Snabbyttrande

Ärendet inkommer

 • Förordnande inkommer från tingsrätten.
 • Assistent kontrollerar stadsområde och meddelar om föräldrarna och barnet/barnen förekommer i socialregistret eller ej.
 • Assistent registrerar ärendet i ProCapita.
 • Assistent hämtar/skapar ny akt.
 • Assistent lägger ärendet i sektionschefens postfack.
 • Sektionschefen fördelar ärendet till handläggare skyndsamt.

Handläggning

 • Handläggaren registrerar ärendet i sitt namn i ProCapita.
 • Handläggaren tar reda på om tingsrätten även skickat förordnande till den andre förälderns  boendekommun om parterna bor i olika kommuner.
 • Handläggaren kontrollerar om det finns förekomst i socialregistret. Om en utredning eller ett bistånd enligt SoL är pågåend, bör en kontakt med handläggande socialsekreterare på stadsområdet tas. Om det finns en pågående polisutredning gällande misstanke om brott mot barn ska kontakt tas med handläggande socialsekreterare på stadsområdet för att säkerställa vilka uppgifter som kan stå i yttrandet.
 • Om någon av föräldrarna har sekretessmarkering kan kontakt tas med dennes juridiska ombud angående hur kontakten med föräldern ska ske. Det går också att skriva till föräldern via Skatteverkets förmedlingsuppdrag eller få information genom handläggande socialsekreterare på stadsområdet.

 • Handläggaren bokar samtalsrum via Outlook.
 • Handläggaren bokar tolk vid  behov via Språkservice.
 • Handläggaren  föräldrarna för enskilda samtal. BrevmallWord (word, 43.5 kB). Samtalet sker genom ett personligt besök eller via telefon. Om barnsamtal ska hållas, är det lämpligt, att träffa föräldrana för samtal.
 • Se informationWord (word, 41 kB) till föräldrar vid snabbyttrande.
 • I mallen för yttrande i ProCapita framgår vilka frågor som är aktuella att ställa till föräldrarna.
 • Om en förälder uteblir från samtal kontaktar handläggaren föräldern skyndsamt via telefon, e-post eller genom förälderns juridiska ombud. Om föräldern inte går att få kontakt med, redovisas i yttrandet vilka kontaktförsök som gjorts.

  Barnsamtal
 • Alla barn från fem år ska erbjudas samtal. Handläggaren gör en bedömning om samtal med barnet är lämpligt utifrån samtalet med föräldrarna och genom vad som i övrigt har framkommit i ärendet.
 • Vårdnadshavarna måste samtycka till barnsamtal.
 • Om det inte bedöms lämpligt att prata med barnet, redovisas detta i yttrandet under rubriken "Yttrandets genomförande".

  Efter samtalen
 • Handläggaren sammanfattar eventuell förekomst i socialregistret och för in detta som en del i yttrandet. All förekomst och relevant information från socialregistret förs in i yttrandet.
 • Eventuella bedömningar och beslut om bistånd bör redovisas i yttrandet. Om utredning enligt SoL är pågående bör samråd ske mellan handläggare på Familjerätten respektive socialdistriktet för att säkerställa vilka uppgifter som ska stå i yttrandet.
 • Om det framkommer att någon av föräldrarna eventuellt förekommer i Polismyndighetens register, inhämtar handläggaren vid behov utdrag ur dessa. Eventuell förekomst bifogas yttrandet.
 • Handläggaren journalför löpande i ProCapita.
 • Handläggaren sammanställer yttrandet i ProCapita (Ärendet kommuniceras som regel ej skriftligt med föräldrarna, då ingen bedömning görs i yttrandet.)
 • Handläggaren skickar yttrandet till tingsrätten.

Ärendet avslutas

 • Handläggaren avslutar ärendet i ProCapita.  
 • Handläggaren lägger ärendet i teamets styrhylla med information om när ärendet inkom och avslutades.
 • Teamledaren statistikför ärendet.
 • Teamledaren lämnar ärendet till assistent för arkivering.