Brukarsamverkan FSF

Funktionsstödsförvaltningen, FSF, arbetar för att ständigt utveckla och stärka brukarinflytande och samverkan med brukarorganisationer inom funktionshinderområdet och socialpsykiatri.

Representanter från FSF och brukarorganisationer har tillsammans kartlagt och tagit fram en struktur över gemensamma forum och arenor för samverkan.

Figur över brukarsamverkan i FSF

Arbets- och beredningsgruppen

Arbets- och beredningsgruppen består av representanter från fyra olika brukarorganisationer samt två företrädare från FSF. Gruppen träffas cirka åtta gånger per år.

Gruppen samordnar och utvecklar samverkansarbetet mellan FSF och brukarorganisationer. I gruppens uppdrag ligger bland annat att:

  • föra en dialog med de som berörs/deltar i samverkansarbetet, t.ex. FSF:s verksamheter, brukarorganisationer, funktionsstödsnämnden och olika externa samarbetspartners (Region Skåne, försäkringskassan m.fl.).
  • ta emot frågor och förslag från brukarforum inom förvaltningen, sammanställa uppgifterna och ta dem vidare till ansvariga/berörda (t.ex. till funktionsstödsförvaltningens Brukarråd och berörda verksamheter).
  • planera/medverka/genomföra inflytandeseminarium.
  • ansvarar för Fänrik Rum Fem

Anhörigcafé

En gång i månaden är personer som vårdar, stödjer eller lever nära någon med funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa välkomna till FSF:s Anhörigcafé. Här bjuds på fika, information, föreläsningar och tillfälle till att träffa andra anhöriga i liknande situation. Det är besökarnas önskemål som styr innehållet på träffarna.

Anhörigdagen

Den 6 oktober varje år arrangerar Malmö stad Anhörigdagen, ett event med föreläsningar och utställare riktade till alla med intresse för anhörigfrågor. Anhörigdagen inrättades av Anhörigas riksförbund 2005 och infaller den 6 oktober varje år. Syftet med dagen är att uppmärksamma anhörigas livssituation nationellt. Runt om i landet arrangerar kommuner, föreningar och andra aktörer aktiviteter och manifestationer på temat att vara anhörig. Anhörigdagen 2019

Brukarråd på avdelningsnivå LSS

Avdelning LSS bostäder och avd. stöd, hälsa och daglig verksamhet har tillsammans ett brukarråd för frågor som rör avdelningarnas gemensamma målgrupper.

I rådet, som träffas cirka sex gånger per år, deltar respektive avdelningschef, två enhetschefer från respektive avdelning och representanter från brukarorganisationer. Dessutom deltar en utvecklingssekreterare som fungerar som samordnare.

Brukarråd på förvaltningsnivå

Två gånger om året träffas representanter för brukarorganisationer, FSF:s förvaltningsdirektör, representanter från FSF:s verksamhetsavdelningar samt ledamöter i funktionsstödsnämnden. För att ha dialog. Brukarorganisationerna turas om att, tillsammans med FSF, bjuda in till och lägga upp programmet för arrangemanget.

Dialogforum för psykisk hälsa

På Dialogforum för psykisk hälsa har Malmöbor med psykisk ohälsa möjlighet att träffa medarbetare som arbetar inom socialpsykiatri i FSF (avd. myndighet och socialpsykiatri) och ASF (vuxenenheterna). Besökarna kan få information, ställa frågor och bidra med tankar, idéer, erfarenheter och kunskaper kring insatser och stöd som Malmö stad erbjuder. Träffarna hålls kvällstid på Vänkretsens mötesplats tio gånger per år.

FACT, styrgrupp

FACT-teamet ett integrerat samverkansprojekt mellan FSF (avd. myndighet och socialpsykiatri) och Psykiatri Malmö (område psykos). Projektet är finansierat av FINSAM och pågår t.o.m. 2021.

I styrgruppen för projektet ingår representanter från de båda huvudmännen, Lokalt forum i Malmö samt ASF (Vuxenenheten). Styrgruppen träffas fyra till sex gånger per år.

Fänrik Rum Fem

Från och med hösten 2019 har Malmöbor, brukar- och anhörigföreningar och medarbetare/verksamheter i FSF en fysisk mötesplats för dialog och utbyte av erfarenheter och kunskap.

