Återsökningsprocess PUT

Regler för återsökning

Barnet erhåller permanent uppehållstillstånd (PUT) i Malmö

 • Placeringssekreterare får information om PUT via mail från MIG och informerar integrationssekreterare och socialsekreterare.
 • Socialsekreteraren fyller i mallen för beslut om PUT med kompletterande uppgifter om barnet och skickar med internpost till integrationssekreteraren.
 • Integrationssekreteraren upprättar barnet i PUT-databasen när barnet har fått PUT.
 • Senast en månad efter PUT-datum kontaktar MIG Malmö stads flyktinghandläggare vid Invandrarservice angående kommunplacering av barn.
 • Flyktinghandläggare registrerar barnen i Malmö via Procapita flykting.
 • Följande tre fält utfylls:
 • Tillståndsdag.
 • Kommunplaceringsdag.
 • Status.
 • Flyktinghandläggare kontaktar socialsekreterare angående placering av barnet på ett boende.
 • Socialsekreteraren kontaktar integrationssekreteraren för att hitta ett boende till barnet.
 • När barnet flyttar till ett PUT-boende avslutar placeringssekreteraren barnet i transit-databasen.
 • Barnet flyttar till ett PUT-boende.
 • Barn som anvisas till Malmö stads anvisningsboende, Fyren, markeras med rött i databasen.
 • Vid omplacering Word (word, 10.2 kB)eller avslut av barnet kontaktas integrationssekreteraren av barnets socialsekreterare för uppdatering av PUT-databas.
 • Vid omplacering av barnet och när barnet fyllt 18 år skickas placeringsbeslut till controller.

Fakturahantering och skapande av underlag inför återsökning

 • Boendena skickar in fakturor senast den tionde varje månad.
 • Assistent mottar och kollar fakturorWord (word, 10.2 kB) med PUT-databas och sekretess i Raindance.
 • Assistent konterar fakturor i Raindance och skickar vidare till sektionschef.
 • Sektionschef kollar fakturans kontering och attesterar i Raindance.
 • Utbetalning och granskningsprocessen börjar.

Kvartalsvis

 • Redovisningsassistent hämtar information från PUT- databasen. 
 • Det framgår i PUT-databasen vilka barn som är anvisade utifrån överenskommelsen med MIG, de är markerade med rött. Dessa återsöks inte i denna process.
 • Redovisningsassistent plockar ut kostnader per kostnadsställe i Raindance och överför till Excel.
 • Redovisningsassistenten kollar gröna statistiken för att se om det bor PUT-barn i transitboende.
 • Därefter uppdaterar och bearbetar redovisningsassistent kostnader per individ som samlas upp i den vita statistiken.
 • Statistiken och kopior av alla leverantörsfakturor skrivs ut och skickas till Invandrarservice som granskar och sköter återsökningen.

Återsökningen

Förberedelse inför återsökning

 • Controller strukturerar det skickade material i tre spår;

A.      Externa boende och beslutsunderlag.
B.      Interna boende.
C.      Övriga individ placeringar.

A. Återsökning av kostnader för externa boenden

 • Controller strukturerar materialet, kollar kvaliteten och om det är rätt siffra på den gröna statistiken.
 • När siffran är rätt skrivs  individbladen ut.
 • Om inte siffran är rätt, kontaktas integrationssekreteraren.
 • Controller registrerar individens kostnad per barn i ProCapita flykting och skriver ut den totala återsökningen.
 • Controller samlar allt material till återsökning, som innehåller för varje boende:
 • Ansökan.
 • Entreprenör faktura.
 • Malmö stads kostnader.
 • Kundfakturor.
 • Individbladen.
 • Beslutsunderlag för nya barn.
 • Controller skickar materialet till MIG via post.

B. Interna boende

 • Controller strukturerar materialet, kollar kvaliteten och om det är rätt siffra på den vita statistiken.
 • När siffran är rätt skrivs individbladen ut.
 • Om inte siffran är rätt, kontaktas integrationssekreteraren.
 • Controller registrerar individens kostnad per barn i ProCapita flykting och skriver ut den totala återsökningen.
 • Controller samlar allt material till återsökning, som innehåller för varje boende:
 • Försättsblad.
 • Ansökan.
 • Kostnader Malmö stad.
 • Kundfakturor.
 • Individbladen.
 • Beslutsunderlag för nya barn.
 • Controller skickar materialet till MIG via post.

C. Övriga individplaceringar

 • Controller strukturerar materialet och registrerar individens kostnad per barn i ProCapita flykting och skriver ut ansökan för alla barn.
 • Controller samlar allt material till återsökning, som innehåller för barn:
 • Försättsblad.
 • Ansökan.
 • Entreprenör fakturor.
 • Beslutsunderlag för nya barn.
 • Controller skickar materialet till MIG via post.