Information, rådgivning och stöd

Malmö stad arbetar på flera sätt med information, rådgivning och stöd.

Vi har en rad olika öppna insatser dit malmöborna kan söka sig utan biståndsbeslut. Utöver de kommungemensamma verksamheterna finns också alternativ i socialtjänstavdelningarna.

Läs nedan och kontakta respektive socialtjänst om du vill veta mer.

ACT-teamet (Assertive community treatment) ger tillsammans med psykiatrin i Malmö stöd i vardagsmiljön åt personer med allvarlig psykisk sjukdom/funktionsnedsättning.

Avenboken är ett behandlingscentrum med behandlingshem, rehabiliteringsboende och öppenvård. Avenboken har resurser att ta emot klienter med i stort sett alla sorters missbruk.

Budget- och skuldrådgivningen hjälper till med översyn av privatekonomin, vid risk att förlora bostaden och annat som har med vardagsekonomi eller boendetrygghet att göra.

COPE (Community Parent Education Program) är ett föräldrautbildningsprogram som finns i alla stadsdelar i Malmö.

Evonhuset arbetar förebyggande och rådgivande kring köp och försäljning av sexuella tjänster.

Familjerådgivningen hjälper till med att finna nya möjligheter och lösningar på problem och konflikter. Målgruppen är främst vuxna med problem i par- och familjerelationer.

Familjerättsbyrån arbetar med adoptioner, avtal om vårdnad/boende/umgänge, dödsbon, faderskap, namnärenden, samarbetssamtal, äktenskapsdispenser och utredningar till domstol.

Familjestödsverksamheten hjälper barnfamiljer vid exempelvis sjukdom, krissituationer och flerbarnsfödslar. Familjestödjaren arbetar hemma hos familjen.

Konsultationsteamet stöttar avhoppare från kriminella gäng.

Kriscentrum samtalsmottagning erbjuder kostnadsfri rådgivning, stöd, krisbearbetning och behandling för dem som lever eller levt i en destruktiv relation där våld förekommit eller där det finns risk för våld.

Kriscentrum för barn och ungdomar är till för barn och ungdomar som har varit utsatta för misshandel i nära relationer eller sexuella övergrepp.

Kriscentrum boende har skyddat boende och jourtelefon för våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Kriscentrum boende Heder är ett skyddat boende för flickor och unga kvinnor i åldern 16–22 år som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Maria Malmö är en öppenvårdsmottagning för ungdomar med beroendeproblem.

Plattform Malmö är en öppen verksamhet dit ungdomar mellan 12 och 21 och deras föräldrar kan vända sig för att få samtalsstöd. Man kan vara anonym.

Soctanter på nätet vänder sig till Malmöbor som vill ställa anonyma frågor av social karaktär.

Spelberoendeteamet vänder sig till personer som fyllt 18 år som har ett problem med överdrivet spelande om pengar. Personen ska ha bestämt sig för att förändra sin situation. Spelberoendeteamet använder sig av kognitiv beteendeterapi (KBT).

Stödcentrum vänder sig till brottsutsatta personer. Stödcentrum arbetar med samtalsstöd och krisbearbetning, rådgivning, medling och förberedelse inför rättegång.

Stödhusen är boenden för personer med dubbeldiagnos, dvs. personer som både har ett missbruk och är psykiskt sjuka.

Umgåsenär en verksamhet där barn och föräldrar som inte bor ihop kan träffas för att bibehålla eller återknyta kontakten med varandra.

Uppsökareverksamheten för vuxna UVV vänder sig till personer över 18 år som vistas i Malmö och som upplever sig ha problem med alkohol, läkemedel eller narkotika och personer som är hemlösa eller riskerar att bli. Vi vänder oss också till närstående, frivillighetsorganisationer och professionella som möter dessa problem.

Öppenvårdshuset Gustav ligger mitt i stan och erbjuder öppenvårdsinsatser för flera typer av problematik.