Plattform Malmö

Plattform Malmö är en samlingsplats för flera olika sociala insatser på en och samma adress. Genom att erbjuda en gemensam ingång vill vi öka tillgängligheten för unga Malmöbor och deras föräldrar.

Vi vänder oss till ungdomar mellan 12–21 år och deras föräldrar, till brottsutsatta samt till personer som önskar lämna kriminella nätverk.

Utökad kompetens inom hedersproblematik

Plattform Malmö har utökad kompetens inom hedersrelaterad problematik och kan erbjuda tidigt stöd. Mer information hittar du under länken ”Heder”.

Plattform Malmös verksamheter

Familjeteamet
Samtalsmottagning för familjer med ungdomar mellan 12–21 år som önskar någon form av förändring i livet.

Stödcentrum
Samtalsstöd och rådgivning för personer som varit utsatta
för brott, bevittnat brott eller är nära anhörig till någon som blivit
brottsutsatt. Stödcentrum arbetar även med medling vid brott vilket är ett
frivilligt möte mellan den som blivit utsatt för brott och den som har begått brottet.

Konsultationsteamet
Genom ett tätt samarbete med flera myndigheter ger konsultationsteamet stöd till personer som vill hoppa av kriminella nätverk. Även personer med stark hotbild kan söka stöd.

Socialarbetare för ungdomar
Socialarbetarna arbetar förebyggande genom uppsökande arbete med ungdomar mellan 12–21 år. Arbetet sker i de centrala delarna av Malmö under kvällar och helger.

Maria Malmö
Maria Malmö vänder sig till ungdomar upp till 25 år som har problem med alkohol eller droger, samt till deras anhöriga. Maria Malmö drivs i samverkan mellan Psykiatri Skåne och Malmö Stad. Behandling på Maria Malmö är kostnadsfri och det går bra att söka utan remiss eller formellt biståndsbeslut från socialtjänsten. 

Multisystemisk Terapi (MST)

MST (Multisystemisk Terapi) är en evidensbaserad intensiv familjeterapeutisk behandlingsmodell där behandlingen sker i hemmet med föräldrarna som nyckelpersoner. Behandlingen är mätbar och uppföljning sker både 6 månader och 18 månader efter fullföljd behandling.

Socialsekreterare hos polisen
Socialsekreterare som är placerade på polisens ungdomssektion och verkar som en länk mellan polis och socialtjänst. De representerar socialtjänsten vid alla förhör som hålls med ungdomar under 18 år som är misstänkta för brott.

Socialarbetare på häktet
Socialarbetare på häktet är ett projekt mellan Plattform Malmö och Kriminalvårdens Ungdomsavdelning och pågår under 2019. Målgruppen för Socialarbetare på häktet är de ungdomar 15–21 år från Malmö som är häktade och som är eller kan bli aktuella för socialtjänstens insatser. Socialarbetare på häktet ska fungera både som en stödkontakt till ungdomar men också som en professionell länk till andra myndighetskontakter och insatser under tiden som ungdomarna sitter på häktet.


Ungdomstjänst
Samordnar och verkställer påföljden ungdomstjänst åt Malmös fem stadsområden. Ungdomar mellan 15–21 år kan dömas till ungdomstjänst som består av oavlönat arbete och reflekterande samtal som syftar till att verka brottsförebyggande.

Hedersrelaterad problematik
Plattform Malmö erbjuder tidigt stöd för ungdomar upp till 21 år och deras familjer som lever med hedersrelaterad problematik. 

Stödtelefon för frågor kring våldsbejakande extremism
Plattform Malmö tar emot samtal från anhöriga som är oroliga för att en person riskerar att gå med eller redan är aktiv i en våldsbejakande
extremistisk rörelse. Även medarbetare som har frågor är välkomna att ringa.