Nationell adoption

Ärenden rörande nationell adoption journalförs ej i Life Care. Först när yttrandet inkommer från tingsrätten blir det ett ärende på Familjerättsbyrån. Endast faderskapsutredningen journalförs. Familjerättsbyrån har sekretess gentemot adoptivföräldrarna vars identitet ej ska röjas medan biologiska föräldrarna inte omfattas av samma sekretess gentemot adoptivföräldrarna.

OBS! Var uppmärksam i samarbetet med alla inblandade aktörer vem som ansvarar för vad i processen.

Ärendet inkommer

 • Skicka kallelse till modern/föräldrarna.
 • Samtal med modern/föräldrarna. Check-listaWord (word, 17.6 kB).Word (word, 17.6 kB) Upprätta en utredningsplanWord (word, 50 kB).
 • Be modern underteckna adressändringsblankett in blanco.
 • Förklara syftet med en faderskapsutredning samt påbörja den, även om barnet ännu inte fötts.
 • Om ärendet inkommit från modern, kontakta socialtjänsten via mottaget. Ärendet kan öppnas först efter barnets födelse, men IoF ska informeras och delta i planeringen kring barnets placering. Om biologiska modern ångrar sig kan hon behöva stöd för att arbeta med anknytningen (Exempelvis Victoriagården).
 • Informera föräldrarna om att Region skåne automatiskt kommer att göra utskick gällande sjukvård, BVC och tandvård veckan efter att barnet är fött. Skatteverket kommer också att skicka ut en blankett för anmälan om förnamn till barnet. Alla dessa blanketter skickas ut automatiskt och kan ej stoppas. Barnet kommer att ha föräldern/föräldrarnas efternamn och får ett namn av adoptivföräldern/föräldrarna efter att den juridiska processen är klar.
 • Spärra moderns adress i SPAR-registret, för barnreklam https://www.statenspersonadressregister.se/root/dina-personuppgifter/reklamsparr.html

När det är klart att adoptionen ska fortgå börjar arbetet med att söka efter adoptivföräldrar.
Titta igenom intresseanmälningar gällande nationell adoption som är inkomna från sökande, alternativt sök bland de som har medgivande i Malmö stad eller kontakta andra kommuner. Överväg om det finns risker förenat med att placera barnet i samma kommun som biologisk familj. Samtala med de sökande/den Familjerättssekreteraren i den aktuella kommunen. Check-listaWord (word, 23 kB)

När adoptivföräldrarna har utsetts
Kontakta ansvarig IoF socialsekreterare i aktuell stadsdel/kommun för att utreda adoptivföräldrarna för placering av barnet. De kan använda medgivandeutredningen till nämnden för att godkänna adoptivföräldrarna som jourhem till detta specifika barn.

Inför förlossningen

Kontakta ansvariga personer på kvinnokliniken; Kuratorn på KK är den som ska underlätta och organisera det praktiska kring förlossning mm. Hen ska ha kontakt med förlossningspersonal och personal från BB samt ansvarig läkare.

 • Om kuratorn ej är samordnare ställer det krav på familjerättssekreteraren att planera och informera:

Lämna skriftlig information/planering inför förlossningen, mall Word (word, 85 kB)till alla berörda parter inom sjukvården och till socialtjänsten.

När barnet väl är fött

 • Adressändring av barnets adress.

Är barnet redan placerat i jourfamilj, kontrollera så att adressändring är gjord för barnet. Familjehemssekreteraren ska annars göra detta när barnet är fött och placerats hos adoptivföräldrarna/jourhemmet.
OBS! Vid adressändring måste notering göras om att modern ej ska kontaktas, uppge till vem beslutet om adressändring ska sändas.  Blanketten hanteras som skyddsärende hos SKV.

 • Socialtjänsten ska skriva ut blankett så att adoptivföräldrarna/jourhemmet kan hämta ut medicin samt söka läkarvård för barnet.
 • Biologiska föräldrarna har sex veckors betänketid. Vid slutet av betänketiden boka möte med biologiska föräldrarna och de får då skriva under ett samtyckeWord (word, 99 kB) på att adoptionen får fortsätta.

Efter att samtycket är underskrivet kan adoptivföräldrarna ansöka om adoption i tingsrätten. Om adoptivföräldrarna bor i Malmö, ansöker de i Malmö tingsrätt. Se Yttrande från tingsrätten.