Så arrangerar du en presskonferens

Planering

 • tänk igenom vilka som ska vara med (det ska inte vara för många)
 • utse någon som leder presskonferensen och fördelar ordet
 • förbered intervjupersonerna på svåra frågor/svar. Gör i ordning en lista med kritiska frågor och kom gemensamt fram till lämpliga svar.
 • erbjud att kalla in tolkar om internationella medier önskar det (se avtal)
 • förbered en pressmapp med faktaunderlag, bakgrund, pressmeddelandet och eventuella bilder

Under presskonferensen

 • gör en lista över alla närvarande för kompletteringar eller förtydligande information som kan behövas skickas ut i efterhand
 • presentera intervjupersonen och gå igenom upplägg samt om det finns möjligheter till enskilda intervjuer efter presskonferensen
 • tillmötesgå eventuella önskemål om enskilda intervjuer och avsätt tid för det
 • meddela när och hur nästa information följer

Uppföljning

Följ upp presskonferensen  genom att:

 • samla pressklipp
 • analysera materialet (Vad har sagts? Finns det några felaktigheter? Vilken bild målas upp? Kan du dra några slutsatser om hur du ska agera i framtida medierelationer?)
 • vid behov begära snabba tillrättalägganden
 • delge resultatet av presskonferensen till berörda

Intervjupersoner

Förbered medverkande på presskonferensen på att:

 • ta alla frågor på allvar
 • hålla sig inom sitt eget yrkes- och kompetensområde
 • undvika spekulera
 • bemöta felaktigheter och osanningar omedelbart
 • använda vardagligt språk och undvika facktermer
 • meddela om hen inte vet, kan eller av sekretesskäl inte får svara på en fråga
 • undvika att säga "ingen kommentar"