Tillbakablick: Flyktingsituationen 2015-2016

Hösten 2015 nådde fler människor på flykt Sverige än någonsin förr. Många av dem anlände direkt till Malmö. Malmö stads huvudansvar har hela tiden varit  ensamkommande barn på flykt.

Sedan en kort tid tillbaka har antalet anländande människor på flykt minskat drastiskt. Exakt vad det beror på är svårt att säga, men gräns- och id-kontroller samt det kalla vädret kan vara bakomliggande faktorer.

Men vad var det som hände och hur agerade Malmö stad? Vi blickar tillbaka på händelseförloppet. (Klicka på bilderna för att komma till tidigare relaterade artiklar.)

Maj 2015

Antalet ensamkommande barn på flykt som anländer till Malmö ökar kraftigt och ligger på runt 40 barn/vecka.

Augusti 2015

Ökningen tilltar och i augusti anländer cirka 40 ensamkommande barn på flykt per dygn till Malmö. Läget är ansträngt. Sociala resurs-förvaltningen och stadskontoret diskuterar att gå upp i krisläge.

7 september 2015

Mängden människor på flykt som når Malmö C är anmärkningsvärd och frivilliga börjar etablera sig på Malmö C.

Social jour tar emot ensamkommande barn på flykt. Personal finns på Malmö C. - Jag får ofta känslan av att vi är den första personen på deras resa som verkligen frågar ”hur mår du?”. Då händer det att allt lossnar och de bryter samman, berättar socialsekreterare på Social jour.

12-13 september 2015

Social jour larmar: Ensamkommande barn riskerar att få felaktig information och riskerar fara illa.

Malmö stad går upp i krisnivå 1 = störning över helgen och kallar in delar av den centrala krisledningen för att göra en informationsinsats riktad till så väl allmänheten som till ensamkommande barn.

Malmö stad börjar ha bemanning på Malmö C för att möta ensamkommande barn.

14 september 2015

Sociala resursförvaltningen meddelar att de inte längre klarar hantera situationen med personal och boenden för ensamkommande barn. Malmö stad aktiverar den centrala krisledningen för att stödja sociala resursförvaltningen. Sociala resursförvaltingen aktiverar sin krisorganisation. Kommunen befinner sig fortsatt i krisnivå 1 = störning.

18 september 2015

Jan-Inge Ahlfridh, stadsdirektör och centrala krisledningsgruppens ordförande, ger Malmö stad uppdraget att samordna arbetet med ankommande människor på flykt på Malmö Central. En ankomstcentral organiseras på Posthusplatsen där Malmö stad samarbetar med frivilliga akörer, hjälporganisationer, Polisen och Migrationsverket för ett värdigt och rättsäkert mottagande.

30 september 2015

Mellan den 1 januari och 30 september hade sociala resursförvaltningen tagit hand om 5381 ensamkommande barn. Att jämföra med hela 2014 då siffran var 1567.

6 oktober 2015

Situationen med ensamkommande barn är ohållbar. Det kommer mer än 100 ensamkommande barn/dygn till Malmö. Det är svårt att hitta boendelokaler, personal samt anordna matservering och utrusta boendena. Migrationsverket har svårt att klara av sitt uppdrag kring registrering och anvisning av ensamkommande barn. Malmö stad beslutar att gå upp i krisnivå 2 = allvarlig händelse

Nyanställde Victor fick en minst sagt intensiv start i köket på Universitets-holmen. Tillsammans med sina kollegor tillagade han över 500 dygnsportioner till ensamkommande barn på flykt.

Början av oktober 2015

Malmö skolrestauranger får i uppdrag att servera frukost, lunch, middag, kvällsmat och smörgåsar till flera av Malmö stads nya transitboenden för ensamkommande barn.

7 oktober 2015

Central krisledning utökas med flera operativa funktioner, vars omfattning anpassas efter behov. Funktioner för bland annat samordning, analys, kriskommunikation och administration bemannas. Medarbetare lånas in från flera förvaltningar i kommunen.

8 oktober 2015

Ankomstcentral Posthusplatsen öppnar vid Malmö Central. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) skickar sex medarbetare till Malmö för att hjälpa Malmö stad få igång driften av Ankomstcentral Posthusplatsen. MSB's medarbetare som var på plats i Malmö hade med sig stor erfarenhet från att ha arbetat i katastrof-områden utomlands.

Serviceförvaltningen upprättar en speciell krisorganisation för att fokusera på uppgiften att inreda, utrusta och serva tillfälliga boenden för ensamkommande barn. Chef för organisationen blir Carola Lund, som senare utsågs till årets ledare i Malmö stad.

9 oktober 2015

Sociala resursförvaltningen har 1 200 transitplatser i drift och anställt över 700 nya medarbetare till boenden för ensamkommande barn. Som jämförelse fanns det i april 2015 endast 73 transitplatser i Malmö. Första mötet med SLG, stöd- och lokalförsörjningsgruppen, där nyckelpersoner från flera förvaltningar träffas för att hantera boendefrågan. Samma kväll tas en första idrottshall i bruk som temporärt boende.

