Processbeskrivning utredning och uppföljning av placering

1. Ärendefördelning

IOF-sekreterare

 • Fördelar ärenden där klient  inte erhållit anvisning inom  sju arbetsdagar. Fördelning sker dagligen. 

Teamledaren

 • Fördelar ärende vid teammöte som sker varje måndag.

Ansvarig socialsekreterare

 • Kontrollerar vad mottagningsteamet har gjort i ärendet och ändrar ansvarig socialsekreterare i Procapita.

2.Utredningsarbete

Nybesök

Inom tre arbetsdagar från att ärendet fördelats

Inför besöket

 
Besöket
Syftet med besöket: Information, vårdplan och genomförandeplan

 • Genomgång av socialtjänstens roll.
 • Kommunicera och vid behov revidera vårdplanPDF (pdf, 270.3 kB) (som skapats av mottagningsteamet).
 • Kopia på vårdplan ges till klient, god man och HVB-personal
 • För diskussion om insatser i genomförandeplanPDF (pdf, 447.6 kB) samt innehåll i placeringsinformation. HVB-personal ansvarar för att genomförandeplanen skrivs och inkommer till socialtjänsten inom en månad efter påbörjad placering.
 • Boka möte för uppföljning av genomförandeplan tillsammans med klient, god man och HVB-personal. Mötet äger rum på HVB 6 veckor efter påbörjad placering.
 • Uppföljningsdatum förs in i genomförandeplan.
 • Avsluta besöket med att boka in datum för nästa besök hos ansvarig socialsekreterare tillsammans med klient och god man (efter två veckor).
 • Inhämta samtycke till hälso- och sjukvård, placeringsinformationPDF (pdf, 294.2 kB).
 • Kopia ges till HVB-personal och god man.
 • Gör överenskommelse med klient, god man och HVB-personal angående eventuella åtgärder som behöver vidtas.

 
Efter besöket

 • Flytta markören på styrningstavlanWord (word, 31.6 kB) uppåt när nybesöket hållits.
 • Dokumentation i Procapita: Aktanteckna samtal samt för in relevant information i utredningsformulär.
 • Vidta nödvändiga åtgärder vid behov (vid behov konsulteras teamledare, IOF-sekreterare, sektionschef).
 • Informera berörda som inte närvarat under besöket.
 • Remisser team för krigs- och tortyrskadade (TKT)Word (word, 35.5 kB), kriscentrum för barn och unga görs per telefon: 040-34 40 64, remiss till Maria Malmö görs per telefon: 040-33 71 70, remiss till plattform Malmö görs per telefon 040-34 05 50.

Andra besöket

Inför andra besöket

 
Besöket

 • Sammanställ utredningsplan i samråd med god man och klient.
 • Boka tid för enskilt samtal med klienten (bokas två veckor efter andra besöket).
 • Förbered klient samt god man på vad samtalet kommer att handla om utifrån överenskommelse i utredningsplan.
 • Följ upp placering.
 • Gör överenskommelse med klient och god man angående eventuella åtgärder som behöver vidtas.

 
Efter besöket

 • Dokumentation i Procapita: aktanteckna samtal samt för in relevant information i utredningsformulär.
 • Vidta nödvändiga åtgärder vid behov (vid behov konsulteras teamledare, IOF-sekreterare, sektionschef).
 • Informera berörda som inte närvarat under besöket.

Remisser team för krigs - och tortyrskadade (TKT)Word (word, 35.5 kB), remisser till  kriscentrum för barn och unga görs per telefon: 040-34 40 64, remiss till Maria Malmö görs per telefon: 040-33 71 70, remiss till plattform Malmö görs per telefon 040-34 05 50.

Tredje besöket — enskilt samtal med klienten

Inför tredje besöket

 
Besöket

 •    Samtal hålls utifrån överenskommelse i utredningsplan.

Efter besöket

 • Dokumentation i Procapita: aktanteckna samtal samt för in relevant information i utredningsformulär.
 • Vidta nödvändiga åtgärder vid behov (vid behov konsulteras teamledare, IOF-sekreterare, sektionschef).
 • Informera berörda som ej närvarat under besöket.
 • Remisser team för krigs - och tortyrskadade (KTKWord (word, 35.5 kB)), remiss till kriscentrum för barn och unga görs per telefon: 040-34 40 64, remiss till Maria Malmö görs per telefon: 040-33 71 70, remiss till plattform Malmö görs per telefon 040-34 05 50.

