Samarbetssamtal

Inledande kontakt

 • Förälder kontaktar Familjerättsbyrån för rådgivning.
 • AnmälningsblankettWord (word, 42 kB) och två informationsbladPDF (pdf, 128.5 kB) skickas till föräldern.
 • Förälder kan även skriva ut anmälningsblankett samt informationsblad från malmo.se

Ärendet inkommer

 • Blankett inkommer från föräldrarna till assistent.
 • Assistent lägger ärendet till sektionschef.
 • Sektionschef fördelar ärendet till handläggare inom en vecka.
 • I de fall då anmälningsblanketten inte är undertecknad av båda föräldrarna skickar handläggaren en förfrågan till den förälder som inte har undertecknat blanketten om han/hon vill delta i samarbetssamtal.
 • I det fall föräldrar tidigare varit aktuella för samarbetssamtal kan de återaktualiseras genom e-post till tidigare handläggare.
 • Samtalen registreras ej i ProCapita. Endast minnesanteckningar förs.

Handläggning

 • Handläggaren skickar kallelseWord (word, 44.5 kB) till föräldrarna inom 14 dagar. Alternativt skickas kallelse (filmning).Word (word, 44.5 kB)
 • Handläggaren bokar samtalsrum via Outlook.
 • Handläggaren bokar tolk vid behov via Språkservice.
 • I det fall föräldrarna uteblir kontaktar samtalsledaren föräldrarna via telefon och/eller mail eller alternativt skickar ett standardbrev.Word (word, 42.5 kB)
 • Samtalsserien pågår efter behov, vanligen två till fem samtal.
 • Målsättningen är att samarbetssamtalen ska avslutas inom tre månader.
 • Förslag till umgängesschema.Word (word, 81.5 kB)
 • Samtalen sker utifrån Socialstyrelsens rekommendationer.
 • Barnsamtal kan ske efter samråd med föräldrarna och om samtalsledaren bedömer det som lämpligt.
 • I det fall föräldern önskar ett inledande enskilt samtal görs screening för våld vid detta samtal.
 • Om en förälder erbjuds ett enskilt samtal skall även den andra föräldern erbjudas ett enskilt samtal.
 • Samtalen kan utmynna i:
 • Muntlig överenskommelse.
 • Skriftlig överenskommelse.Word (word, 47.9 kB)
 • Juridiskt bindande avtal ( se processbeskrivning för avtal).
 • I samband med att samtalen avslutas erbjuds föräldrarna möjlighet till ett uppföljningssamtal efter cirka sex månader.
 • Uppföljningssamtalet registreras inte som ett nytt ärende men ett skriftligt meddelande lämnas teamledaren om att samtal skett. Detta med anledning av att det därmed blir möjligt att beräkna antalet uppföljningssamtal per år.
 • I de fall föräldrarna inte enas kan de eventuellt  hänvisas  till annan instans. (T.ex. Familjerådgivning, tingsrätt, socialtjänst , jurist).

Ärendet avslutas

 • Handläggaren lämnar ärendet i arkivskåpet på teamledarens rum med information om när ärendet inkom och avslutades.
 • Handläggaren fyller i statistikblankett och lämnar tillsammans med ärendet.
 • Teamledaren statistikför ärendet och anmälningsblanketten samt inkomna mail av betydelse förvaras i en pärm tills gallring sker.