Clear Channels ytor

Inom ramen för Malmö stads avtal med Clear Channel har vi tillgång till två sorters kommunikationskanaler i stadsrummet: affischtavlor för tryckta affischer samt digitala skärmar på busskurer.

Digitala busskurer (Play Adshel)

Clear Channels digitala skärmar på busskurer är en ny kanal sedan början på 2020. Det handlar om 35 ytor runt om i centrala Malmö, varav 10 är interaktiva med touchfuktion.

Kanalen kan användas av alla våra verksamheter och för alla typer av kampanjer och annonseringar. Det kan handla varumärkesbyggande kampanjer, rekryteringskampanjer, information inför skolval, annonser från socialtjänsten, marknadsföring av evenemang etc.

Det är en snabb kanal som kräver kort planering och framförhållning och kan bokas löpande under året.

Rutiner och specifikationer digitala busskurer

Schema digitala busskurer

Affischtavlor (Adshel)

Clear Channels affischtavlor för tryckta affischer är en mer begränsad kanal än deras digitala skärmar. Vi har tillgång till cirka 95 ytor runt om i stan. På dessa prioriterar vi att marknadsföra aktiviteter, evenemang och verksamheter som riktar sig till den breda allmänheten. Syftet är att lyfta fram vad som händer i Malmö för att Malmö ska vara en öppen, levande och välkomnande stad och en attraktiv destination. Kanalen används också för särskilt samhällsviktiga kampanjer (tex inför val) och för krisinformation.

Rutiner och specifikationer affischtavlor

Schema affischtavlor

Önskemål om och tilldelning av plats

Alla Malmö stads förvaltningar och bolag kan skicka in önskemål om affischplats två gånger om året (brukar vara i maj respektive november). Stadskontorets kommunikationsavdelning meddelar via Komin när det är dags. Beslut om vilka som får affischplats fattas av stadskontorets kommunikationsavdelning.

Då efterfrågan är stor är det inte alltid möjligt att tillgodose allas önskemål. Evenemang och kampanjer som har extra hög prioritet för Malmö stad och Malmö kan därtill komma att påverka redan gjord fördelning. Beslut om detta tas av MINT-gruppen.

Riktlinjer för affischtavlorna

  • Innehållet skall vara kommunövergripande, dvs ha ett intresse för Malmöbor oavsett var man bor, och ska bidra till att lyfta varumärkena Malmö och Malmö stad.
  • Innehållet får endast omfatta information om eller marknadsföring av de verksamheter och arrangemang som är Malmö stads egna eller som Malmö stad är delaktig i.
  • Innehållet får ej innehålla kommersiella budskap och logotyper. Detta gäller även sponsring av kommunala evenemang och liknande aktiviteter.
  • Innehåll och utformning ska stå i överenskommelse med god svensk reklamsed.
  • Avsändare är Malmö stad, eventuellt med samarbetspartners. Samarbetspartners måste godkännas i varje fall. Riktlinjer för partners måste respekteras, dvs inga mediasponsorer får synas (några undantag kan förekomma).
  • Kommunalt majoritetsägda bolag får annonsera på ytorna på samma premisser som förvaltningarna. I vissa fall räknar dock Clear Channel kommunägda bolag som kommersiella. Sysav är ett sådant exempel.
  • Clear Channels riktlinjer och tekniska specifikationer

Deadlines

Färdiga affischer ska vara Clear Channel tillhanda senast 6 arbetsdagar före kampanjstart. Stäm av med aktuellt tryckeri om när de senast behöver materialet för att hinna trycka innan det skickas till Clear Channel. Och innan materialet skickas till tryck så måste det ha godkänts av Clear Channel, vilket kan ta ett par dagar. En rekommendation är att räkna med minst 20 arbetsdagar för den här processen.

Tryck av affischer

Malmö stad har tillgång till 95 Eurosizeytor. Materialleveransen ska innehålla en nettoupplaga på 95 affischer plus en överupplaga på 20% för att möjliggöra underhåll under kampanjperioden. Läs mer om vad som gäller i Clear Channels specifikationer.

Du trycker genom Malmö stads upphandlade tryckerier.

Specifikationer och rutiner

Clear Channels tekniska specifikationer och rutiner

Ordernummer

Malmö stad har ett gemensamt ordernummer som ska användas för alla våra kampanjer: 345655.