Ekonomi: Skattekraft i Malmö

Skattekraft avser de beskattningsbara förvärvsinkomsterna som invånarna i en kommun eller region har. Skattekraften innehåller utöver förvärvsinkomst även komponenter från pension, sjukpenning och arbetslöshetsersättning. Arbete beskattas inte där arbetet utförs, utan där arbetstagaren bor.

Malmö presterar väl så länge man jämför lönesumma per sysselsatt. Men för skattekraft per invånare halkar Malmö efter över tiden.

Skattekraften (i absoluta tal) växer – även i Malmö men avståndet mellan skattekraften i Malmö och andra kommuner ökar över tiden. Problemet är således inte att Malmö inte visar tillväxt. Problemet är snarare att en stor del av Malmös befolkning inte är sysselsatt. Lönesumman ökar – men sysselsättningsgraden är låg.

Skattekraft, kronor per invånare efter region och år

Skattekraft, kronor per invånare efter region och år

Om vi mäter skattekraft per invånare, som andel av medelvärdet i riket i procent, så finner vi att skattekraften inte längre växer (som den gör i absoluta tal), utan tvärtom sjunker.

Medelskattekraften i Malmö har sjunkit från 95 procent av riksmedelvärdet år 1995 till 84 procent år 2014. 

Medelskattekraften i Stockholm var 123 procent år 2014, medan Göteborg låg nära riksgenomsnittet.

Bland Malmös kranskommuner utmärker sig Lomma och Vellinge med skattekraft i den absoluta toppen i Sverige, med 127 procent respektive 121 procent 2014.

Skattekraft, andel av riksmedelvärdet, procent efter region och år

Skattekraft, andel av riksmedelvärdet, procent efter region och år

Sammanfattningsvis

  • Antalet sysselsatta i Malmö växer, vilket pekar på en god utveckling (höjd skattekraft). Antalet arbetstillfällen har varit stadigt växande och under de senaste 10 åren (2003-2013) har de ökat med 23 %. 2013 var 163 000 personer anställda i Malmö.

  • Andelen sysselsatta minskar (eftersom befolkningen växer snabbare än antalet jobb), vilket pekar på att utvecklingen behöver bli ännu bättre (nu minskar skattekraften per invånare)

  • 60 000 personer arbetar i Malmö men beskattas i andra kommuner. Det innebär att mer än en tredjedel av alla som arbetar i Malmö har sitt boende utanför Malmö stad.

  • Viktigaste åtgärden för att öka skattekraften är att få Malmöbor i arbete.