Frågor och svar Bergkvarabuss

Malmö stad har avtal med Bergkvarabuss för grupptransport med buss inom pedagogisk verksamhet. Det gäller till exempel natur- och kulturbussarna, och ska inte förväxlas med Malmö stads skolskjuts som körs av BK buss.

Är det säkert att låta sina barn åka med de bussar Bergkvara kör för Malmö stad?

Malmö stad har inte haft några incidenter med de bussar Bergkvara kört åt oss. Enligt de besiktningsprotokoll Malmö stad har fått från Bergkvara är bussarna godkända och följer säkerhetskraven. Bergkvara har försäkrat att de bussar som kommer köras för Malmö stad framöver ska vara besiktigade av annan part än Mekka Traffic samt att besiktningsprotokollet ska sitta synligt i bussen

Kan jag avboka min bussresa med Bergkvara?

Om man känner oro för att anlita Bergkvara buss står det Malmö stads verksamheter fritt att inte anlita dem.  Avbokningar kan göras utan kostnad senast 6 timmar före avgång. Den som bokat resan är själv ansvariga att avboka resan.  

Malmö stad har tyvärr inget avtal med någon annan bussleverantör, och begår avtalsbrott om vi skulle ta in buss från annan leverantör.

Malmö stad har efterfrågat dokumentation som visar att företaget efterlever avtalets punkter ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, vad gör ni nu?

Vi genomför revison av besiktningsprotokollen. Vi följer även den tekniska revision som Skånetrafiken just nu genomför via en tredje part av Bergkvarabuss.

Hur ser ni på det arbetsrätts- och arbetsmiljöperspektivet?

Vi följer Arbetsmiljöverkets granskning av arbetsmiljön, de genomförde en överraskningsinspektion fredagen den 17 mars samt en ytterligare inspektion måndagen den 20 mars. Deras initiala granskning visade på flera förbättringskrav som Mekka Traffic nu har att genomföra om de inte ska få vite. Vi följer även den revision gällande arbetsmiljön som Skånetrafiken genomför via en tredje part av Bergkvara. Om det visar sig att Bergkvara har begått arbetsrättsliga brott kan det finnas grund för Malmö stad att häva avtalet med Bergkvara buss.

Varför granskar ni enbart Bergkvarabuss och inte deras underleverantörer?

Avtalet med Bergkvarabuss reglerar själva transporttjänsten, förarna och bussar som utför tranporterna. Bergkvarabuss ansvarar i sin tur för att de leverantörer som utför leveranser i Bergkvaras ställe gentemot Malmö stad lever upp till de krav som vi har ställt i vårt avtal till Bergkvarabuss.

Är det inte lätt som leverantör att komma undan era krav gällande säkerhet och arbetsrätt om de kan gå via underleverantörer som ni sedan inte granskar?

Avtalet med Bergkvarabuss reglerar själva transporttjänsten, dvs. förarna och fordonen som används för utförande av tranporterna till Malmö stad och reglerar krav på säkerhet samt vissa arbetsrättsliga krav. Bergkvarabuss ska i sin tur se till att eventuella underleverantörer som anlitas för att utföra leveranser enligt avtalet med Malmö stad följer avtalade krav.

Har ni gjort stickprovskontroller någon gång?

Malmö stad har rätt att genomföra så kallade flygande kontroller av bussarna men har ännu inte utfört några sådana kontroller. Vi har inte tidigare fått några indikationer på att det skulle finnas behov för kontroller eftersom samtliga bussar uppvisat godkända besiktningsprotokoll. Just nu vet vi att andra myndigheter genomför omfattande revisioner och utredningar, och följer dessa noga. Vi har för avsikt att göra en sådan kontroll längre fram då vi har ett längre avtal med Bergkvara.

Varför har ni inte gjort stickprovskontroller?

Flygande kontroller har hittills inte varit aktuellt, det har inte funnits några indikationer som föranlett oss att göra sådana. Det vi gör nu är en revision av besiktningsprotokollen dessutom följer vi Skånetrafikens tekniska revision och ser vad de kommer fram till. Det är inte uteslutet att vi kommer att genomföra det längre fram

Kommer ni att göra stickprovskontroller nu när ni fått reda på detta?