Ankomstcentral Posthusplatsen

20 oktober 2015

Mårthen Gunnarsson från Gatukontoret går in som Malmö stads platschef för Ankomstcentral Posthusplatsen. Malmö stad bemannar med personal dygnet runt. Övriga aktörer på plats är Röda korset, Refugees Welcome, Frälsningsarmén, Polisen, Migrationsverket och Region Skåne.

22 oktober 2015

Migrationsverket presenterar prognos över hur många människor på flykt som beräknas komma till Sverige under 2015 och 2016. Under natten inhyser Malmö stad 1 709 ensamkommande barn, vilket är fler än det kom till staden under hela 2014.

27 oktober 2015

Beslut fattas av den centrala krisledningsgruppen om att listan över boenden för ensamkommande barn bör omfattas av sekretess pga av hot och attacker mot boenden runt om i Sverige.

6 november 2015

Sociala resursförvaltningens bemanningsenhet har flyttat till Östergatan och där arbetar nu 14 rekryterare, en chef och två timavlönade. Över 1000 personer rekryteras. Samtidigt anländer runt 300 nya ensam-kommande barn- och ungdomar på ett dygn. Och siffrorna håller sig kvar mellan 200 och 250 ensamkommande barn per dygn i flera dagar.

10 november 2015

Stadsdirektör Jan-Inge Ahlfridh medverkar i en film riktat till alla medarbetare i Malmö stad om flyktingsituationen. Han uppmanar till solidaritet och samarbete.

12 november 2015

Efter beslut från regeringen införs inre gränskontroll på Hyllie station. Polisen och Migrationsverket flyttar från Posthusplatsen/Malmö C.

Posthusplatsen ändrar därmed funktion och fungerar nu som en dygnet-runt-öppen väntplats för ensamkommande barn, för att backa upp Malmö stads ankomstcentral i Oxie.

Oacceptabelt att människor på flykt riskerar sova under bar himmel menar Malmö stads ledning.

19 november 2015

Migrationsverket meddelar att de inte längre kan erbjuda boende till alla asylsökande.

Dagarna efter riktar kommun-styrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh och Malmö stads stadsdirektör hård kritik mot statens hanterande av situationen.

22 november 2015

Cirka 2300 transitplatser för ensamkommande barn är i drift av Malmö stad.

30 november 2015

Fem kommuner har hörsammat Malmö stads önskan och tar nu emot ensamkommande barn för att avlasta Malmö stad.

1 december 2015

Sociala resursförvaltningen startar upp en ny tillfällig organisation - avdelning ensamkommande barn ankomst. Tarek Borg blir chef för avdelningen.

Mansura Ahmad är en av alla de som nyrekryterats för att arbeta med att ta hand om de barn som kommer till Sverige utan föräldrar. Hon tycker det är ett drömjobb.

December 2015

Malmö stad har cirka 2500 transitplatser för ensamkommande barn i drift och för bemanningen har runt 1400 personer rekryterats.

7 december 2015

Ankomstcentral Posthusplatsen avvecklas, byggbodarna flyttas till Migrationsverkets planerade ankomstcentral vid Vintergatan. Där öppnar Migrationsverket, Polisen och Malmö stad en gemensam ankomstcentral under våren 2016 - beräknat öppningsdatum 1 mars 2016.

Gamla svävarterminalen ersätter Ankomstcentral Posthusplatsen som väntplats för ensamkommande barn.

8 december 2015

Antalet nyanlända ensamkommande barn på flykt har sjunkit till cirka 80 per dygn.

18 december 2015

Riksdagen godkänner förslaget om ID-kontroller på bussar, tåg och färjor till Sverige. Det bolag som inte följer reglerna riskerar att få böta 50 000 kronor per flykting som kommer till Sverige utan giltigt ID.

22 december 2015

Verksamheten på gamla svävarterminalen avvecklas efter beslut i centrala krisledningsgruppen.

30 december 2015

Ungefär 500 ensamkommande barn finns på Malmö stads transit-boenden under jul- och nyårshelgerna, och de 1000 platser som hållits i beredskap för helgerna behöver ej användas.

4 januari 2016

ID-kontroll vid inresa till Sverige införs. Klockan 12.00 samma dag meddelar Danmark att de inför utökad gränskontroll. Antalet människor på flykt som når Malmö ligger de första dygnen mycket lågt.

ID-kontrollerna och situationen i Malmö har medias intresse både nationellt och internationellt.

11 januari 2016

Antalet ensamkommande barn är fortfarande lågt och därför börjar Serviceförvaltningen att avveckla boenden för att möta det minskade behovet. Idrottshallar och andra mindre lämpliga boenden stängs först.

21 januari 2016

Malmö stad beslutar att gå ur krisläge och avvecklar central krisledning.

Sociala resursförvaltningen har nu byggt upp kapacitet för att klara verksamheten, samtidigt minskar antalet ensamkommande barn drastiskt.