Processbeskrivning Boendeprocessen

Inskrivning

Möte mellan placerande socialsekreterare, boendets personal och flickan/kvinnan

 • Påminn placerande socialsekreterare om att GPS-funktionen i flickans/kvinnans mobiltelefon ska stängas av innan de åker till boendet.
 • Socialsekreterare och/eller personal åker med flickan/kvinnan till Kriscentrum Boende Heder.
 • Se Checklista Första möte med placerande socialsekreterare i handboken
 • Det finns akut-/hygienpaketWord (word, 41 kB) i plåtskåpen som kan delas ut till de som placeras om detta beviljats av placerande socialsekreterare/social jour. Skriv in att det beviljats i journalen och i beläggningslistan.
 • Se till att rummet är iordningsställt och att mappen med information är komplett.
 • Fyll i InskrivningsblankettenWord (word, 17.9 kB) tillsammans med flickan/kvinnan och sätt in den i flickan/kvinnas pärm i aktskåpet.
 • Ge information om Boenderegler (svenska),Word (word, 46 kB)Boenderegler (engelska),Word (word, 42 kB)Boenderegler (persiska),PDF (pdf, 37.2 kB)Boenderegler (arabiska).Word (word, 42.5 kB) Blanketten bör skrivas under av flickan/kvinnan och en kopia ska ges till henne.
 • Ge information om sekretess och journalföring.
 • Be flickan/kvinnan lämna in mediciner och rakhyvlar som kan hämtas ut vid behov.

Efter mötet

 • Ge flicka/kvinna nyckel till hennes rum och blanketten KvittensWord (word, 40 kB) ska skrivas under.
 • Visa flickan/kvinnan lokalen och nödutgångarna.
 • Öppna nytt ärende i Idok. Följ checklista Inskrivningssamtal under rubriken Journaler och dokumentation i handboken. Fyll även i Viktig information vad som gäller om flickan/kvinnan avviker.
 • Dela ut ärendet till två kontaktpersoner enligt överenskommelse.
 • Informera om brandrutiner, se Brandrutiner under rubriken Systematiskt brandskyddsarbete i handboken.
 • Kontaktblad med uppgifter till alla kontakter som flickan/kvinnan har för att hon lättare ska veta vem som är vem och vilken funktion de har. Detta görs tillsammans med flickan/kvinnan och kan göras med hjälp av meny-agenda eller mindmap.

Samtal

Kontaktpersonerna har

 • Inskrivningssamtal
 • Strukturerat samtal och samtal vid behov minst en gång i veckan angående mående, situation och framtid.
 • Riskbedömningssamtal, se rubrik Riskbedömning i handboken.
 • Förberedande samtal inför möte med placerande socialsekreterare.
 • Trepartssamtal mellan flickan/kvinnan, kontaktperson och placerande socialsekreterare varannan vecka.
 • Fyll i Veckoplanering för tjejerna tillsammans med flickan/kvinnan på söndagar eller måndagar, se även Checklista för veckomall.

Dokumentation

 • Fyll i inskrivningssamtalet i Idok, se checklista Inskrivningssamtal under rubriken Journaler och dokumentation i handboken.
 • Skriv journalanteckningar i Idok löpande i ärendet. Signera journalanteckningar så fort som möjligt. Se Lathund Idok (bilaga till handboken) och rubrik Journaler och dokumentation i handboken.
 • Placerande socialsekreterare lämnar in uppdragsplan för kvinnor inom en vecka.
 • Placerande socialsekreterare lämnar in vårdplan för flickor inom en vecka.
 • Upprätta genomförandeplan tillsammans med flickan/kvinnan och placerande socialsekreterare. Se Genomförandeplan under rubriken Journaler och dokumentation.
 • Skriv riskbedömning inom fyra veckor. Se rubrik Riskbedömning i handboken samt mallar i mappen i Riskbedömning i Gemensamma mappen.
 • Om inte riskbedömningen genomförs, skriv sammanfattning utifrån livslinje, nätverkskarta, samtal och observationer i boendet.

Utskrivning

 • Om en boende fått sin post till boendet, påminn henne om att anmäla ny särskild postadress eller Flyttning inom Sverige till Skatteverket.
 • Kontaktpersonen har avslutande samtal med flickan/kvinnan. Informera kvinnan om möjlighet till uppföljningssamtal. Se rubrik Uppföljning nedan.
 • Lämna över följande blanketter som finns i mappen Utskrivning i gemensamma mappen.

   - SamtyckesblankettWord (word, 40 kB)
  - UtvärderingsblankettWord (word, 88.8 kB)
  - Checklista för städning av rummet.
   - lista med viktiga telefonnummer (sammanställs av kontaktpersonen)

 • Se till att flickan/kvinnan får en trevlig avslutning med gemensam middag innan hon flyttar ut.
 • Se till att rummet städas ordentligt.
 • Personal på plats ser till att rummet är i ordning och att ingenting saknas.
 • Flickan/kvinnan lämnar in sin rumsnyckel och skriver på KvittensWord (word, 40 kB).
 • Lämna över mediciner, rakhyvlar och dylikt som personalen förvarat.
 • Rensa flickans/kvinnans datorkonto på den gemensamma datorn, se Checklista för rensning av boendedator i handboken.
 • Då kontaktpersonernas bedömning är att flickan/kvinnan inte kan bo kvar och vi inte är överens med stadsområdet om utskrivning kan detta endast ske efter beslut av boendets sektionschef, se punkt B:3 i DelegationsordningenPDF (pdf, 293.2 kB).

Ärendet avslutas

 • Signera journalanteckningar i Idok.
 • Avsluta ärendet i Idok, se Lathund Idok.
 • Lämna journalanteckningar till ansvarig socialsekreterare, använd Första sidan vid lämnandet av journalWord (word, 38.5 kB)
 • Skicka utvärderingsblankett till placerande socialsekreterare.

Uppföljning

 • Erbjud flicka/kvinna upp till tre uppföljningssamtal inom tre månader på Koncept Karin.
 • Uppföljningssamtal kan inte hållas utan placerande socialsekreterares godkännande i barnärenden eller LVU-ärenden där placering på Kriscentrum Boende Heder följs av annan insats hos socialtjänsten.