Avtal

Inledande kontakt

 • Förälder kontaktar Familjerättsbyrån per telefon med önskan om att skriva avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge.
 • Familjerättssekreteraren undersöker att båda föräldrarna är överens om att skriva avtal.
 • Föräldrarna informeras om möjligheten att anmäla gemensam vårdnad direkt till Skatteverket (under förutsättning att inga tidigare ändringar gjorts i vårdnadsfrågan).
 • Familjerättssekreteraren skickar anmälningsblankettWord (word, 73.5 kB) och informationsblankett.Word (word, 48 kB)
 • Anmälningsblanketten finns också på malmo.se.

Ärendet inkommer

 • Blankett inkommer från föräldrarna till Familjerättsbyrån och lämnas till assistenten.
 • Assistent kontrollerar stadsområdestillhörighet och kontrollerar föräldrar och barns förekomst i socialregistret.
 • Assistent registrerar ärendet i Procapita.
 • Assistent lämnar ärendet till sektionschef.
 • Sektionschef fördelar ärendet till handläggare inom en vecka.

Handläggning

 • Handläggaren skickar kallelseWord (word, 44.5 kB) till föräldrarna inom 14 dagar.
 • I det fall någon av föräldrarna uteblir kontaktar handläggaren föräldern.
 • I det fall båda föräldrarna uteblir skickar handläggaren ett standradbrev till dem. 
 • Handläggaren bokar samtalsrum via Outlook.
 • Handläggaren bokar tolk via Språkservice.
 • Handläggaren kontrollerar socialregistet så att inget nytt inkommit sedan senaste kontroll.
 • Handläggaren avgör vid föräldrarnas besök om avtal kan skrivas direkt eller om fler samtal behövs.
 • Handäggaren avgör också om det är lämpligt att inhämta uttdrag från polismyndighetens register.
 • Handläggaren bedömer om barnsamtal är lämpligt eller ej.
 • I det fall föräldrarna vill avtala om ensam vårdnad bör handläggaren överväga om enskilda samtal bör föras med vardera förälder. De enskilda samtalen kan ske som en del av det gemensamma samtalet. Det är således inte nödvändigt att boka nya samtal för detta.
 • Syftet med de enskilda samtalen är att säkerställa att eventuell maktobalans mellan föräldrarna inte utgör skälet till deras önskan om att skriva avtal.
 • Handläggaren ska försäkra sig om att föräldrarna förstår innebörden av avtalet.
 • Handläggaren bedömer huruvida det föräldrarna vill avtala om är till barnets bästa eller ej.
 • Socialstyrelsens riktlinjer ligger till grund för bedömningen om avtal kan godkännas.
 • Handläggaren upprättar separata avtal angående vårdnad,PDF (pdf, 34.3 kB)boendePDF (pdf, 15.5 kB), umgängePDF (pdf, 15.4 kB). Blanketterna för att upprätta avtalen finns i Procapita.
 • Handläggaren ger föräldrarna vars en kopia på avtalet. Originalet förvaras i akten.
 • I det fall handläggaren ej godkänner avtalet informeras föräldrarna om skälen till detta samt om att beslutet inte är överklagningsbart.
 • Föräldrarna informeras om möjligheten att vända sig till tingsrätten för prövning.

Ärendet avslutas

 • Handläggare journalför och registrerar beslut i ProCapita.
 • I journalen ska framgå bakgrund, beslutsunderlag samt skäl för beslut.
 • Gäller avtalet vårdnaden skickar handläggaren samma dag en kopia på avtalet till SkatteverketWord (word, 43 kB), FörsäkringskassanWord (word, 43.5 kB) och CSNWord (word, 43.5 kB) (om barnet är över 15 år).  Originalavtalet ska förvaras i akten. Journalanteckning görs i ProCapita att ovanstående brev samt en kopia av originalet har skickats till berörda myndigheter.
 • Handläggare avslutar ärendet i ProCapita.
 • Handläggaren lägger ärendet i teamets styrhylla med information om när ärendet inkom och avslutades.
 • Teamledaren statistikför ärendet.
 • Teamledaren lämnar ärendet till assistent för arkivering.