbetet samt samverkan kring olika gemensamma utvecklingsområden. Här kan du läsa om viljeinriktningen samt vad den kan innebära i praktiken.

Behovsbild och vårdutbud

Målgruppens behov är inte konstant utan förändras över tid. Därför behöver Malmö stad och Region Skåne ha en gemensam bild av målgruppen och deras behov. Det sammanlagda vårdutbudet ska möta de behov som kommer fram i undersökningar.  

Det finns en struktur för att kontinuerligt samla in och analysera behovsbilden, både varje huvudman för sig och i gemensamt forum.

Forskning

Projekt och verksamheter som drivs gemensamt av Malmö stad och Region Skåne utvärderas.

Utvärdering görs i möjligaste mån vetenskapligt genom att ingå i forskning som bedrivs hos någon av huvudmännen eller genom att initiera samarbete med universitet eller högskola.

Samordnad individuell plan (SIP)

När den enskilde behöver insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård arbetar vi med SIP, samordnad individuell plan. Detta gäller dock bara om klienten samtycker till detta. Om meningsskiljaktigheter uppstår ska vi lösa dessa skyndsamt och utifrån den enskildes bästa i fokus.

Båda huvudmännen följer den regionala rutin som har tagits fram mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne.

Information om samordnad individuell plan (SIP), extern webbplats

Kroppslig hälsa

Information om vilken vård som finns samt hur klienten når vården är tillgänglig på olika olika språk. Informationen är också tillgänglig på olika ställen, till exempel på vårdcentralerna, Laro-mottagningarna, Stadsmissionshälsan och Sprutbytet.

Sjukvården behöver vara tillgänglig inte minst i föreyggande syfte. Målgruppen söker sig sällan till vårdcentralerna, därför behöver sjukvårdspersonal finnas på andra mottagningar som riktar sig till målgruppen.

Handläggningen ska vara snabb och flexibel och insatser ska ske i tid.

Nätverksträffar för att indentifiera trender inom målgruppen...[Praktisk info om träffarna]

Provtagning

Det är tydligt för målgruppen och för medarbetare hos båda huvudmännen vart man vänder sig vid behov av provtagning. Det
finns kompetens bland medarbetare hos båda huvudmännen kring provtagning och praktisk hantering av densamma samt kunskap
om ansvarsfördelningen.

Placering på institutioner och boenden, HVB

Vid placeringar på HVB finns ett tätt samarbete och dialog mellan huvudmännen vilket ger individen rätt vård och insatser. Där det är nödvändigt görs en SIP innan placering.

Region Skåne har ansvaret för den hälso- och sjukvård som en person placerad på HVB behöver. Ansvarig läkare och socialsekreterare har i så stor utsträckning som möjligt kvar kontakten med individen. Vardera partens kostnadsansvar ska vara klarlagt innan placering sker.

Abstinensvård

Region Skåne driver abstiensvård i öppenvård, polikliniskt och vid behov genom heldygnsvård. Samverkan mellan Malmö stad och regionen utgår alltid från den enskildes bästa.

För personer under 18 år tillhandahåller BUP abstinensbehandling vid behov. Den polikliniska abstinensvården ges av lämplig öppenvård, till exempel Maria Malmö.

För personer som fyllt 18 år ansvarar Region Skånes beroendecentrum för bedömning, information och planering av abstinensbehandling utifrån medicinsk bedömning och behov. Det finns skriftliga rutiner för samverkan mellan socialtjänst och beroendecentrum.

LVM

Malmö stad och Region Skåne har ett gemensamt ansvar för målgruppen som är aktuella för LVU eller LVM inom ramen för respektive ansvarsområde och uppdrag. Båda huvudmännen lyfter och driver gemensamt frågor kring samarbeten och insatser för att förebygga LVU och LVM.

Alla delar i LVM-processen håller hög kvalitet genom att följa lathunden som tagits fram gemensamt av huduvmännen.

Gemensamma verksamheter

För de gemensamma verksamheterna finns avtal som reglerar samverkan. Avtalen är aktuella och uppdateras regelbundet.

Samverkan med brukarorganisationer för anhöriga och närstående

Representanter för brukar- och anhörigorganisationer bjuds in till möten på samverkan forum vuxna.

Lokalt inom respektive organisation finns anpassade former för brukares och anhörigas möjligheter till inflytande, delaktighet och bidrag till utveckling av den lokala verksamheten.

Brukar- och anhörigorganisationer har möjlighet till inflytande när Malmö stad och Region Skåne startar, följer upp eller utvärderar gemensamma verksamheter och projekt. Brukarstyrd brukarrevision är exempel på en metod som används för uppföljning.

Information om hur man söker vård och stöd

På huvudmännens hemsidor är det lätt att hitta information om hur och var man kan söka hjälp samt vilken hjälp som tillhandahålls. Båda huvudmännen länkar till varandras hemsidor.

Tryckt material, exempelvis broschyrer, som vänder sig till målgruppen finns tillgängliga hos båda huvudmännen, samt hos vårdcentraler och privata aktörer.

Barn och ungdomar under 18 år

Barn och ungdomar har ofta behov av insatser från flera verksamheter. Samverkan är en avgörande faktor för att ha möjlighet att snabbt och tidigt gå in med interventioner. Vi använder SIP  kring de insatser som ska ges till den enskilde och dennes familj. Tidig upptäckt sker med hjälp av exempelvis instrument som AUDIT och DUDIT. Urinprov vid drogtestning är ett viktigt komplement till screeninginstrument. Föräldrarnas roll uppmärksammas, och det är viktigt att
identifiera om det förekommer missbruk hos föräldrar och/eller syskon.

