Anvisning

1. Anvisningsbeslut inkommer

Placeringssekreterare

 • Tilldela anvisningsbeslut till socialsekreterare.
 • Kontrollera om klienten är 15 år eller yngre.

Socialsekreterare

 • Vidarebefordra anvisningsbeslut till klientens HVB.
 • Bifoga dokument i fysisk akt, samt aktanteckna i ProCapita.
 • Gör bedömning om klient har behov av assistans, påtala i så fall detta till placeringssekreterare

 
HVB-personal

 • Meddela placeringssekreterare omgående om det föreligger särskilda omständigheter som påverkar ungdomens resväg eller resesätt

2. Kontakt med anvisningskommunen

Placeringssekreterare

 • Kontakta anvisningskommun för resa och biljett.
 • Meddela anvisningskommunen om klienten är yngre än 15 år, eller om det finns andra omständigheter som påverkar ungdomens resväg eller resesätt. Uppger kommunen att det inte går att boka assistans, meddela anvisningskommunen att de ska möta upp ungdomen vid första tåg/flygbyte.
 • Dokumentera inkommen anvisning i ProCapita, samt dokumentera etablerad kontakt med anvisningskommunen.
 • Motta biljett

Socialsekreterare

 • Om anvisningskommunen begär ut information kontaktar de socialsekreterare.
 • Kontakta anvisningskommun om det finns viktig information att utlämna.
 • Dokumentera kontakt med hänvisning till OSL 26 kap 9§.

3. Kontakt med HVB

Placeringssekreterare

 • E-posta biljett och kontaktuppgifter till klientens HVB.

4. Anvisningen verkställs - klienten reser

Placeringssekreterare

 • Avsluta klienten i databasen
 • Uppdatera placeringslista
 • Aktanteckna i ProCapita samma dag som klienten åker.
 • Avsluta och gör akt arkiveringen färdig. Avvakta med arkivering för kommunala HVB.
 • Skicka akter för arkivering på aktuell stadsdel.

HVB- personal

 • Ta kontakt med anvisningskommun för att säkerställa att klienten kommit fram per e-post.

Här kan läsas mer om processbeskrivningar inom myndighetsutövning för ensamkommande barn

Försenad anvisning - klient vill inte resa
Försenad anvisning - anvisningskommun tar inte emot
Släktanvisning
Släktanvisning Malmö
Samtliga processbeskrivningar inom myndighetsutövning för ensamkommande barn