Rummet bemannas av medarbetare i FSF och representanter från brukarorganisationer. (Samverkanspilot under hösten 2019).
Färnik Rum Fem

Föreningsträff

Vartannat år bjuds representanter från föreningar och organisationer som får bidrag från funktionsstödsnämnden in till en föreningsträff. På plats är FSF:s förvaltningsdirektör, utvecklingssekreterare för organisationsstöd samt politiker.

Inflytandeseminarium på avdelningsnivå

På hösten anordnar FSF:s Arbets- och beredningsgrupp ett inflytandeseminarium. Välkomna är brukarorganisationer, vuxenpsykiatri Malmö, enskilda brukare och anhöriga. På agendan står uppföljning av årets samarbete, erfarenhetsutbyte och utmaningar.

Inflytandeseminarium vuxenpsykiatri

Varje vår träffas representanter från avd. myndighet och socialpsykiatri, brukarorganisationer och vuxenpsykiatri Malmö. På agendan står samverkan, erfarenhetsutbyte och utmaningar.

Lokalt forum i Malmö

Lokalt forum är ett nätverk och ett forum där deltagare från olika patient-, brukar- och anhörigföreningar och frivilligorganisationer samlas för att gemensamt driva frågor som kan förbättra livet för Malmöbor med psykisk ohälsa. Lokalt forum ansvarar bland annat för planeringen av Världsdagen för psykisk hälsa och utser representanter till nätverk, referensgrupper och styrgrupper för samverkansarbete mellan FSF och brukarorganisationer.

Samverkansforum för psykisk hälsa

Fyra gånger per år träffas representanter från FSF, ASF, Hälsa och vård och omsorgsförvaltningen (HVOF), Lokalt forum, Vuxenpsykiatri Malmö, försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

Gruppen identifierar och diskuterar bland annat gemensamma utvecklingsområden, bereder och hanterar ärenden från delregional tjänstemannaberedning samt följer upp lokala överenskommelser inom området socialpsykiatri och missbruk/beroende.

Storstadsnätverk

En gång om året träffas Lokalt forum i Malmö, Malmö stad, Stockholm stad och Göteborg stad för att utbyta erfarenheter och kunskap inom område socialpsykiatri.

Personligt ombud, styr-/ledningsgrupp

Styrgruppen för Personligt ombud har två huvuduppdrag:

  • att löpande uppdatera och sätta nya kriterier för Personligt ombuds prioriteringar inom målgruppen*. (I förhållande till Malmös utveckling och aktuella insatser/satsningar inom Malmö stad - som påverkar målgruppen.)
  • att ta emot rapporter, från Personligt ombud, över fel och brister i samhället som påverkar målgruppen negativt. Styrgruppen ska arbeta aktivt för att åtgärda de uppmärksammade bristern och höja kvalitén i berörda verksamheter/organisationer.

*Personligt ombud vänder sig till Malmöbor med psykisk funktionsnedsättning och som har, eller beräknas ha, långvariga och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk ohälsa/sjukdom.

I styr-/ledningsgruppen ingår chef och medarbetare från Personligt ombud, representanter från ASF, HVOF, FSF, Region Skåne (område psykos, primärvården, allmänpsykiatrisk öppen- och slutenvård), försäkringskassan, arbetsförmedlingen samt brukarorganisationer. Gruppen träffas fyra gånger per år. Personligt ombud på komin

Världsdagen för psykiska hälsa

Världsdagen för psykisk hälsa i Malmö är en temadag för alla malmöbor, särskilt för personer som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa, erfarenhet som närstående eller möter personer med psykisk ohälsa i sitt arbete. Lokalt forum ansvarar för arrangemanget i samarbete med FSF, Vuxenpsykiatri Malmö, Malmö universitet, Folkuniversitetet med flera.

Världsdagen för psykisk hälsa infaller den 10 oktober varje år. Den instiftades av World Federation for Mental Health 1992 och är till för att skapa större medvetenhet och förståelse för psykisk hälsa och ohälsa. Världsdagen för psykisk hälsa

Här hittar du allt på - Socialpsykiatri & LSS