Utredning av faderskap — Underrättelse

Ärendet inkommer

Assistent

 • Underrättelse om nyfött eller inflyttat barn inkommer från skatteverket.
 • Assistent kontrollerar förekomst i listan för väntat barn:

* Förekomst: Registrera i Procapita. Avsluta processen Utredning av faderskap — Föranmälan.
* Ej förekomst: Registrera hushåll, aktualisera ärendet och öppna utredning i Procapita.

När modern är under 18 år erbjuder vi en av hennes föräldrar/vårdnadshavare att följa med. Är hon under 15 år skall en förälder följa med. Vi gör alltid en orosanmälan till socialtjänsten när modern är under 18 år eftersom det är ett barn som får barn och hon kan behöva stöd från socialtjänsten. Var modern under 15 år när hon blev gravid ska detta även anmälas till polisen, efter diskussion i teamet. (Hon kan ju ha blivit gravid med en jämnårig pojkvän och då kanske en polisanmälan inte är på sin plats).

När fadern är omyndig ska alltid en vårdadshavare följa med honom till mötet med Familjerättsbyrån.

Om modern inte avhörts inom ca två veckor skickas ett påminnelsebrevWord (word, 35.3 kB) ut om att hon ska kontakta tidsbokningen.

Skicka kallelseWord (word, 46.5 kB) med tid om modern ej kontaktat tidsbokningen efter tre påminnelsebrev.

Ärendet påbörjas

 • Efter att ha fått kallelsebrev ringer föräldrarna tidsbokningen eller anmäler via web-formulär för att boka möte.
 • Be om information enligt checklistaWord (word, 44.5 kB).
 • Avgör om ärendet är ett S-, MF- eller Ä-protokoll.
 • Boka tid i respektive Outlook-kalender (S eller MF/Ä).
 • Lämna information till föräldern:
 • - Tid och plats för möte.
  - Be dem medtaga legitimation.
  - Vid insemination/IVF, be dem ha med sig intyg från inseminationsklinik.
 • Var uppmärksam på om DNA kommer att behövas.
 • Lägg in SMS i Pixie och ev boka tolk via Språkservice. Vid MF-ärende, journalför datum och tid för besök och ändra handläggare i Procapita.
 • Sortera i tidbokningens arkivskåp efter datum för bokat möte.

Om föräldrarna inte hört av sig efter att kallelsebrev samt två påminnelsebrev har skickats ut lämnas ärendet till handläggare. Gå vidare till Utredningssamtal typ 3 — ingen kommer.

S-protokoll

S-protokoll för utredning av faderskap görs när föräldrarna bor på samma adress (samboskap).

 • Handläggande assistent skriver ut handlingarna S-protokoll.PDF (pdf, 677.7 kB)

Utredningssamtal

 • Utredningssamtal hålls med modern och mannen. Under samtalet görs följande:
 • Informera om faderskap enligt checklista.Word (word, 42 kB)
 • Faderskapsbekräftelsen skrivs på och bevittnas av två kollegor.
 • Informera om gemensam vårdnadWord (word, 63.3 kB). Anmälan fylls i om föräldrarna är överens. Info på engelskaWord (word, 63.2 kB). ArabiskaWord (word, 191 kB), SomaliskaWord (word, 65.2 kB).
 • Godkänn faderskapsbekräftelsen.

Utredningen avslutas

 • Ta beslut och avsluta ärendet i Procapita.
 • Skriv ut journalbladet som läggs i akten.
 • Fyll i underrättelsen och ta en kopia som läggs i akten.
 • Rensa akt enligt checklistaWord (word, 23.5 kB).
 • Lämna underrättelse samt akt till assistent.
 • Assistent skickar underrättelsen till Skatteverket och arkiverar akten, A3-mall faderskapWord (word, 13.9 kB).

MF-protokoll

MF-protokoll för utredning av faderskap görs t ex när föräldrarna inte bor på samma adress, begär DNA-prov eller saknar svensk id-handling.

 • Torsdag veckan före inbokade besök skriver assistent ut handlingarna MF-protokollPDF (pdf, 326.4 kB) samt Ä-protokoll PDF (pdf, 616.6 kB)och lämnar till respektive handläggare.

