Kriscentrum boende heder

Kriscentrum Malmö har ett HVB (hem för vård eller boende) för flickor och unga kvinnor i åldern 16 till 22 år som är utsatta för hedersvåld och som har ett skyddsbehov.

Alla placeringar sker via bistånd enligt SOL eller enligt LVU, akut eller planerat. Personalen hjälper till med bedömningar kring hedersvåld och ger vägledning i placeringsfrågor.

Flickor och unga kvinnor som placeras i boendet får utöver fysiskt skydd också hjälp med krisbearbetning, individuell planering, stödsamtal, säkerhetstänkande och samhällsinformation .

Boendet är kostnadsfritt. Kostnader för mat och förbrukningsvaror debiteras placerande stadsområde månadsvis.

Hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld och förtryck finns i familjer i patriarkala samhällssystem. Individen är underordnad kollektivet som har ansvar för familjemedlemmarnas heder och skam. Familjens heder är direkt avhängig de kvinnliga medlemmarnas faktiska eller påstådda sexuella beteende.

Kontrollen av kvinnornas sexualitet och bevarandet av oskulden är central. Utövaren är oftast en närstående man till flickan/kvinnan. Även släktens kvinnor kan direkt eller indirekt stödja förtrycket. Våldet är kollektivt sanktionerat.

Vi arbetar enligt Lean. Här finns kriscentrum boende heders processbeskrivningar:
Rådgivningen.

Platsförfrågan boendet.

Boendeprocessen.