Uppsökarverksamheten för vuxna

UVV vänder sig till personer över 18 år som vistas i Malmö och som upplever sig ha problem med alkohol, läkemedel eller narkotika och personer som är hemlösa eller riskerar att bli. Vi vänder oss också till närstående, frivillighetsorganisationer och professionella som möter dessa problem.

UVV består av fyra socionomer och arbetar uppsökande med målgruppen på offentliga arenor som parker, gator och torg, men också på andra typer av mötesplatser som exempelvis stadsmissionen, kyrkor och sprutbytets väntrum. I kontakten med målgruppen använder vi oss mycket av MI då verksamheten har stort fokus på motivationsarbete.

Du som kollega kan använda oss för att få information när det gäller boende- och missbruksfrågor. UVV kan också vara behjälpliga i individärenden, dels som informationskanal när det är svårt att nå personen och dels kan vi medverka vid möten om behov finns.

Verksamheten vänder sig också till personer som är oroliga för någon annan med dessa problem.

I kontakten med UVV kan personer:

  • Få information i boende- och missbruksfrågor och även övrig samhällsinformation vid behov.
  • Prata om problem och diskutera eventuella vägar till förändring.
  • Bolla strategier i riktning mot en fungerande situation.
  • Stöd i kontakter med myndigheter och andra verksamheter.

Vi vistas till stor del ute i offentliga miljöer som parker, gator och torg. Ni kan även ta kontakt med oss via telefon, e-post och bestämma träff på andra platser.