Utredningssamtal

 • Inhämta två kopior på ID-handlingar, helst pass, på de som inte är folkbokförda i Sverige. En kopia till akten, en kopia till Skatteverket.

Uteblivet besök

Utredningssamtal typ 1a — både modern och mannen kommer, de är överens

 • Informera om faderskap enligt checklistaWord (word, 42 kB).
 • Faderskapsbekräftelsen skrivs på och bevittnas av två kollegor.
 • Informera om gemensam vårdnadWord (word, 63.3 kB). Info på engelskaWord (word, 63.2 kB), arabiskaWord (word, 191 kB) och somaliskaWord (word, 65.2 kB).
  Anmälan fylls i om föräldrarna är överens.
 • Godkänn faderskapsbekräftelsen.
 • Journalför mötet.
 • Ta beslut och avsluta ärendet i Procapita.
 • Skriv ut journalanteckningarna som läggs i akten.
 • Fyll i underrättelsen och ta en kopia som läggs i akten.
 • Rensa akt enligt checklistaWord (word, 14.8 kB).
 • Lämna underrättelse och akt till assistent.
 • Assistent skickar underrättelsen och eventuell passkopia till Skatteverket och arkiverar akten, A3-mall faderskapWord (word, 13.9 kB). Finns ingen underrättelse skickas kopia på faderskapsbekräftelsen.

Utredningssamtal typ 1b — både modern och mannen kommer, de vill göra dna-prov

 • Informera om faderskap enligt checklistaWord (word, 42 kB).
 • Fyll i MF-protokoll.
 • Fyll i beställningsformulär för 1 persPDF (pdf, 43.7 kB), 3 persPDF (pdf, 57.1 kB) eller 5 persPDF (pdf, 80.5 kB). Beställningsformulär på engelska 1 persPDF (pdf, 490.1 kB) eller 3 persPDF (pdf, 600.1 kB). Ta DNA-prov på modern, mannen/männen, barnet.  Sänd prov och kopia på beställningsformulär till Dynamic Code AB.  Instruktioner för provtagning.PDF (pdf, 8.9 MB)
 • Förbered faderskapsbekräftelse om lämpligt, fråga om inställning i vårdnadsfrågan.
 • Ta beslut om Rättsgenetisk undersökning i Procapita och journalför.
 • När dna-resultat inkommer kontakta modern och mannen via telefon eller brev.  Föräldraskapsbestämning.PDF (pdf, 381.1 kB)  Faderskapsbestäming på engelskaPDF (pdf, 74.7 kB)

Mannen är biologisk far

 • Ring eller skicka kallelsebrev angående positivt DNAWord (word, 45 kB)-svar till modern och mannen för ett nytt möte/nya möten för att godkänna och bekräfta faderskapet, om mannen inte redan skrivit på. Var uppmärksam på hur barnet påverkats av situationen. Information om gemensam vårdnadWord (word, 63.3 kB). Info på engelskaWord (word, 63.2 kB).ArabiskaWord (word, 191 kB) och somaliskaWord (word, 65.2 kB).
 • Journalför mötet.
 • Ta beslut och avsluta ärendet i Procapita.
 • Skriv ut journalanteckningarna som läggs i akten.
 • Fyll i underrättelsen och ta en kopia som läggs i akten.
 • Rensa akt enligt checklistaWord (word, 14.8 kB).
 • Lämna underrättelse, passkopia samt akt till assistent.
 • Assistent skickar underrättelsen och eventuell passkopia till Skatteverket och arkiverar akten, A3-mall arkivWord (word, 13.9 kB).
 • Finns ingen underrättelse skickas kopia på faderskapsbekräftelsen.

Mannen är inte biologisk far

 • Ring eller skicka kallelsebrev angående negativt DNAWord (word, 45 kB)-svar till modern för ett nytt möte. Var uppmärksam på hur barnet påverkats av situationen och boka eventuellt ett möte med barnet.
 • Skicka provsvaret med följebrevWord (word, 44.5 kB) till mannen.  Eventuellt boka ett möte med mannen beroende på ärendets karaktär.
 • Gå vidare till Utredningssamtal typ 2.

