Utredning i hemmiljö

Utredningsavdelning Tranan arbetar med familjeutredning i hemmiljö på uppdrag av och i samverkan med socialtjänsten.

Målgruppen är familjer med barn i åldrarna 0–12 år. Om familjen även innefattar barn över 12 år kan dessa ingå i utredningen. Syftet är att utreda barnens behov samt föräldrarnas förmåga att tillgodose dessa, med särskilt fokus på anknytning och samspel mellan förälder och barn. Utredningen utgår ifrån delar av de behovsområden som finns i BBIC: känslo- och beteendemässig utveckling, identitet, familj och sociala relationer samt socialt uppträdande.

Utredningstiden är ca 6–8 veckor beroende på uppdragets art. När uppdraget omfattar fyra eller fler barn förlängs utredningstiden. Utredarna träffar familjen cirka 2–3 gånger per vecka. Utredningen bygger på den information som samlas in genom aktstudier, observationer från strukturerade och icke strukturerade samspelsstunder i vardagen, föräldra- och barnsamtal, skattningsformulär samt IAS (intervju om anknytningsstil). Utredningarna genomförs i samarbete med Enebackens psykolog.

Ansvarig socialsekreterare vänder sig till Enebackens sektionschefer för ärendeaktualisering. Ansvarig socialsekreterare träffar utredarna i början av ärendet vid ett tjänstemannamöte, vid ett planeringsmöte tillsammans med föräldrarna samt i slutet av ärendet vid en genomgång av utrednings-resultatet. Utöver den muntliga genomgången av utredningen får socialsekreteraren en skriftlig analys och bedömning i ärendet.