Plan för införandet

Införandet av kraven i Malmö stad kommer att ske i fem steg.

1. Inventering april-maj 2019

2. Nulägeskartläggningar maj-september 2019

3. Åtgärdsplaner oktober-december 2019

4. Åtgärder nu-september 2020

5. Tillgänglighetsredogörelser maj-juni 2020


Inventering (april-maj 2019)

Staden inventerar och fastställer vilka webbplatser och webbtjänster som omfattas av lagen.

Nulägeskartläggningar (maj-september 2019)

Webbplats/-tjänsteägare eller -förvaltare ges en 1-dagsutbildning om tilllgänglighetskraven. Under utbildningen gör man en självskattning av hur den webbplats/webbtjänst man ansvarar för möter kraven.

Mål: Webbplats/-tjänsteägare ska ha kompetens att bedöma huvudparten av kriterierna i WCAG. Det ska finnas en fullständig nulägeskartläggning för varje webbplats/-tjänst.

Åtgärdsplaner (oktober-december 2019)

Webbplats/-tjänsteägare eller -förvaltare ges en 1-dagsutbildning i hur man ska lösa de brister som identifierats för den webbplats/-tjänst man ansvarar för.

Mål: Det ska finnas en plan på hur och när identifierade brister ska åtgärdas.

Åtgärder (nu-september 2020)

Under perioden arbetar webbplats/-tjänsteägare och -förvaltare med att genomföra den åtgärdsplan som upprättats.

Stadskontoret kommer att bistå med support i form både expertis inom tillgänglighet och juridik.

Tillgänglighetsredogörelser (maj-juni 2020)

Webbplats/-tjänsteägare eller -förvaltare tar gemensamt fram tillgänglighetsredogörelser vid skrivarworkshopar. Tillgänglighetsredogörelserna kommer att utgå från en gemensam mall.

Mål: Stadens samtliga webbplatser och -tjänster har tillgänglighetsredogörelser som kan publiceras i god tid före sista publiceringsdatum.