Barn, unga och familjer

Malmö stad arbetar på flera sätt med att stödja barn, ungdomar och familjer. Det finns också olika öppna insatser dit malmöborna kan söka sig – både med och utan biståndsbeslut. Utöver de kommungemensamma verksamheterna finns alternativ i stadsdelarna.

Kontakta socialtjänstavdelningarna om du vill veta mer.

ALMA är en samverkansgrupp för insatser för små barn till föräldrar med psykisk ohälsa.

Ambulatoriegruppen vänder sig till gravida kvinnor med en beroendeproblematik och deras barn upp till två års ålder.

COPE (Community Parent Education Program) är ett föräldrautbildningsprogram som erbjuds av socialtjänsten.

Kriscentrum Boende Heder är ett skyddat boende för flickor och unga kvinnor (16-22 år) som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Enebackenär en barn- och familjeinstitution med 22 platser.

Ensamkommande barn erbjuder boende för asylsökande barn och ungdomar som kommer till Sverige utan vårdnadshavare.

Familjehem är till för barn som saknar stöd och omsorg från sina föräldrar och ett fungerande hem.

Familjeteamet på Plattform Malmö är en samtalsmottagning dit unga mellan 12 och 21 år och deras föräldrar kan vända sig, med stora och små bekymmer.

Familjeklass innebär att barn som inte utnyttjar sin fulla potential kommer till familjeklassen en förmiddag i veckan. Husie arbetar med modellen sedan 2009.

Familjerättsbyrån arbetar med familjerättsliga frågor som adoptioner, vårdnad, boende och umgänge, dödsboanmälan, faderskap, namnärenden och äktenskapsdispenser.

Familjerådgivningen hjälper till med att finna nya möjligheter och lösningar på problem och konflikter. Målgruppen är främst vuxna med problem i par- och familjerelationer.

Familjestödsverksamheten hjälper barnfamiljer vid exempelvis sjukdom, krissituationer och flerbarnsfödslar. Familjestödjaren arbetar hemma hos familjen.

Funktionell familjeterapi (FFT) är en evidensbaserad metod som vänder sig till familjer med ungdomar i åldern 11-18 år. Ungdomarna i de aktuella familjerna uppvisar någon form av asocialt beteende som till exempel kriminalitet och skolk.

Hedersrelaterad problematik erbjuder tjejer och killar upp till 21 år som lever med hedersrelaterad problematik och deras nätverk stöd i ett tidigt skede. Insatsen är ett komplement till det arbete som redan görs av Kriscentrum Malmö och i Malmös stadsområden.

HVB för barn och unga mellan 13–18 år

Kriscentrum för barn och ungdomar är till för barn och ungdomar som har varit utsatta för misshandel i nära relationer eller sexuella övergrepp.

Maria Malmö är en öppenvårdsmottagning för ungdomar med beroendeproblem. Här får ungdomar och anhöriga stöd, råd och information.

Multisystemisk Terapi är en intensiv behandling för ungdomar med allvarlig social problematik, till exempel kriminalitet, missbruk, skolproblem och relationssvårigheter.

Plattform Malmö samlar flera kommungemensamma verksamheter för unga  mellan 12 och 21 och deras föräldrar på en adress.

Socialarbetare för ungdomar arbetar förebyggande med ungdomar under 18 år som befinner sig i riskzonen för kriminalitet eller annat beteende som hindrar en positiv utveckling.

Sociala insatsgrupper träffar den unga personer som samarbetar för att hjälpa den unga att sluta begå brott: polis, skolpersonal, social-sekreterare, fältassistent, föräldrar och/eller andra viktiga personer.

Socialsekreterare hos polisen arbetar för en bra kommunikation mellan socialtjänst och polis för att ge en snabbare reaktion på ungdomar som begår brott. Målgruppen är unga mellan 12 och 18 år.

Stödcentrum arbetar med brottsofferstöd och medling. Man kan vara anonym.

Stödgrupper för barn och unga Målgruppen är barn (7-18 år) från familjer där det förekommer våld eller missbruk av exempelvis alkohol, narkotika eller tabletter.

Umgåsen är en verksamhet där barn och föräldrar som inte bor ihop kan träffas för att bibehålla eller återknyta kontakten med varandra.

Ungdomstjänst vänder sig till ungdomar (15-21 år) som i tingsrätten dömts till ungdomstjänst. Arbetsplatsen och arbetsuppgifterna anpassas till förmåga.

Kontakt

Socialtjänst Norr
Maria Andersson 040-34 58 62

Socialtjänst Öster
Toba Kamal-Helgesen 040-34 52 05

Socialtjänst Söder
Mottagningsgruppen för barn och familj 040-34 57 43
Marie Johansson 040-34 52 96

Socialtjänst Väster
Stefan Svensson 040-34 58 77

Socialtjänst Innerstaden
Catharina Finne 040-34 51 77