Prövning av fastställt faderskap — Ä-protokoll & Ogiltigförklaring av bekräftelse

Ä-protokoll: När ett  faderskap som utgått från faderskapspresumption  hävs via trepartsbekräftelse eller domstol.
Ogiltigförklaring: När ett faderskap fastställts genom faderskapsbekräftelse kan det endast ogiltigförklaras av domstol.

Ärendet inkommer

Assistent

 • Moder, registrerad fader, man eller annan person kontaktar Familjerättsbyrån. Ringer modern bokas assistent in MF-besök. Ringer fadern lämnas information om att vi behöver komma i kontakt med modern.
 • Be om följande information: Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, mobilnummer, personnummer) på modern, maken/registrerade fadern, mannen och barnet.
 • Besluta, utifrån informationen som inhämtats, vilka som ska vara med på första mötet (modern, maken/registrerade fadern, mannen).
 • Skriv ut och fyll i kontaktuppgifter i respektive protokoll — Ä/MF vid hävande. Se MF-protokollPDF (pdf, 326.4 kB) eller Ä-protokollPDF (pdf, 616.6 kB).
 • Öppna hushåll och  aktualisera ärendet som FR 2 kap. 9 § FB, ifrågasatt faderskap.

Första möte

Med modern samt eventuell make och/eller namngiven fader.

 • Använd Ä/MF-protokoll och ta anteckningar. 
 • Ring den part som inte var med på mötet.
 • Ytterligare möte hålls med den part som inte var med vid första mötet.

Ärendet utreds inte om

Registrerad förälder genom faderskapspresumtion ifrågasätter om han är förälder, men det finns inga nya uppgifter som styrker att mannen ej är far.

 • Informera om bedömning och om att förslag att inte inleda utredning kommer att skickas till nämnden för beslut.
 • Förslag att inte inleda utredning (ärendeblad A) skickas till nämnden, se sammanträdesdatum i gemensam mapp.
 • Beslut inkommer från nämnden.
 • Delge registrerade föräldrar, Beslut - ej påbörja utredning.Word (word, 46.5 kB)
 • Handläggare avslutar utredningen med beslutet "utredning avslutas - oförändrad" i Procapita.

Ogiltigförklaring av bekräftelse

 • Tidsbokningen hänvisar föräldrarna till Tingsrätten. Om föräldrarna önskar ett förtydligande vid ett informationsmöte, t ex med tolk, bokas detta in med handläggare.

Utredning inleds

Handläggare

 • Meddela beslut till berörda parter.
 • Registrera och öppna utredning i Procapita.

Utredning Ä-protokoll

Utredning påbörjas

Trepartsbekräftelse, alla parter är överens

 • Skicka kallelseWord (word, 47 kB) till möte.
 • Utredningssamtal hålls med modern, registrerade fadern och mannen.
 • Fyll i Ä-protokoll och MF-protokoll.
 • Fadern skriver under faderskapsbekräftelsen som bevittnas av två kollegor. Modern godkänner. Handläggare godkänner och (fd) maken godkänner. OBS! Turordning är mycket viktig.
 • Ta kopia på bekräftelsen.
 • Informera om gemensam vårdnad.Word (word, 63.3 kB)Info på engelskaWord (word, 63.2 kB)arabiskaWord (word, 191 kB) och somaliskaWord (word, 65.2 kB).
 • Journalför i Procapita. Beslut faderskap fastställt genom trepartsbekräftelse.
 • Avsluta ärendet i Procapita.
 • Skriv ut journalblad som läggs i akten. Rensa akt enligt checklista.Word (word, 14.8 kB)
 • Lämna akt till assistent.
 • Assistent skickar kopia på bekräftelsen till Skatteverket och arkiverar akten, A3-mall faderskap.Word (word, 13.9 kB)

Parterna är inte överens

 • Skicka kallelseWord (word, 47 kB) till möte/möten.
 • Utredningssamtal hålls med modern, registrerade fadern och mannen.
 • Gör en bedömning om DNA-prov ska tas på modern/registrerade fadern/mannen/barn. Instruktioner för provtagning.PDF (pdf, 8.9 MB)
 • Faderskapsbekräftelsen skrivs på i de fall det bedöms lämpligt till exempel när mannen är övertygad om att han är fadern.
 • Skicka DNA-prov,  kopia på beställning och provtagningsintyg, 1 personPDF (pdf, 43.7 kB), 3 personerPDF (pdf, 57.1 kB), 5 personerPDF (pdf, 80.5 kB) till Dynamic code AB.
 • Journalför och ta beslut om Rättsgenetisk undersökning i Procapita.
 • Svar kommer efter ca två veckor.
 • Meddela parterna resultatet via telefon. Skicka kopior på resultatet till de som vill ha. Föräldraskapsbestämning.PDF (pdf, 381.1 kB)
 • Journalför i Procapita.

Rätt fader är registrerad

 • Avsluta ärendet utan åtgärd i Procapita.
 • Skriv ut journalblad som läggs i akten.
 • Lämna akt till assistent.
 • Assistent arkiverar akten, A3-mall faderskapWord (word, 13.9 kB).
 • Fyll i genomloppstiden på statistikbladet.

DNA visar fel fader är registrerad

 • Meddela föräldrarna och mannen som ej är biologiska far. Vid behov boka in möte.
 • Godkänn eventuellt tidigare undertecknad trepartsbekräftelse, annars kalla parterna för att skriva under faderskapsbekräftelsen.
 • Informera om gemensam vårdnadWord (word, 63.3 kB).Info på engelskaWord (word, 63.2 kB).ArabiskaWord (word, 191 kB) och somaliskaWord (word, 65.2 kB).
 • Ta kopia på bekräftelse.
 • Journalför  och avsluta ärendet i Procapita.
 • Skriv ut journalblad som läggs i akten. Rensa akt enligt checklista.Word (word, 14.8 kB)
 • Lämna akt till assistent.
 • Assistent skickar kopia på bekräftelsen till Skatteverket och arkiverar akten, A3-mall faderskapWord (word, 13.9 kB).

Fel man är registrerad som fader, ingen känd fader att registrera

Maken går inte att nå/Biologisk far ej tillgänglig för trepartsbekräftelse

 • Överlämna ärendet till advokat (hävande av faderskapspresumtion). Se brevmall.Word (word, 45 kB)
 • Ta beslut om rättslig prövning i Procapita.
 • Tingsrätten förordnar sannolikt om DNA-prov om det inte finns sedan tidigare. Kalla sökanden för provtagning. Använd provtagningsintyg, RMV. Ta kopia på provtagnignsintyg och skicka till tingsrätten och meddela advokat att prov är lämnat. Sänd prov till RMV och skriv Tingsrätten som beställare.
 • Resultatet inkommer till tingsrätten som sedan meddelar domslut.
 • Om bekräftelse finns undertecknad, godkänn denna  när domen vunnit laga kraft.
 • Journalför och avsluta ärendet i Procapita. Tryck ut journalblad. Rensa akt enligt checklista.Word (word, 14.8 kB)
 • Lämna akt till assistent.
 • Assistent skickar kopia på bekräftelsen till Skatteverket och arkiverar akten, A3-mall faderskapWord (word, 13.9 kB).

Information angående ogiltigförklaring av bekräftelse

Utredning påbörjas om

 • Vårdnadshavare ej vill medverka, det finns starka skäl att misstänka att fel man är registrerad och det anses vara till barnets bästa att utredning inleds:  kontakta överförmyndaren för godmanskap. God man företräder barnet i Tingsrätten.
 • Journalför i Procapita.
 • Utredning avslutas.