Processbeskrivning Behandling på avdelning

1. Ärende start

 • Kontaktpersoner utses, inskrivnings-/säkerhetsdokument och aktualisering lämnas av ansvarig sektionschef till kontaktperson.
 • Vid behov hålls tjänstemannamöte med ansvarig socialsekreterare för att klargöra uppdragets innehåll och mål.
 • Informationsmail skickas av kp till socialsekreterare
 • Informationsmöte (boendefamilj, kontaktperson, socialsekreterare)

Genomgång av uppdrag, säkerhetsbedömning.

Samtyckesblankett gällande aktinhämtning, efterfrågad dokumentation i ärendet.

Vårdplan och biståndsunderlag lämnas av placerande socialtjänst. InformationsfoldrarnaPDF (pdf, 389 kB) lämnas (till boende och till socialtjänst).

 • Grovplanering, genomförandeplan utifrån vårdplan upprättas
 • Skriva in i Idok efter informationsmöte
 • Meddela administrationen

2. Vecka 1

 • Teamplanering (kontaktpersoner, psykolog, vid behov sektionschef)
 • Inskrivning (boendefamilj, kontaktperson, socialsekreterare)

Genomgång av genomförandeplan, föräldrakontrakt, ev umgänge och andra beslut.

 • Familjeinformation (boendefamilj, kontaktperson)

Sker i början av varje ärende samt fortsättningsvis var tredje månad.

 • Presentation administration och kök

Ärendeansvarig presenterar administrationen, sektionschef och kökspersonal.

 • Presentation psykolog

Enbackens psykolog möter föräldern för presentation och inbjudan till ytterligare samtal.

Föräldrasamtal 1 och 2 (se checklista 1Word (word, 21 kB) och checklista 2Word (word, 21 kB))

IAS planering påbörjas. (kontaktperson + IAS-intervjuare) (se processbeskrivning IAS)Word (word, 24.7 kB)

3. Vecka 2-3

 • Temasamtal ”Intervju om anknytningshistoria” (se checklista)Word (word, 45.2 kB)
 • Barnsamtal ”Barnintervju” (se checklista)Word (word, 35.8 kB)
 • Aktinhämtning vid behov (se checklista)Word (word, 17.5 kB)
 • Referenssamtal med skola/förskola/fritids) (OBS! Boka uppföljningsmöte/samtal)
 • SDQ i samband med besök skola/förskola/fritids
 • IAS – intervju genomförs (IAS intervjuare)

 (för information om SDQ, IAS, se [länk till Enebackens handbok]PDF (pdf, 1.3 MB)

 • Uppstart köksvecka (boendefamilj, vid behov stöd av avdelningspersonal)
 • Uppstart morgonmöte

4. Vecka 3-4

 • Hembesök hos familjen
 • Teammöte (kontaktpersoner, psykolog)

Upprättande av genomförandeplan, dialog kring COPE-start, RePulse andra verktyg o metoder)

 • Skickar journaler tillsammans med måluppfyllelse (kontaktpersoner)
 • Behandlingskonferens (föräldrar, socialsekreterare, kontaktperson, vid behov psykolog) Kontaktpersonerna presenterar genomförandeplan. Vid behov lyfts frågan om boendesituation
 • 1:a Barnkonferens i anslutning till behandlingskonferens (barn och sskr)
 • Nätverksmöte vid behov
 • IAS-intervju kodas (IAS-intervjuare)
 • Journalföring av IAS (IAS-intervjuare)

5. Vecka 5-7

 • Föräldrasamtal 1 gång i veckan (kontaktperson)
 • Barnsamtal varannan vecka (kontaktperson)
 • Temasamtal (föräldrar, kp)
 • Intervju om anknytningsstil (kontaktpersoner)
 • Återgivning av anknytningsstil (IAS+intervju om anknytningsstil) till förälder (kontaktperson + IAS-intervjuare)

6. Vecka 8

 • Föräldrasamtal
 • Temasamtal (föräldrar, kp)
 • Skickar journaler tillsammans med måluppfyllelse (kontaktpersoner)
 • Behandlingskonferens (Boendefamilj, kontaktperson, socialsekreterare, vid behov psykolog)

7. Vecka 9-11

 • Föräldrasamtal 1 gång i veckan
 • Barnsamtal varannan vecka
 • Temasamtal (förälder, kp)

8. Vecka 12 

 • Halvtidssamtal arbetsgrupp
 • Halvtidssamtal föräldrar (förälder, kp)
 • Temasamtal Uppföljning av ”min förändring”, SDQ,

(förälder, kp)

 • Familjeinformation
 • Skickar journaler tillsammans med måluppfyllelse (kontaktpersoner)

9. Vecka 13

 • Halvtidskonferens (boendefamilj, kontaktperson, socialsekreterare, vid behov psykolog)