Behandlingen bedrivs av personal med kompetens kring barns och ungdomars utveckling, familjearbete samt om missbruk och beroende. Detta gäller oavsett vilken huvudman som ansvarar för behandlingen. Respektive huvudman ansvarar även för att kontinuerligt kompetensutveckla medarbetare som möter ungdomar i sin tjänst.

Äldre

Personal inom Malmö stads hemtjänst och hemsjukvård har tillgång till stöd och vägledning i frågor om missbruksproblematik hos äldre.

Inom Malmö stad finns samarbetsforum mellan socialtjänsten och
hemtjänst och hemsjukvård för att förebygga problem och stödja personalen i det motiverande arbetet kring enskilda.

I hemtjänsten i Malmö stad finns det, inom varje geografiskt område, medarbetare som utbildats inom missbruk och beroende och som ansvarar för brukare/patienter med sådan problematik.

Familjeperspektiv, barn som anhöriga

Alla barn som Malmö stad eller Region Skåne identifierar som anhöriga får sina behov av information, råd och stöd tillgodosedda. Dessutom får alla barn i Malmö generell information om viket stöd som finns för barn som bor med eller har ett regelbundet umgänge med en vuxen som har ett missbruk eller beroende.

Alla medarbetare inom verksamheter som vänder sig till målgruppen har grundkunskaper i familjeperspektiv och barn som anhöriga.

Några medarbetare inom verksamheter som vänder sig till målgruppen har specifika uppdrag samt fördjupad kompetens kring familjeperspektiv och barn som anhöriga. Dessa medarbetare har ett nätverk och ett upparbetat samarbete.

Vuxna anhöriga

Alla anhöriga till personer med missbruk eller beroende som Malmö stad eller Region Skåne identifierar får sina behov av information, råd och stöd tillgodosedda. Huvudmännen erbjuder stöd till anhöriga till personer med missbruk och beroende.

Alla medarbetare inom verksamheter som vänder sig till målgruppen har kunskap om vilken hjälp som båda huvudmännen har för anhöriga.

Personer med samsjuklighet

Socialtjänsten medverkar till att brukare med missbruk som har psykisk eller somatisk ohälsa får kontakt med primärvård för bedömning och behandling.

Hälso- och sjukvården medverkar till att patienter med psykiatrisk och/eller somatisk ohälsa som har missbruks-och beroendeproblem får kontakt med kommunens socialtjänst.

Personer som är beroende av eller missbrukar läkemedel

I detta avsnitt menar vi personer som använder narkotikaklassade läkemedel förskrivna av läkare.

Inom hälso- och sjukvården har primärvården det huvudsakliga
ansvaret för läkemedelsberoende. Fokus i arbetet är att förebygga läkemedelsberoende och identifiera riskfaktorer. Överlämnande av behandlingsansvar från primärvård till specialistsjukvård föregås alltid av SIP. Placering på HVB-hem/institution föregås alltid av SIP. Alla verksamheter inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska initiera SIP när den enskilde är i behov av insatser från båda huvudmännen och samtycker till detta. Eventuell medicinering på institution är förankrad med specialistsjukvård (Beroendecentrum).

Hemmaplanslösningar är att föredra för att bibehålla det medicinska behandlingsansvaret och möjliggöra en behandlingskontakt inom specialistsjukvården.

Personer som missbrukar dopningsmedel

Inom sjukvården är det framförallt beroendecentrum,  reproduktionsmedicinskt centrum och endokrinologen som behandlar personer med dopingmissbruk. En arbetsgrupp med representanter från dessa områden har uppdrag att kartlägga behov och förutsättningar för en regional dopningsmottagning. Malmö stad bidrar med kompetens inom sitt ansvarsområde vid planering av en regional dopningsmottagning.

Personer som missbrukar spel om pengar

Från och med 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Malmö inväntar den regionala överenskommelsen mellan Region Skåne och Skånes kommuner och kommer utifrån den att upprätta en lokal överenskommelse om samarbete i fråga om personer som missbrukar spel om pengar.

Gravida kvinnor med missbruk eller beroende

Samverkan kring gravida kvinnor med missbruk eller beroende är uppbyggd kring Ambulatoriet som är den gemensamma verksamhet som finns för kontaktvägar, vård och stöd. Insatser sker skyndsamt då Region Skåne och Malmö stad har etablerade kontaktvägar och det är tydligt var i organisationerna ansvaret ligger. Region Skåne screenar alla gravida kvinnor med AUDIT.

LARO – personer i LARO-behandling

Vårdprocessen bygger på ett långsiktigt tänkande i alla delar från inläggning på avdelningen för opioidberoende till placering på HVB-hem, behandling på LARO-enhet efter placering samt andra insatser som motsvarar målgruppens behov av behandling, vård, stöd, sysselsättning och boende.

Det finns en samsyn avseende vad som är klinisk abstinens respektive drogpåverkan samt hur positiva droganalyser ska tolkas.

För inläggning i sjukvårdens heldygnsvård finnas ett vårdbehov enligt HSL och för inläggning på avdelningen för opioidberoende finns ett medicinskt behov av abstinensbehandling.

Förändring av läkemedelsordinationer under HVB-placeringar förankras med ansvarig LARO-läkare. Uppföljningsrapport från HVB-hem skickas till LARO-enheten. LARO-enheten bjuds in till utskrivningssamtal på HVB-hemmet.

Ett lågt antal/andel personer med LARO-behandling blir föremål för behandling enligt LVM.

Här hittar du allt på - Socialpsykiatri & LSS