 

3. Begära dokument

Begäran om sekretesskyddade handlingar skickas vid behov till verksamheter som har kontakt med barn och ung

Konsultationsdokument med följebrev att använda:
FörskolaPDF (pdf, 260 kB).
FörskoleklassPDF (pdf, 308.3 kB).
Skola PDF (pdf, 253 kB).

Begäran om sekretesskyddade handlingar från till exempel

Misstanke- och belastningsregister,  (dokument kommer inom kort).
Barn- och ungdomspsykiatrin samtalskontakt.
Tandläkare.
Vårdcentral.
Barnavårdscentral.
Skolhälsovård.

Fjärde besöket

Syftet är kommunicering av det som andra tillfört utredningen.

Inför fjärde besöket

 
Besöket

 • Samtal hålls utifrån överenskommelse i utredningsplan.
 • Kommunicera det som andra tillfört utredningen.
 • Säkerställ att klient och god man känner till datum för kommunicering.

 
Efter besöket

 • Dokumentation i Procapita: aktanteckna samtal samt för in relevant information i utredningsformulär.
 • Vidta nödvändiga åtgärder vid behov (vid behov konsulteras teamledare, IOF-sekreterare, sektionschef).
 • Informera berörda som ej närvarat under besöket.
 • Remisser : team för krigs- och tortyrskadade (TKT),Word (word, 35.5 kB)  remiss till kriscentrum för barn och unga görs per telefon: 040-
  34 40 64, remiss till Maria Malmö görs per telefon: 040-
  33 71 70,  remiss till plattform Malmö görs per telefon 040-34 05 50.

4. Färdigställ utredningen

 • Skriv utredningPDF (pdf, 622 kB).  
 • Flytta markören på styrningstavlanWord (word, 31.6 kB) uppåt när utredningen färdigställts.
 • Lämna utredning för granskning till IOF-sekreterare två veckor innan inplanerad kommunicering.
 • IOF-sekreterare lämnar tillbaka utredningen senast efter en vecka
 • Eventuella redigeringar görs i utredningen.
 • Lämna in utredning till sektionschef som återlämnar senast efter två dagar.

5. Skriv vårdplan

6. Kommunicera utredning

Inför kommuniceringen

 
Kommunicering

 • Ta med utredning inklusive eventuell besvärshänvisning och vårdplan.

Efter kommunicering

 • Eventuell revidering i utredningen och vårdplanen.
 • Dokumentation i Procapita: aktanteckna kommunicering samt fyll i kommuniceringsknapp.
 • Eventuella ändringar i utredning.
 • Flytta markören på styrningstavlanWord (word, 31.6 kB) uppåt när utredningen och vårdplanen kommunicerats.
 • Vidta nödvändiga åtgärder vid behov (vid behov konsulteras teamledare, IOF-sekreterare, sektionschef).
 • Informera berörda som ej närvarat under besöket.
 • Remisser team för krigs- och tortyrskadade (TKT),Word (word, 35.5 kB) kriscentrum för barn och unga görs per telefon: 040-34 40 64, remiss till Maria Malmö görs per telefon: 040-33 71 70, remiss till plattform Malmö görs per telefon 040-34 05 50.

7. Avsluta utredningen

 • Procapita: fatta beslut om insats om utredningen leder till beslut om ny insats.
 • Procapita: fatta beslut: "utredning avslutas".
 • Procapita: avsluta utredning genom att trycka på stoppknapp och överför insatsen i verkställighet.
 • Original sätts in i den fysiska akten.
 • Klient, god man och HVB-personal får kopia på den färdigställda utredningen och vårdplanen.

 

8. Uppföljningsbesök (på HVB/i familjehem)

Uppföljning av genomförandeplan

 • Sker efter 3 månader från påbörjad placering.
 • För överenskommen tid se genomförandeplan.
 • Klient, god man, HVB-personal och socialsekreterare närvarar under besöket.

