Utredning om särskilt förordnad vårdnadshavare

Ärendet inkommer

Assistent

 • Remiss avseende behov av nya vårdnadshavare inkommer från stadsområde alternativt i form av yttrande från tingsrätten.
 • Assistent aktualiserar ärendet.
 • Sektionschef fördelar ärendet till handläggare, företrädesvis på teamträff.

Utredning inleds

Handläggare

 • Öppna utredning i procapita.
 • Kontakta remittent för ömsesidig information.
 • Boka tider med föräldrar, familjehem, barn, tilltänkta vårdnadshavare. Eventuellt skriftlig kallelse. Vid telefonkontakt bekräfta tid via e-post/post samt skicka information om ekonomiska frågorWord (word, 38.7 kB) och SVF:s ansvarWord (word, 43.5 kB).

Utredningssamtal med vårdnadshavare och tilltänkta särskilt förordnade vårdnadshavare

Samtycket bifogas den färdigställda utredningen. Samtycke från vårdnadshavare kan även lämnas senare i utredningsprocessen.

Fortsatt utredningsarbete

 • Hembesök hos barnet om familjehemmet är tilltänkta vårdnadshavare. I samråd med barnsekreterare ev gemensamt besök. 
 • Efter bedömning fortsatta samtal med:

-  socialsekreterare
-  familjehemssekreterare
- vårdnadshavare
- tilltänkta vårdnadshavare
- barnet/ungdomen (enligt Norrköpingsmodellen) eller Signs of Safety.
-  god man/ förmyndare
- familjehem (ej tilltänkta vårdnadshavare)
- lärare och ev. andra vuxna i nätverket kring barnet
- förälder som ej är vårdnadshavare
- referentpersoner (ex.vis tjänsteman  som ger bild av den tilltänkta vårdnadshavaren.)
-Migrationsverket eller ambassad. Se brev MigrationsverketWord (word, 43 kB) och brev till ambassadWord (word, 43.5 kB).

 • Begär eventuella tidigare domar avseende barn och förälder/föräldrar av handläggaren i aktuellt stadsområde/kommun/tingsrätt/hovrätt (till exempel LVU, brottmål, tvistemål).
 • Skicka skriftlig sammanfattningWord (word, 42 kB) av samtal till referenter för genomläsning och godkännande.

Utredningen sammanställs

 • Den skriftliga utredningen dokumenteras i Procapita. 
 • Se Utredningsmall 6:7Word (word, 52 kB), Utredningsmall 6:8Word (word, 56 kB), Utredningsmall 6:8 aWord (word, 52.5 kB), Utredningsmall 6:9Word (word, 55 kB), Ärendeblad 6:7Word (word, 44 kB), Ärendeblad 6:8Word (word, 44 kB), Ärendeblad 6:8 aWord (word, 44 kB) samt Ärendeblad 6:9.Word (word, 76 kB)
 • Lämna utredningen till sektionschef som läser och godkänner utredningen.
 • Skicka utredning till juridiska avdelningen (ej 6:9 FB) samt eventuellt till remittent för genomläsning och synpunkter.
 • Kommunicera utredningen med vårdnadshavare/god man 10-14 dagar innan utredningen skickas till nämnd. BrevWord (word, 44.5 kB)
 • Kommunicera även med barnet om det är över 15 år på det sätt som anses lämpligt.
 • Informera nuvarande vårdnadshavare om möjligheten att medverka vid utskottets/fullmäktiges sammanträde.
 • Beställ personbevis hos Skatteverket avseende barnet, nuvarande vårdnadshavare och tilltänkt SFV. Ange att det gäller vårdnadsärende.
 • Eventuellt samråd med överförmyndarnämnden ang interimistiskt beslut gällande förmyndare då den tilltänkta SFV ej föreslås bli förmyndare.

Skriftlig utredning till nämnd

 • Kopia på utredning för scanning till nämnd lämnas i Evas postfack.
 • Skicka utredningen med samtliga handlingar till nämndssekreteraren i original.
 • Se nämndsdatum i gemensam mapp.
 • Kontrollera handlingarna som ska bifogas utredningen, se checklista.

Bifoga följebrevWord (word, 45 kB) till nämndssekreteraren. Skicka kopia till eventuell nuvarande vårdnadshavare, bifoga följebrevWord (word, 44.5 kB).

Avsluta ärendet i statistiken.

Beslut i nämnd

 • Kopia av beslutsprotokoll inkommer från nämnden.
 • Expediera beslut till vårdnadshavare/god man och avsluta ärendet i Procapita.
 • ( Stadsområdesnämnd översänder handlingarna till tingsrätten som ansökan (§ 10 c), som anmälan (§9) eller till stadsjuristen som väcker talan i behörig tingsrätt (§§7, 8, 8a) )
 • Behåll ärendet för bevakning tills ny vårdnadshavare har registrerats i folkbokföringen.

Assistent

 • Arkivera akten.