Utredningssamtal typ 2 — bara modern kommer

 • Informera om faderskap enligt checklistaWord (word, 42 kB).
 • Fyll i M-delen av protokollet.
 • Ta så många uppgifter som möjligt om mannen.

Utredningsarbete

 • Sök efter mannen. Se kontaktlistaWord (word, 52 kB), kallelse namngiven manWord (word, 47 kB), begäran om bistånd annan kommunWord (word, 47 kB).
 • Om mannen finns utomlands så skickas en begäran om biståndWord (word, 51.5 kB) till ambassaden i landet där mannen befinner sig, alternativt till konsulat bistånd konsulat.Word (word, 49.5 kB) Skriv om protokollen etc på mannens modersmål och skicka dessa tillsammans med instruktion-protokollWord (word, 47.5 kB) (sv) instruktion-protokollWord (word, 45.5 kB) (en).Word (word, 45.5 kB) Skicka med kurir när ambassaden ligger utanför Europa och kontrollera några veckor senare via mejl att handlingarna kommit fram.
 • Om mannen hittas gå vidare till Utredningssamtal typ1 a eller Utredningssamtal typ 1 b.
 • Om mannen hittas, men inte vill medverka efter flera försök med motiverande arbete, överlämnas ärendet till advokat.
 • Begär in ultraljudsintyg från MVCPDF (pdf, 259.2 kB), följebrev till MVC.Word (word, 45 kB)
 • När ultraljudsintyget inkommit överlämna ärendet till advokat med överlämningsbrevWord (word, 45 kB) och fullmakt till advokatWord (word, 42 kB) och MF-protokoll samt ultaljudsintyg.
 • Ta beslut om Rättslig prövning i Procapita.
 • Journalför löpande i Procapita om kontakten med advokatbyrån.
 • När tingsrättsdom med laga-kraft-bevis inkommit journalför i Procapita, skriv ut journalanteckningar och lägg i akten och avsluta ärendet.
 • Kontrollera i Kir att mannen verkligen blivit införd som pappa i folkbokföringen, annars kontakta Skatteverket.

Om mannen inte hittas ska minst ett-två ytterligare utredningssamtal hållas med modern.

 • Om inga nya uppgifter framkommer kan förslag om nedläggning av faderskapsutredningen skrivas. Använd Huvudblad A i Procapita. Exempel på nedläggning.Word (word, 43.5 kB) Datum för nämndsammanträde, se gemensam mapp.
 • Skickas till moder med följebrev.Word (word, 46 kB)
 • Journalför i Procapita.
 • Modern har en vecka på sig att komma med synpunkter, sedan skickas Huvudblad A och Följebrev till nämndenWord (word, 44.5 kB).
 • Journalför i Procapita.
 • Beslut inkommer från nämnden.
 • Journalför i Procapita med nämndens beslutsdatum.
 • Skicka kopia på beslutet samt brev med besvärshänvisningWord (word, 51.5 kB) till modern. Vid behov skickas beslutet till modern med rekommenderat brev med mottagningsbevis. Invänta moderns bekräftelse på mottaget beslut. Modern har tre veckor på sig att överklaga beslutet.
 • Journalför i Procapita.
 • När tre veckor har gått journalför och avsluta ärendet i Procapita. Skriv ut journalanteckningarna som läggs i akten.
 • Rensa akt enligt checklistaWord (word, 14.8 kB).
 • Tag två kopior på nämndsprotokollet. Märk ett med FK och moderns personnummer och det lämnas handlingar tillsammans med akten i postfacket för MF-LOK.
 • Assistent skickar följebrev och protokoll till SKVWord (word, 44.5 kB) och FKWord (word, 44 kB).
 • Assistent arkiverar ärendet.

Assistent
Arkivera akt, A3-mall faderskapWord (word, 13.9 kB).

