Frågor om den akuta situationen med ensamkommande barn

Sedan maj 2015 har antalet ensamkommande barn som anländer till Malmö ökat kraftigt, särskilt sedan augusti. Här besvaras några av de vanligaste frågorna om det akuta läget.

Hur många barn kommer till Malmö?

I genomsnitt kommer just nu 40 till 50 barn per dag. Tidigare i våras har det kommit 40 i veckan. Jämfört med samma period förra året har antalet ensamkommande barn i år mer än fördubblats.

Hur mår barnen?

Många lever i oro och osäkerhet efter att ha lämnat sin familj och ha gjort en tuff resa. De är också oroliga för framtiden. De allra flesta mår dock efter omständigheterna bra och har en stor kapacitet och drivkraft.

Har man kunnat förutse att denna ökning var på gång?

Nej. Ingen har kunnat förutse denna kraftiga ökning. Prognoserna har legat på en betydligt lägre nivå. Migrationsverket använder nu begreppet ”extraordinär händelse”.

Vilket ansvar har Malmö stad för barnen?

Malmö stad genom Sociala resursförvaltningen ansvarar för barnen tills Migrationsverket anvisat barnen till en ankomstkommun. För tillfället har Migrationsverket inte hunnit med den kraftiga ökningen av ensamkommande barn.

Hur tar Sociala resursförvaltningen hand om alla barn?

Det är en ansträngd situation och man arbetar intensivt för att ge varje barn som kommer ett gott och tryggt mottagande samtidigt som man försöker upprätthålla en fungerande arbetsmiljö för medarbetarna. Fem nya boenden har öppnats och fler kan öppnas. Samtidigt har ett sjuttiotal nya medarbetare rekryterats för att bemanna boendena. De flesta av dessa medarbetare har sedan tidigare arbetat inom Malmö stad, till exempel inom LSS eller inom psykiatrin. Dessutom har drygt tio av Sociala resursförvaltningens medarbetare från andra verksamheter tillfälligt gått in och arbetar på Social jour och med de ensamkommande barnen.

Pågår fortfarande rekryteringen till boendena?

Nej, den är avslutad. HR-avdelningen arbetar nu med de ansökningar som kommit in.

Hur påverkas andra verksamheter av att personal flyttas?

Det förebyggande, mer långsiktiga arbetet prioriteras ned under denna akuta situation under en begränsad period. Fortsätter det ökade inflödet av barn så får andra mer långsiktiga lösningar hittas. Mycket av det förebyggande arbete i Malmö stad fortsätter dock som vanligt.

Hur påverkas arbetsmiljön för Malmö stads medarbetare?

Läget är ansträngt. Redan sedan tidigare har många medarbetare arbetat intensivt för att möta behoven när allt fler ensamkommande har kommit. Senaste veckorna har dock trycket ökat ytterligare och förvaltningen har öppnat nya boenden. Åtgärder och arbetsmiljön diskuteras med facken i löpande avstämningar. Övriga förvaltningar i staden rycker också in och hjälper till där det behövs, inte minst med att ordna praktiska saker som transporter. Många har ställt upp för att täcka arbetspass och avlasta ordinarie personal.

Finns det överbeläggningar på boendena?

Ja, men Malmö stad jobbar hela tiden för att undvika det. Nya boendeplatser tas fram löpande och barn anvisas vidare till andra kommuner.

Hur arbetar Malmö stad med brandsäkerheten?

Som vanligt ligger också stort fokus på det systematiska, förebyggande brandskyddsarbetet. Det innebär bland annat att alla medarbetare ska informeras om brandskyddsrutiner och utrymningsvägar och att handbrandsläckare och brandfiltar ska finnas på plats. En löpande dialog förs även med Räddningstjänsten som besökt alla boenden.

Vad gör Migrationsverket?

Malmö stad fungerar som transitkommun där barnen bor i väntan på att träffa Migrationsverket och anvisas till en ny kommun, eller till Malmö enligt fördelningstal. Migrationsverket har också förstärkt sin verksamhet i Malmö och arbetar med att komma i balans.

Hur kommer Malmö stad att agera om ökningen av ensamkommande barn fortsätter?

Sociala resursförvaltningen och Malmö stad följer situationen och har dagliga kontakter med Migrationsverket och trycker på i olika sammanhang för att Migrationsverket ska få mer resurser till Malmö, så att barnen snabbt kan anvisas till olika kommuner. Det planeras också för en upphandling av fler boenden. Dessutom deltar förvaltningsledningen och Malmö stads politiker i diskussioner regionalt och nationellt med bland annat migrationsministern, länsstyrelsen och SKL för att hitta lösningar på sikt för att kunna få ett tryggt och säkert mottagande av barnen.

Vart kan jag vända mig om jag har frågor?

Vänd dig i första hand till din närmaste chef. Du kan också kontakta kommunikatörerna på komenheten.srf@malmo.se så kan de hjälpa dig med vem du ska vända dig till med din fråga.

Finns det något jag som medmänniska kan göra?

Det finns många insatser du kan göra för de ensamkommande barnen. Det behövs bland annat särskilt förordnade vårdnadshavare, gode män, familjehem och kontaktfamiljer. Läs mer här: malmo.se/hjalpaensamkommande och malmo.se/frivillig.