Utvärdering, dialog hemmabehandling, planering framåt, revidering av GFP

 • Barnkonferens (sskr, barn)
 • Temasamtal (förälder, kp)

10. Vecka 14-16

 • Föräldrasamtal 1 gång i veckan
 • Barnsamtal varannan vecka
 • Temasamtal (föräldrar, kp)
 • Skickar journaler tillsammans med måluppfyllelse (kontaktpersoner)

11. Vecka 17

 • Föräldrasamtal
 • Behandlingskonferens med socialsekreterare
 • Temasamtal (föräldrar, kp)

12. Vecka 18-19

 • Teamtid start skrivprocess ”Analys och bedömning”
 • Genomgång av bedömning på arbetsgrupp
 • Föräldrasamtal 1 gång i veckan
 • Barnsamtal
 • Temasamtal (föräldrar, kp)

13. Vecka 20

 • Avstämning med psykolog kring Analys och bedömning
 • Föräldrasamtal
 • Barnsamtal
 • Skickar journaler tillsammans med måluppfyllelse (kontaktpersoner)

14. Vecka 21

 • Ansvarig chef genomläsning
 • Behandlingskonferens inför hemmabehandling alt. utsluss.

Sammanfattning (bedömning och analys) överlämnas (genomgång ny genomförandeplan inför hemmabehandling, säkerhetsbedömning)

 • Barnkonferens (sskr, barn)
 • Familjeinformation
 • Ärendet övergår i utsluss (2 veckor) och därefter hemmabehandling (2-4 månader)

Processbeskrivning Utsluss

2 veckor innan hemmabehandling alt. Hemflytt börjar, påbörjas utsluss. Hur utslussen ser ut planeras av kontaktperson. Syftet är att göra en mjuk övergång för familjen från institution till hemmamiljö. Under utslussperioden deltar man i gemensamma aktiviteter på Enebacken.

Föräldrarna får med sig ett baspaket som beställs av köket och Enebacken står för matpengar under utsluss.

 • Föräldrasamtal
 • Hembesök
 • Avslutningsfika på Enebacken

Processbeskrivning Behandling i hemmet 

Teamet övergår till hemmabehandling, sista månaden för behandling i hemmet tar teamet emot ett nytt ärende. Behandling i hemmet är mellan 2-4 månader. Kontakpersonerna besöker hemmet max 3 ggr per vecka. Utifrån säkerhetsbedömning beslutas om en eller två personal är med på besöken.

Familjen är under hemmabehandling inskriven på Enebacken och journaler förs i Idok. Den första månaden i hemmabehandling finns möjlighet för tillbakaflytt till avdelning. Vid avbruten behandling i hemmet fortsätter inte behandlingen på avdelning. Endast tillbakaflytt utifrån säkerhet för barn.

Behandlande insatser utöver hembesök, uppföljningssamtal och barnsamtal kan vara COPE, Marte Meo, RePulse.

Antal hembesök minskas mot slutet av behandling i hemmet och utifrån måluppfyllelse. En del möten kan ske på avdelningen, ex COPE, föräldragrupp.

Inför hemmabehandling

Teamförberedelse

 • Nytt föräldrakontrakt utifrån hemmabehandling, vad gäller vid hembesök
 • Förändrad säkerhetsbedömning utifrån hemmabehandling görs inför sista konferens inför hemmabehandling.
 • Ny Genomförandeplan upprättas inför hemmabehandling.
 • Planering av ramen för behandling i hemmet. Fastställda datum för hembesök, konferenser etc.
 • Förändring av uppdrag från behandling på avdelning till behandling i hemmet ska tydligt framgå i barnets journal.

Återkommande aktiviteter under behandling i hemmet

 • Uppföljningssamtal, 1 gång i veckan.

Innehåll: Uppföljningssamtal – följa upp veckoplanering vad genomfördes, vad genomfördes inte, varför, återkoppling. Uppföljning av mål i genomförandeplan. Fokus för veckan.

 • Barnsamtal, varannan vecka
 • Hembesök, 1-3 per vecka.

Innehåll: samspelsstunder, planerade aktiviteter, med vid måltider, nattningar, morgonrutiner – utifrån mål i genomförandeplan.

 • Behandlingskonferens, 1 gång i månaden.
 • Skickar journaler tillsammans med måluppfyllelse (kontaktpersoner)

Veckan innan avslut

 • Uppföljning av Temasamtal ”min förändring”, SDQ.
 • Avslutande föräldrasamtal
 • Avslutande barnsamtal
 • Hembesök

Avslutande vecka

 • Journaler inkl. bedömning sänds till socialsekreterare (bedömning av måluppfyllelse, kvarstår tidigare bedömning?)
 • Genomgång av bedömning med föräldrar
 • Avslutningskonferens (föräldrar, sskr, kp)
 • Barnkonferens (sskr, barn)

Avslutningsaktivite