Permanent uppehållstillstånd

Det finns sju HVB-hem för barn och ungdomar med permanent uppehållstillstånd (PUT) varav fyra drivs i kommunal regi och tre drivs av privata aktörer. På PUT-boendena bor barnen i egna rum och boendena är bemannade dygnet runt.

Verksamheten är utökad med 25 utslussningslägenheter där ungdomar som fyllt 18 år bor i avvaktan på eget boende. Personalen arbetar utifrån barnens och ungdomarnas behov och strävar efter att de ska bli självständiga och självförsörjande samt verka för en hållbar integration i samhället.

I verksamheten arbetar en blandad yrkeskår som boendestödjare. Knuten till varje boende finns ett team med socialsekreterare som utreder barnens och ungdomarnas behov enligt socialtjänstlagen. Inom verksamheten arbetar även en integrationssekreterare som har en samordnande funktion med ett integrationsperspektiv. Utgångspunkten för arbetet i verksamheten är att skapa en bra start i Sverige med barnets bästa i fokus.