Processbeskrivning Utredning

Malmö stad har förbundit sig att arbeta enligt BBIC och dess grundprinciper, för mer information avseende BBIC se; Barns Behov i centrum- grundbok BBIC

1.Utredningsplan

 • Upprätta förslag på utredningsplan, länk till BBIC-dokument.
 • Flytta markör på styrtavlan

2. Samtal

Första samtalet

Inför första samtalet

 • Boka möte med klient, god man (om förordnad) och HVB-personal inom två veckor.
 • Praktiska förberedelser lägg till länk (word, 36 kB)
 • Medtag aktuella BBIC-dokument (kan vara utredningsplan, placeringsinformation, vårdplan, genomförandeplan beroende på anledning till utredningen).
 • Är det en nyanländ klient ska vårdplan och genomförandeplan prioriteras.
 • Utredningsplan ska vara upprättad efter första samtalet.
 • Upprätta tidsplan för utredningsarbetet (för in i utredningsplan)
 • Eventuellt upprätta tidsplan för uppföljning av genomförandeplan och övervägande.
 • Gör tavelmarkör för övervägande.

Samtalet

 • Beroende på anledning till utredning utformas samtalen olika.
 • Vid nyanländ klient – se dokument ”Rutin för första samtal nyanländ klient”. Länk till rutin

Efter samtalet

 • Dokumentation i Procapita: Aktanteckna samtal färdigställ utredningsplan samt för in relevant information i utredningsformulär
 • Vidta nödvändiga åtgärder vid behov (vid behov konsulteras teamledare, IOF-sekreterare, sektionschef)
 • Informera berörda som ej närvarat under samtalet
 • Remisser Team för krigs- och tortyrskadade (TKT) (word, 35 kB),(word, 35 kB) Kriscentrum för barn och unga görs per telefon; 040-344064, Remiss till Maria Malmö görs per telefon; 040-337170, Remiss till Plattform Malmö görs per telefon 040-340550 [Här ska länk finnas till dokument med kontaktuppgifter].
 • Flytta markören på styrningstavlan (word, 31 kB).

3. Fortsatt utredningsarbete

 Samtal under utredningstiden

Inför samtalen

 • Praktiska förberedelser lägg till länk (word, 36 kB)
 • Viktigt att ha minst ett enskilt samtal.
 • Viktigt att kommunicera de andra tillfört, löpande under utredningstiden

Utredningssamtal

 • Förbered klient samt god man på vad nästa samtal kommer att handla om
 • Följ upp placering
 • Gör överenskommelse med klient och god man angående eventuella åtgärder som behöver vidtas

Efter samtalen

 • Dokumentation i Procapita: Aktanteckna samtal samt för in relevant information i utredningsformulär
 • Vidta nödvändiga åtgärder vid behov (vid behov konsulteras teamledare, IOF-sekreterare, sektionschef)
 • Informera berörda som ej närvarat under samtalet

Remisser Team för krigs - och tortyrskadade (TKT) (word, 35 kB) Remisser till Kriscentrum för barn och unga görs per telefon; 040-344064, Remiss till Maria Malmö görs per telefon; 040-337170, Remiss till Plattform Malmö görs per telefon 040-340550. Remiss för BBIC läkarundersökning. [Här ska länk finnas till dokument med kontaktuppgifter%

Informationsinhämtning

Om det finns kontaktuppgifter till föräldrar prioritera kontakt med dessa (länk till information om trepartssamtal)

Begäran om sekretesskyddade handlingar skickas vid behov till verksamheter som har kontakt med barn och unga

Konsultationsdokument med följebrev att använda:

Begäran om sekretesskyddade handlingar från till exempel

Länk till begäran om sekretesskyddade handlingar

 • Misstanke- och belastningsregister, (dokument kommer inom kort)
 • Barn- och ungdomspsykiatrin samtalskontakt
 • Tandläkare
 • Vårdcentral
 • Barnavårdscentral
 • Skolhälsovård

4. Färdigställ utredningen

 • Skriv utredning (pdf, 620 kB)
 • Flytta markören på styrningstavlan (word, 31 kB) uppåt när utredningen färdigställts
 • Lämna utredning för granskning till IOF-sekreterare två veckor innan inplanerad kommunicering
 • IOF-sekreterare lämnar tillbaka utredningen senast efter en vecka
 • Eventuella redigeringar görs i utredningen
 • Lämna in utredning till sektionschef som återlämnar senast efter två dagar
 • Skriv vårdplan Vårdplan (pdf, 270 kB)

5. Kommunicera utredningen

Inför kommuniceringen

Kommunicering

 • Kommunicera utredning inklusive eventuell besvärshänvisning och vårdplan.
 • Informera klienten om vilka som får ta del av utredningen (exempelvis HVB, om utredningen rör placeringen).

Efter kommunicering

 • Eventuell revidering i utredningen och vårdplanen
 • Dokumentation i Procapita: aktanteckna kommunicering samt fyll i kommuniceringsknapp
 • Eventuella ändringar i utredning
 • Flytta markören på styrningstavlan (word, 31 kB) uppåt när utredningen och vårdplanen kommunicerats
 • Vidta nödvändiga åtgärder vid behov (vid behov konsulteras teamledare, IOF-sekreterare, sektionschef)
  Informera berörda som ej närvarat under kommuniceringen
 • Remisser Team för krigs- och tortyrskadade (TKT), (word, 35 kB) Kriscentrum för barn och unga görs per telefon; 040-344064, Remiss till Maria Malmö görs per telefon; 040-337170, Remiss till Plattform Malmö görs per telefon 040-340550

6. Avsluta utredningen

 • Procapita: Fatta beslut om insats om utredningen leder till beslut om ny insats
 • Procapita: Fatta beslut: "utredning avslutas"
 • Procapita: Avsluta utredning genom att trycka på stoppknapp och överför insatsen i verkställighet.
 • Procapita: Lås utredningen och eventuell vårdplan.
 • Original sätts in i den fysiska akten.
 • Klient, god man och berörd vårdgivare får kopia på den färdigställda utredningen och vårdplanen. Om klient motsätter sig att utredningen skickas till vårdgivaren görs menprövning. Socialsekreterare sekretessmarkerar vid behov.
 • Ta bort tavelmarkören från styrtavlan.
 • Skriv ut händelseförteckningen med anteckning och sätt in i fysisk akt.