 

Första uppföljningsbesöket

 • Genomgång av HVB-personalens periodsammanfattningar.
 • Uppföljning av samtliga behovsområde i enlighet med BBIC samt uppfattning om placeringen.
 • Genomförandeplan uppdateras under mötet och signeras av samtliga.
 • Kopia ges till klient, god man och socialsekreterare.
 • Diskutera framtida mål och insatser.( Tänk på SMARTA mål Powerpoint (powerpoint, 50.6 kB)och insatser).

 
Efter uppföljningsbesöket

 • Vidta nödvändiga åtgärder vid behov (vid behov konsulteras teamledare, IOF-sekreterare, sektionschef).
 • Informera berörda som ej närvarat under besöket.

Remisser team för krigs - och tortyrskadade (TKT),Word (word, 35.5 kB)  (barn- och ungdomspsykiatrin, ansvarig: team, 1,  kriscentrum för barn och unga görs per telefon: 040-34 40 64, remiss till Maria Malmö görs per telefon: 040-33 71 70, remiss till plattform Malmö görs per telefon 040-34 05 50.

 •   Dokumentera i BBIC formulär Övervägande, se nedan.

9. Övervägande jml 6 kap 8 § SOL (var sjätte månad) 

 • Dokumentera i BBIC-formulär övervägandePDF (pdf, 253 kB).
 • Lämna in övervägande för kvalitetssäkring till IOF-sekreterare senast två veckor innan inlämning till nämndsammanträde i aktuell stadsdel (länk nämndsammanträdesdatum).
 • Övervägande återlämnas till socialsekreterare en vecka innan inlämningsdatum för slutredigering.
 • Kopia på övervägande lämnas för kännedom till sektionschef myndighetssektionen.
 • Skicka in övervägande.
 • IOF-sekreterare närvarar vid nämndsammanträde.
 • Protokollsutdrag inkommer, dokumenteras och klubbas i Procapita. 

10. Fortlöpande uppföljning av placering

 • Samrådsdokument skickas till god man och HVB-personal två månader innan bokat uppföljningsmöte (se genomförandeplan för datum).
 • Samrådsdokument återsänds till socialsekreterare en vecka innan nytt uppföljningsmöte.
 • En vecka innan uppföljningsmötet håller socialsekreterare enskilt samtal med klienten för att följa upp placeringen samt för att gå igenom samrådsdokument.

Uppföljning

 • Sker tre månader efter föregående uppföljningsmöte.
 • Genomförandeplan uppdateras.
 • HVB-personal ansvarar för att samtliga parter (klient, god man/särskilt förordnad vårdnadshavare och socialsekreterare) får en kopia och signerar uppdaterad genomförandeplan.
 • Uppföljningsformulär  fylls i av socialsekreterare.
 • Tid för ny uppföljning bokas och skrivs in i uppdaterad genomförandeplan.
 • Ny uppföljning sker på HVB efter tre månader. (för mer info; länk uppåt i texten) .
 • Övervägande upprättas av socialsekreterare (för mer info; länk uppåt i texten)

Samtal med placerade barn

 • Formuläret är avsett att användas i samband med uppföljning av barn som är placerade i familjehem eller i HVB som underlag för att revidera genomförandeplanen och eventuell vårdplan. Underlaget kan också användas för att planera uppföljningsmötet.  Se formulär    Samtal med barn 5-9 årPDF (pdf, 746.3 kB), Samtal med barn 10-14 årPDF (pdf, 799.3 kB), Samtal med ungdomar 15 årPDF (pdf, 1.1 MB)
 • Formuläret är avsett att användas av ansvarig socialsekreterare och det är tänkt att börja användas då barnet varit placerat i ca ett års tid.
 • Socialsekreteraren går igenom formuläret i sin helhet tillsammans med barnet en gång per åldersintervall (5-9 år, 10-14 år och 15-18 år)
 • Om inget annat behov uppstår så fortgår uppföljningen enligt ovanstående standard

Inför avslut klientärende

 • Håll avslutningssamtal med klienten, god man/särskilt förordnad vårdnadshavare och HVB-personal för att sammanfatta placeringstiden
 • Dokumentera i Procapita

11. Avsluta och arkivera akt

 • Avsluta placeringen i Procapita.
 • Rensa akten.
 • Skriv ut journalanteckningar.
 • Skicka iväg akten för arkivering till arkivansvarig superanvändare i Procapita Word (word, 70 kB)i respektive stadsdel.
 • Ta bort tavelmarkör från tavlan.