Stödcentrum

Stödcentrum erbjuder stöd till brottsutsatta samt medling vid brott. Det är ett samarbete mellan Malmö stad och Polismyndigheten i Malmö för att skapa ett tryggare Malmö.

I huvudsak innebär samarbetet att polisen förmedlar ärenden till verksamheten, både brottsutsatta som efterfrågar stöd och personer som önskar att medla vid brott. Ärenden kan också aktualiseras via socialtjänst, sjukvård, kriminalvård med flera. Den enskilde Malmöbon kan också ta kontakt med Stödcentrum på egen hand.

Stöd till brottsutsatta

På Stödcentrum kan den som blivit utsatt för brott få individuellt samtalsstöd, nätverkssamtal/nätverksmötenWord (word, 82.6 kB) samt rådgivning och praktisk hjälp, till exempel förberedelse inför rättegång eller ansökan om brottsskadeersättning. Brottet behöver inte vara polisanmält. Det är behovet av stöd hos den som utsatts för brott som styr antal kontakttillfällen hos Stödcentrum, vilket gör att antal besök per person varierar. Stödcentrum arbetar utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt.

Målgruppen för stöd till brottsutsatta är personer i alla åldrar, bosatta i Malmö och som utsatts för integritetskränkande brott såsom rån, misshandel, inbrott, olaga hot och liknande händelser. Stödcentrum erbjuder även stöd till anhöriga till den brottsutsatte samt de som har bevittnat brott. Ärenden med brott i nära relationer hänvisas till Kriscentrum Samtalsmottagning och Kriscentrum Koncept Karin.

Medling

Medling innebär att den som har begått ett brott och den som blivit utsatt för brottet träffas tillsammans med en opartisk medlare. Vid mötet kan parterna prata om det som har hänt, få svar på sina frågor och komma överens om framtida förhållningssätt.

Målgruppen för medling vid brott är dels gärningspersoner under 21 år som helt eller delvis erkänt det brott de misstänks för och dels brottsutsatta som på eget initiativ vill delta i medling. Medling sker vid alla brott utom snatteri och offerlösa brott, till exempel narkotikabrott. Det finns inga begränsningar i åldern för den brottsutsatta parten i medling.

I de flesta medlingsärenden tar Stödcentrum först kontakt med gärningspersonen för ett så kallat förmöte. I förmötet får gärningspersonen information om hur en medling går till. Därefter ges hen möjlighet att reflektera över sina egna tankar kring brottet och hur hen ställer sig till ett eventuellt medlingsmöte. Om gärningspersonen vill medla går processen vidare genom att medlarna kontaktar den brottsutsatte för att erbjuda ett förmöte.  

Under förmötena förbereds medlingen noggrant genom att medlarna tar reda på parternas önskemål om vad som ska tas upp under medlingen, vilka som eventuellt ska närvara och hur medlingen ska genomföras. Efter förmötena gör medlarna, i samråd med åklagarna, en bedömning om medling är lämpligt och om medlingsmötet ska äga rum före eller efter rättegång.

Vi arbetar enligt lean. Här finns Stödcentrums processbeskrivningar:


Medling

Stödsamtal

Telefontid

Nätverksmöten