Malmö stad genomför revison av besiktningsprotokollen och har blivit försäkrade av Bergkvara att bussarna som körs för Malmö stad ska vara besiktigade av annat besiktningsorgan än Mekka Traffic. Dessutom håller vi oss underrättade kring Skånetrafikens revision. Det är inte uteslutet att vi kommer att genomföra det längre fram

Tycker ni det är okej att mekanikerna som arbetar med era natur-, kultur- och utflyktsbussarbussar ska bo och arbeta under de rapporterade förhållandena?

Vi ser allvarligt på hela situationen och det är anmärkningsvärt att det finns mekaniker hos Mekka Traffic som känner sig utnyttjade. Det faktum att Bergkvarabuss har tagit över anställningen för mekanikerna samt ser över boendemiljön ser vi som ett tecken på att även Bergkvarabuss ser allvarligt på situationen. Men vi följer även Arbetsmiljöverkets granskningar av arbetsplatsen samt Skånetrafikens revision av arbetsmiljön.

Enligt både tidigare anställda och nuvarande anställda slarvas det med reparationer av bussarna och fuskas med besiktningsprotokoll, vad säger du om detta?

Enligt all dokumentation som Malmö stad har tillgängligt hanteras reparation och besiktning enligt gällande regler kring trafiksäkerhet. Kritiken i media har riktats mot Mekka Traffic och Malmö stad har blivit försäkrade att de bussar som framöver kommer att köras för kommunens räkning är besiktigade och godkända av annan part än Mekka Traffic.

Hur kan ni lita på den infon ni får av Bergkvarabuss?

Vi har hittills haft ett bra samarbete med Bergkvarabuss och de har varit tillgängliga och tillmötesgående sedan media uppmärksammade missförhållanden. Givetvis är det dock en svår situation och vi kan inte veta något med säkerhet just nu. Vi fortsätter att följa rapporteringen samt har kontinuerlig kontakt med Bergkvarabuss, Arbetsmiljöverket och Skånetrafiken.

Chaufförer menar att de ofta kör omkring med trasiga bussar, vad säger ni om det?

Det låter inte alls bra. Och vi förstår att både barn och föräldrar blir oroliga när de hör detta.  

Men de brister som vi pratar om, dåliga bromsar, är ju inget man märker förens det är för sent?

Så är det så klart. Enligt vårt avtal med Bergkvara ska det utföras bromskontroll hos auktoriserad kontrollant. Vi har fått dokumentation från Bergkvara om att bussarna är trafiksäkra. De är besiktigad och godkända av annan part än Mekka Traffic som är de som rapporteras fuska med reperationer och besiktningar. De bussar som åtgärdats av Mekka Traffic kommer inte att användas i uppdrag för Malmö stad till dess att dessa besiktats av annat besiktningsorgan än Mekka Traffic.

Vilka krav ställer ni på arbetsmiljö och säkerhet vid upphandling?

Vi har i det aktuella fallet ställt krav på att leverantören följer gällande lagar och regler för den verksamhet de bedriver.Vi har även kravställt bussarnas säkerhet, exempelvis avseende trafiksäkerhetskontroll via externt besiktningsföretag och bromskontroll hos auktoriserad kontrollant.Vi har även kravställt arbetsrättsliga villkor, bland annat avseende lön och arbetstid för de som arbetar hos vår leverantör, i det här fallet Bergkvarabuss.

Varför häver ni inte avtalet med Bergkvarabuss?

Det finns idag inga bevis som ger Malmö stad en laglig grund att häva avtalet. Det enda som kan leda till att Malmö stad på lagliga grunder kan häva avtalet är om Bergkvarabuss begår väsentliga avtalsbrott, bland annat arbetsmiljöbrott avseende de bussförare som utför bussresor för Malmö stad. 

Om Mekka Traffic döms för felaktigheter påverkar det inte Malmö stads avtal med Bergkvara utan det enda som sker är att Bergkvara måste anlita en annan besiktnings- och reperationsverkstad.