Lärkan

Till Lärkan kommer barn mellan 0 och 12 år med sina föräldrar som av olika skäl behöver hjälp med att stärka sin föräldraroll. Det kan handla om svårigheter att förstå innebörden av ett föräldraskap, gränssättningar, omognad, brister i omsorgen och anknytning om barnet.

Under de sex månader som familjen vistas på Lärkan finns goda chanser att hjälpa föräldrarna att utveckla sitt föräldraskap och i framtiden kunna ge barnen en trygg uppväxt. Lärkans slutliga mål är att föräldern så småningom ska kunna ta hand om sitt barns behov på egen hand.

Lärkan har åtta platser. I undantagsfall kan även äldre syskon bo på Lärkan under behandlingstiden.

Enebacken är en drogfri miljö och därför kan vi inte ta emot föräldrar som är inne i ett aktivt missbruk.


Ärendet aktualiseras

Socialsekreterare, sektionschef, kontaktpersoner

  • Socialsekreterare inhämtar aktualiseringsdokument på Komin och fyller i uppgifter.
  • Dokumentet skrivs ut och skickas i ett igenklistrat kuvert via internpost till Enebacken.
  • Vid behov eller oklarheter kontaktar sektionschef ansvarig socialsekreterare för förtydliganden.
  • Säkerhetsbedömning upprättas av sektionschef inför möjlig placering.
  • Sektionschef sammanställer information som kommit in och bedömer om placering på Enebacken kan genomföras. Om placering på Enebacken inte bedöms som möjlig kontaktas ansvarig socialsekreterare.
  • Sektionschef lämnar bekräftelse till ansvarig socialsekreterare samt information om fortsatt mottagningsprocess.
  • Sektionschef överlämnar säkerhetsbedömning och aktualisering till kontaktteam med en kopia till administrationspersonal.
  • Kontaktperson kontaktar ansvarig socialsekreterare för bokning av informationsbesök och inflyttningsdatum. Information om datum lämnas via mail till administrationspersonal.

Köhantering

Enebackens administration, socialsekreterare

  • Enebackens administration kontaktar, en gång i månaden, socialsekreterare med ärenden i kö för uppdatering av aktuella ärenden.
  • Ny information noteras av mottagaren i bilaga till aktualiseringsdokumentet.

Behandling

Familjen tilldelas särskilda kontaktpersoner som arbetar i team kring familjen under behandlingstiden.

En individuell behandlingsplan görs upp för var och en i familjen, i enlighet med vårdplanen från ansvarig socialsekreterare och i samarbete med familjen. Regelbundna konferenser hålls med familjen, teamet och ansvarig socialsekreterare. Kontaktpersonerna har regelbundna samtal med föräldrarna och barnsamtal.

Behandlingsarbetet genomförs i ständig dialog mellan familjen och teamet, där delmål kontinuerligt utvärderas och eventuellt omformuleras.

Individuella veckoscheman planeras av föräldern med kontaktpersonernas stöd. I behandlingsarbetet använder Lärkan samspelsstunder och Marte Meo.

I slutskedet av behandlingen gör personalen på Lärkan, tillsammans med familjen och ansvarig socialsekreterare upp en utslussningsplan som anpassas efter familjens individuella behov gällande tid och takt.