LARO Hasselgatan Malmö

LARO Hasselgatan Malmö vänder sig till personer som är i behov av läkemedelsassisterad behandling för opioidberoende. Verksamheten drivs av Region Skåne med två socialsekreterare från Malmö stad.

Socialsekreterarna erbjuder insatser för kvinnor med extra behov av stödinsatser i samband med läkemedelsassisterad behandling. Åldern är från 20 år och uppåt (undantag kan förekomma om det finns speciella
skäl). För att få insatser av socialsekreterarna ska kvinnan ha ett enligt
läkare bedömt opioidberoende, vara folkbokförd i Malmö och ha ett stabilt och drogfritt boende.

Socialsekreterarna arbetar uppdragsbaserat och erbjuder individuellt
anpassade psykosociala insatser. Det innebär rådgivande, motiverande, stödjande och förändringsinriktade samtal utifrån CRA, MI, ÅP och lösningsfokuserat synsätt samt KBT steg 1-kompetens. Socialsekreterarna arbetar också utifrån case management som en länk i kontakter med socialtjänst och andra myndigheter. De kan också röra sig utanför verksamhetens lokaler för att till exempel följa med till budget- och hyresrådgivning, vårdcentral, tandläkare och informationsmöten för att kvinnorna ska nå sina individuella målsättningar.

Under ett och samma tak arbetar sjukvård och socialtjänst parallellt och erbjuder bland annat läkarbedömning, samtalsstöd, neuropsykiatriska utredningar, medicinering, provtagning och individuellt
anpassade psykosociala insatser.

Kontakt

Kontakt för frågor gällande insatsen eller frågor om studiebesök, vänligen kontakta receptionen: 040-33 71 62.