Konflikt & Försoning

 

1. Flödesschema mall 1Word (word, 55.5 kB)

2. Flödesschema för Barns delaktighet mall 2
Word
(word, 15.5 kB)

AKTUALISERING AV KONFLIKT & FÖRSONING (K&F)

Tingsrätten inkommer med förfrågan om K&F enligt FB 6:19 (ibland inkommer det som en FB 6:20) via mail till samordnare. Samordnare och familjerättssekreterare kontrollerar förekomst och gör bedömning om K&F ska erbjudas. Ärendet dras av samordnare på team möte. Om K&F inte bedöms lämpligt skickar samordnaren information om detta till tingsrätten. Brevmall nummer 3Word (word, 45 kB)

Om ärendet bedöms som lämpligt för K&F skickar samordnaren ut förfrågan om deltagande till föräldrarna brevmall nr 4Word (word, 45.5 kB) och information till eventuella ombud brevmall nr 5Word (word, 45.5 kB). Till såväl föräldrar som ombud skickas även med ett informationsbrev om vad K&F innebär Mall nr. 6Word (word, 34 kB). Samordnaren mailar tingsrätten med information om att en förfrågan om K&F skickats till föräldrarna. Mall nr 7Word (word, 45 kB)

Sektionschefen förbereder så att en handläggare har beredskap att gå på muf 1. Samordnaren bevakar att svar inkommer på utsatt tid inom en vecka, och söker aktivt upp föräldrar som inte återkommit med svar. Samordnaren är tillgänglig för information till föräldrar och ombud.

Om föräldrarna eller en av dem inte vill delta i K&F skickas mail till tingsrätten brevmall 8Word (word, 45.5 kB) samt brev till båda föräldrarna brevmall 9Word (word, 45.5 kB).

Om båda föräldrarna tackar ja till deltagande lämnar samordnaren ärendet till assistent som registrerar ärendet och lägger det till aktuell handläggare. Samordnaren meddelar föräldrar brevmall 10 och tingsrätten brevmall 11Word (word, 45 kB) om vilken familjerättssekreterare som kommer att handlägga ärendet.

Om tingsrätten inkommer med en förfrågan om K&F enligt FB 6:20 bör vi kontakta tingsrätten och be dem inkomma med en förfrågan enligt FB 6:19, så vi får tid att undersöka möjligheten till K&F och om det inte är aktuellt tid att genomföra yttrandet.

Alternativt: Tingsrätten inkommer med begäran om snabbupplysning enligt FB 6:20 via mail till assistent. Assistent registrerar ärendet och tar ut personuppgifter i KIR. Sektionschef fördelar ärendet till familjerättssekreterare. Om familjerättssekreterare gör en bedömer att det är lämpligt att erbjuda K&F tas ärendet upp på team möte. Om K&F bedöms som lämpligt skickas mail till tingsrätten med förslag att K&F ska erbjudas. (ny mall på mail)

INFÖR MUF 1

 • Familjerättssekreterare går igenom handlingarna från tingsrätt och socialregister och gör eventuellt en skriftlig sammanfattning.
 • Kontakta handläggaren/ordföranden på tingsrätten för att komma överens om ett förmöte med ordföranden en stund innan muf 1. Begär in eventuella svaromål eller andra handlingar i målet som saknas från tingsrätten.
 • Fyll i ett ”försättsblad” Mall 12Word (word, 13.7 kB).
 • Tänka igenom en möjlig arbetshypotes. Om familjen är aktuell inom socialtjänsten bör familjerättssekreteraren fundera på att eventuellt samarbeta med handläggare. Kolla eventuellt upp möjligheter för ex. barngrupper, föräldrautbildningar.
 • Förbereda möjliga tider för att träffa familjen kort efter muf 1.
 • Gå igenom checklistan. Checklista 13Word (word, 15.3 kB).
 • Ta fram barnchecklistan 14PDF (pdf, 150.8 kB) K&F och lägg i akten. Checklistan fylls i löpande och vid skattning av barns delaktighet används trappan 15.Word (word, 43.5 kB)

MUF 1

Möte med ordföranden/domaren och förberedelse av muf en stund i förväg. Salen förbereds med möblering så att familjerättssekreteraren och ordföranden sitter mitt på långsidan av bordet, föräldrarna placeras mitt emot, notarie/protokollförare sitter till höger om ordförande och ombuden placeras på kortsidorna alternativt längs väggen, de bör inte sitta bredvid sina klienter.

Föräldrar och ombud kallas till salen, familjerättssekreterare och ordförande hälsar dem i dörren och de anvisas att sitta enligt ovan. Ordförande inleder mötet. Familjerättssekreterare presenterar sig och informerar om K&F. Sedan förs samtal mellan i första hand ordförande, familjerättssekreterare och föräldrarna. Ombuden har en undanskymd roll. En eller flera pauser bör göras under muf. Det ger dels möjlighet för föräldrar och ombud att överlägga och dels för familjerättssekreterare och ordförande att överlägga om lämpligt sätt att gå vidare. Ibland är det lämpligt att föra enskilda samtal med föräldrarna och deras ombud.

 • Målsättningen är att nå/förhandla fram en överenskommelse i tvistefrågorna för att reglera vårdnad, boende och umgänge fram till muf 2, samt att formulera ett uppdrag (exempel se mall 16Word (word, 16 kB)) till familjerättssekreteraren. Om detta uppnås kan processen gå vidare.
 • Överenskommelse och uppdrag skrivs ned. Föräldrarna får kopior vid mötet. Tid för muf 2 bokas under mötet.Observera att uppdraget att ha gemensamma samtal med föräldrarna inte ska förväxlas med samarbetssamtal. Reglerna för de senare hindrar en muntlig redovisning.
 • Efter avslutat möte utbyts kontaktuppgifter med föräldrarna samt bokas tid/tider för kommande möten.
 • Broschyren med information till barn lämnas till föräldrarna.