Utredningssamtal typ 3 — ingen kommer

 • Skicka kallelseWord (word, 45 kB) med ny tid till modern om hon uteblivit från tidigare bokat besök.
 • Journalför i Procapita.
 • Om ingen kommit efter ytterligare en kallelse skicka motiverande brev moderWord (word, 46 kB) eller brev om anmält hembesökWord (word, 46 kB).
 • Om inget resultat gör oanmält hembesök.
 • Sök efter modern, se kontaktlistaWord (word, 52 kB).
 • Om modern inte vill medverka, men det finns en namngiven man, överlämnas ärendet till advokat, se överlämningsbrevWord (word, 44.5 kB) och fullmakt till advokatWord (word, 42 kB). God man utses för barnet.
 • Ta beslut om rättslig prövning i Procapita.
 • Ta kontakt med advokat.
 • Dom inkommer från tingsrätten. Journalför.
 • Om det misstänks att moder och barn ej längre finns i Sverige kan ärendet avslutas ärendet i Procapita som "saknar hemvist". Gör bedömningen efter post i retur, vid hembesök bor någon annan i lägenheten, kontakta hyresvärd/boförening, ingen ersättning från FK, inget aktuellt ärende inom socialtjänsten, kontakt med släkting.
 • Om modern inte går att nå och ingen man är uppgiven skrivs förslag om nedläggning - använd Huvudblad A i Procapita. Exempel på nedläggningWord (word, 43.5 kB) och följebrevWord (word, 44.5 kB) som skickas till nämnden ett år efter barnets födelse. Datum för nämndsammaträdeWord (word, 15.3 kB)
 • Beslut inkommer från nämnden. Registrera i beslut i Procapita.
 • Skicka beslut från nämnden samt brev med besvärshänvisningWord (word, 51.5 kB) till modern. Modern har tre veckor på sig att överklaga beslutet. Invänta moderns bekräftelse på mottaget beslut. Vid behov skickas beslutet till modern med rekommenderat brev med mottagningsbevis.  
 • När tre veckor har gått journalför och avsluta ärendet i Procapita. Skriv ut journalanteckningarna som läggs i akten.
 • Rensa akt enligt checklistaWord (word, 14.8 kB).
 • Tag två kopior på nämndsprotokollet. Märk det ena med FK och moderns personnummer och lägg dessa kopior tillsammans med akten i postfack MF-LOK.
 • Assistent skickar följebrev och protokoll till SKVWord (word, 44.5 kB) och FKWord (word, 44 kB).
 • Assistent arkiverar akt.  A3-mall faderskapWord (word, 13.9 kB)

Utredningssamtal typ 4 — insemination/IVF-behandling utomlands, modern kommer

 • Fyll i M-delen av MF-protokollet.
 • Informera om nedläggning och gå igenom själva förslaget om nedläggning. Exempel på nedläggning.Word (word, 44 kB)
 • Ta kopia på handling som styrker insemination/IVF. Viktigt med datum för genomförandet av insemination.
 • Skicka Huvudblad A till nämnden med följebrevWord (word, 44.5 kB). Om ärendet är en föranmälan inväntas underrättelsen och sedan skickas förslag om nedläggning till nämnden med personnummer på barnet. Datum för nämndsammanträdenWord (word, 15.3 kB)
 • Beslut inkommer från nämnden.
 • Registrera beslut i ProCapita
 • Skicka beslutet till modern tillsammans med brev med besvärshänvisningWord (word, 51.5 kB).  Invänta moderns bekräftelse på mottaget beslut. Vid behov skickas beslutet till modern med rekommenderat brev med mottagningsbevis.
 • Journalför i Procapita.
 • När tre veckor har gått journalför och avsluta ärendet i Procapita. Skriv ut journalanteckningarna som läggs i akten.
 • Rensa akt enligt checklistaWord (word, 14.8 kB).
 • Tag två kopior på nämndsprotokollet. Märk det ena FK och moderns personnummer och lämna det tillsammans med akten i postfacket för MF-SKV.
 • Assistent skickar följebrev och protokoll till SKVWord (word, 44.5 kB) och FKWord (word, 44 kB).
 • Assistent arkiverar akt.  A3-mall faderskapWord (word, 13.9 kB)