Översättningar: så gör vi i Malmö stad

En stor del av Malmös befolkning har ett annat modersmål än svenska. En ständigt aktuell fråga är hur vi ska förhålla oss till de många språken som talas i vår stad. Här hittar du kommunens linje.

Svenska är huvudregel

Huvudregeln är att kommunicera på enkel och tydlig svenska. Detta betyder inte att det alltid är rätt att enbart informera på svenska. I Myndigheternas skrivregler (2014) står att läsa:

Myndigheter, kommuner och andra offentliga organ är skyldiga att vara tillgängliga för alla sina mottagare, oavsett deras språk och funktionsförmåga. I första hand ska kommunikationen vara på svenska, i andra hand på något nationellt minoritetsspråk eller i form av tolkning eller översättning från och till andra språk.

Att svenska är huvudspråket innebär alltså inte att de språkliga rättigheterna för personer med annat modersmål än svenska kan förbises, som exempelvis rätten att använda sitt minoritetsspråk eller myndighetens skyldighet att erbjuda tolk och/eller översättning.

Finskan har en särskild ställning

Personer som tillhör de nationella minoriteterna och i synnerhet de som bor i de s.k. förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska, kan ha särskilda rättigheter till myndighetsinformation på sitt eget språk. De lagstadgade rättigheterna är baserade på en vilja att upprätthålla språk som har funnits i Sverige länge.

Malmö har anslutit sig till Finskt förvaltningsområde vilket innebär att kommunen får ett öronmärkt stadsbidrag för att förbättra kommunikationen på finska.

Mer om detta arbete här: Komin/Finskt förvaltningsområde

Andra språk vid behov

Enkel svenska räcker långt, men ibland är en översättning en nödvändighet för att nå vissa verksamhetsmål. Det kan t.ex. handla om minskade kostnader för försörjningsstöd, ökad delaktighet och samhällsengagemang eller varför inte, fler besökare till staden, som leder till nya jobbtillfällen.

Använd auktoriserade översättare. Professionella översättningar kostar en hel del. Men översättningar kan också vara ett sätt att spara resurser. Detta då belastningen på kundtjänst och handläggare kan minska.

Observera att Malmö stad inte har något avtal för översättare, utan enbart för tolkar. Det innebär att reglerna för direktupphandling gäller.

Källor: Myndigheternas språkregler 2014, samt Vägledningen för flerspråkig information 2012, båda utgivna av Språkrådet