TIDEN FRÅN MUF 1 TILL MUF 2, SAMT FRÅN MUF 2 TILL MUF 3

Familjerättssekreteraren genomför det uppdrag som nedtecknats. Avvikelser från överenskommelsen kan göras om det är lämpligt och föräldrarna är överens. De kan eventuellt komma överens om att prova boende/umgänge på ett annat sätt än vad som bestämts vid muf 1.

Arbetet med familjen syftar till att skapa förändringar för att nå hållbara lösningar/överenskommelser utifrån barnens behov.

 • Vid första mötet informeras föräldrarna om sekretess, journalföring, muntlig redovisning vid muf 2/3, om möjligheten att skriva avtal/överenskommelser och ev om handläggning i tingsrätten.
 • Föräldrarna informeras även om att handläggare kommer att vidarebefordra information till handläggare i VBU om K&F avslutas och utredning inleds.
 • Familjerättssekreteraren journalför möten, vart de har ägt rum, vilka som varit närvarande och vilka teman som avhandlats. Innehållet stannar i arbetsmaterialet under processen.
 • Godkända referenser och barnsamtal förs in i journal.
 • Egna anteckningar sparas för att muntlig upplysning ska kunna ges vid muf 2/3.
 • Om behov uppstår kan kontakter tas med ordföranden och föräldrarnas ombud. Det kan bli aktuellt när en förälder inte medverkar, eller vill avbryta processen.
 • Allvarligare sjukdom, våld, kriminalitet eller liknande kan påverka möjligheten att arbeta vidare inom K&F.

Om föräldrarna kommer överens

Föräldrarna kan när som helst komma överens:

 • De kan dra tillbaka sina yrkanden från domstolen.
 • Familjerättssekreteraren kan vara behjälplig med upprättande av juridiskt bindande avtal.
 • Familjerättssekreteraren kan vara behjälplig med upprättande av muntliga eller skriftliga överenskommelser.
 • I samtliga fall informeras föräldrarna om vikten av att hålla sina ombud underrättade.

Föräldrarna erbjuds fortsatta samarbetssamtal enligt SoL alternativt en uppföljningstid.

Avslutat ärende lämnas till sektionschefen, med bifogad statistikblankett. Samtidigt ska barnchecklistan fyllas i och sättas i pärmen.

Om föräldrarna vill avbryta medverkan i K&F

Föräldrarna kan när som helst avbryta sin medverkan i K&F. Familjerättssekreteraren kontaktar då ordföranden för att diskutera en lämplig lösning. Ofta kan det vara bra att genomföra kommande muf där muntlig upplysning lämnas. I så fall har familjerättssekreteraren en avstämning med föräldrarna så att de är förberedda på vad som kommer att redovisas i den muntliga upplysningen.

Ordföranden avgör den fortsatta handläggningen i tingsrätten.

Avslutat ärende lämnas till sektionschefen, med bifogad statistikblankett. Samtidigt ska barnchecklistan fyllas i och sättas i pärmen.

Inför MUF 2/3

Familjerättssekreteraren gör noggranna förberedelser och sammanställer ett skriftligt underlag för att kunna lämna en muntlig upplysning vid muf 2/3. Familjerättssekreteraren har en avstämning med föräldrarna inför kommande muf så att de är förberedda på vad som kommer att redovisas i den muntliga upplysningen.

MUF 2

I stort sett samma process som vid muf 1.

 • Familjerättssekreteraren lämnar en muntlig upplysning.
 • Föräldrarna tillfrågas om hur de har uppfattat processen och om de har tillägg eller synpunkter.
 • Samtal/ förhandling/pauser med syfte att nå en överenskommelse rörande vårdnad, boende och umgänge och för att formulera uppdrag till familjerättssekreteraren.
 • Om föräldrarna når en slutlig överenskommelse kan K&F avslutas. Föräldrarna erbjuds fortsatta samarbetssamtal enligt SoL alternativt en uppföljningstid.

Avslutat ärende lämnas till sektionschefen, med bifogad statistikblankett. Samtidigt ska barnchecklistan fyllas i och sättas i pärmen.

MUF 3

I stort sett samma som muf 2.

 • Om föräldrarna når en överenskommelse vid muf 3 erbjuds de en uppföljningstid på Familjerättsbyrån.
 • Om en överenskommelse inte nås vid muf 3 avslutas K&F.

Avslutat ärende lämnas till sektionschefen, med bifogad statistikblankett. Samtidigt ska barnchecklistan fyllas i och sättas i pärmen.

K&F AVSLUTAS UTAN EN SAMFÖRSTÅNDSLÖSNING

Detta kan inträffa när som helst under processen som alltid inleds med muf 1 och aldrig fortsätter efter muf 3.

Om föräldrarnas yrkanden kvarstår övergår ärendet till sedvanlig handläggning och ordförande avgör om en begäran om utredning ska göras.

Avslutat ärende lämnas till sektionschefen, med bifogad statistikblankett. Samtidigt ska barnchecklistan fyllas i och sättas i pärmen.

Fortsatt handläggning på Familjerättsbyrån

Vid begäran om utredning lämnar sektionschef ärendet till VBUs sektionschef. Utredningen ska handläggas med förtur. Informationen som kommit fram under arbetet med K&F förs vidare för att kunna användas i utredningen. Familjerättssekreteraren i K&F kan ha en roll som medhandläggare och till exempel finnas kvar för att medverka vid samtal med barnen om en kontakt etablerats under processen.